ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smut*, -smut-

smut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smut (n.) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ) Syn. filth, indecency, ribaldry
smutch (n.) รอยเปื้อน See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ Syn. smudge, stain
smutty (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd
smutty (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. soiled, stained
English-Thai: HOPE Dictionary
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
English-Thai: Nontri Dictionary
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุบิสมัท (n.) bismuth
บิสมัท (n.) bismuth Syn. ธาตุบิสมัท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา
Smut, smut and more smut. (pornography, dirt)หนังโป๊ หนังโป๊ และก็หนังโป๊
Now wash that smut off your face!ลบไอ้สีพวกนั้นออกจากหน้าเดี๋ยวนี้
So, how much smut money did you raise?นายหาเงินสกปรกนี่ได้เท่าไหร่ล่ะ
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
Let us begin by being clear about General Smuts' new law.เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ กฎหมายใหม่ของนายพลสมัท
Well, if you asked, General Smuts, I'm sure it will be done.ผมเชื่อว่าถ้าคุณขอ มันต้องถูกยกเลิกแน่
He might have been impressed by a successful barrister who'd outmaneuvered General Smuts.เขาอาจจะทึ่ง กับเนติบัณฑิต ที่เหนือชั้นกว่านายพลสมัทนะ
Mrs. Kessinik, Mrs. Kessinik. That book you're waving about is hardly smut.คุณนายเคนเซนนิช หนังสือเล่มนี้ไม่ลามกสกปรกเลย
You have a little smutz right there in your mouth.ปากนายเลอะอะไรอยู่น่ะ
That's human transmutation.นั่นมันการหลอมมนุษย์
A human... cannot transmute a human body or a human life.มนุษย์น่ะ... ไม่สามารถเปลี่ยนร่างหรือชีวิตคนอื่นได้

smut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 铋 / 鉍] bismuth Bi, metal, atomic number 83
嬗变[shàn biàn, ㄕㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 嬗变 / 嬗變] transmutation

smut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒穂[くろほ;くろぼ, kuroho ; kurobo] (n) smut
黒穂病[くろほびょう, kurohobyou] (n) smut
スーパーオキサイドディスムターゼ[, su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase
ビスムス;ビスマス[, bisumusu ; bisumasu] (n,adj-no) bismuth (Bi)
変移[へんい, hen'i] (n,vs) change; alteration; transmutation; mutation; (P)
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
蒼鉛[そうえん, souen] (n,adj-no) bismuth
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter

smut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิสมัท = บิ๊สมั้ท[n.] (bitsamat = ) EN: bismuth FR: bismuth [m]
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; convert ; transmute ; turn into ; alter FR: changer ; transformer
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เนรมิต[v.] (nēramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic FR:
นิรมิต[v.] (niramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic ; conjure up FR:
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; transmute ; modify ; adapt FR: transformer ; changer ; modifier ; métamorphoser
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; convert ; finish FR: traiter ; transformer
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; perform alchemy ; transmute FR: transmuter ; transmuer

smut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
unzufrieden; missmutig {adj} | unzufriedener; missmutiger | am unzufriedensten; am missmutigstendiscontented | more discontented | most discontented
Umbildung {f} [biol.]transmutation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smut
Back to top