ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecency*, -indecency-

indecency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecency (n.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร Syn. lawdness, vulgarity
English-Thai: HOPE Dictionary
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility
English-Thai: Nontri Dictionary
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indecency with childrenการกระทำอนาจารต่อเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've had a public indecency complaint.เราได้รับการร้องเรียนความสมไม่เหมาะในที่สาธารณะ
Or even from Casey, now that we have all been privy to your public indecency problem.หรือแม้แต่จากเคย์ซี่ ตอนนี้พวกเธอทั้งหมดมีความลับ การหยาบคายในที่สาธารณะ ปัญหา
But down in the vault, an after hours locale, devoted to indecency, disreputable behavior and all manner of debauchery.แต่ลึกลงไปยังห้องใต้ดิน ในชั่วโมงที่เปิดร้าน จะสละตัวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
There's a higher power that will judge you for your indecency.มีอำนาจที่สูงกว่า ที่จะตัดสินเธอสำหรับความน่าอับอายของเธอ
Oh, now see, there you go. That's... that's public indecency.นั่นไงล่ะ อนาจารในที่สาธารณะ

indecency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P)

indecency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency FR: obscénité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecency
Back to top