ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*smut*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smut, -smut-

*smut* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bismuth (n.) ธาตุบิสมัท
smut (n.) สิ่งลามก (เช่น คำพูด, ภาพ, หนังสือ) Syn. filth, indecency, ribaldry
smutch (n.) รอยเปื้อน See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ Syn. smudge, stain
smutty (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd
smutty (adj.) เต็มไปด้วยฝุ่น See also: อย่างสกปรก Syn. soiled, stained
transmutation (n.) การเปลี่ยนรูป
transmute (vt.) เปลี่ยน See also: แปลงร่าง, แปลง
transmute (vi.) แปรรูป See also: เปลี่ยนสถานะ
transmute (vi.) ดัดนิสัย See also: เปลี่ยนนิสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
smut(สมัท) n. ขี้เขม่า,เขม่า,เขม่าถ่านหิน,รอยเปรอะเปื้อน,รอยด่างพร้อย,โรคเชื้อราที่เป็นกับพืช,ทำให้ส่วนที่เป็นโรคนี้เปลี่ยนสีเป็นผงสีดำของสปอร์. vi. เป็นโรคดังกล่าว., Syn. filth
transmute(แทรนซฺ'มิวทฺ) vt.,vi. เปลี่ยนรูป,เปลี่ยนรูปแบบ,เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนภาวะ,วิวัฒนาการเป็นอีกชนิดหนึ่ง (species) หนึ่ง, See also: transmutability n. transmutable adj. transmuter n. transmutation n. transmutative adj. คำที่มีความหมายเหมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
transmutation(n) การเปลี่ยนสภาพ,การเปลี่ยนรูป,การแปลงร่าง
transmute(vt) เปลี่ยนสภาพ,เปลี่ยนรูป,แปลงร่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bismuthบิสมัธ,บิสมัท [การแพทย์]
Transmutationการแปรธาตุ, การเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่ง โดยการเปลี่ยนจำนวนโปรตอนภายในนิวเคลียสของอะตอมด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุโคบอลต์-60 เป็นนิกเกิล-60 [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธาตุบิสมัท (n.) bismuth
บิสมัท (n.) bismuth Syn. ธาตุบิสมัท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง
Let us begin by being clear about General Smuts' new law.เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ กฎหมายใหม่ของนายพลสมัท
Well, if you asked, General Smuts, I'm sure it will be done.ผมเชื่อว่าถ้าคุณขอ มันต้องถูกยกเลิกแน่
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา
You have a little smutz right there in your mouth.ปากนายเลอะอะไรอยู่น่ะ
A human... cannot transmute a human body or a human life.มนุษย์น่ะ... ไม่สามารถเปลี่ยนร่างหรือชีวิตคนอื่นได้
It's like that day when we tried to transmute our dead mother.เหมือนกับวันที่เราพยายามจะชุบชีวิตแม่เลย
This is... a transmutation circle?นี่คือ... วงแหวนแปรธาตุหรอ?
No, this is... a transmutation circle!ไม่นิ นี่มัน... วงแหวนแปรธาตุ!
This transmutation circle is incomplete.วงแหวนนี้ยังไม่สมบูรณ์ด้วย
After the day we transmuted our mother, when I noticed I was being taken to Central by a person named Roze,ตั้งแต่วันนั้นที่เราชุบชีวิตแม่ ตอนที่โรเซ่มารับผมไปเซ็นทรัล ผมก็เข้าใจแล้วล่ะ
Magical circle... no, they call it the transmutation circle.วงแหวนเวทย์... ไม่สิ วงแหวนแปรธาตุ

*smut* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 铋 / 鉍] bismuth Bi, metal, atomic number 83
嬗变[shàn biàn, ㄕㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, 嬗变 / 嬗變] transmutation

*smut* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーオキサイドディスムターゼ[, su-pa-okisaidodeisumuta-ze] (n) superoxide dismutase
ビスムス;ビスマス[, bisumusu ; bisumasu] (n,adj-no) bismuth (Bi)
変移[へんい, hen'i] (n,vs) change; alteration; transmutation; mutation; (P)
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
蒼鉛[そうえん, souen] (n,adj-no) bismuth
黒ん坊;黒んぼ[くろんぼう(黒ん坊);くろんぼ, kuronbou ( kuro n bou ); kuronbo] (n) (1) (derog) (See 白んぼ) dark-skinned person; well-tanned person; (2) (wheat) smut; (3) (See 黒衣・くろご・1) stagehand (in kabuki); prompter
黒穂[くろほ;くろぼ, kuroho ; kurobo] (n) smut
黒穂病[くろほびょう, kurohobyou] (n) smut

*smut* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิสมัท = บิ๊สมั้ท[n.] (bitsamat = ) EN: bismuth FR: bismuth [m]
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; convert ; transmute ; turn into ; alter FR: changer ; transformer
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เนรมิต[v.] (nēramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic FR:
นิรมิต[v.] (niramit) EN: change by magic ; transform by magic ; convert by magic ; transmute by magic ; conjure up FR:
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; transmute ; modify ; adapt FR: transformer ; changer ; modifier ; métamorphoser
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรรูป[v.] (praērūp) EN: process ; transmute ; transform ; transfigure ; convert ; finish FR: traiter ; transformer
แปรธาตุ[v.] (praēthāt) EN: alchemize ; perform alchemy ; transmute FR: transmuter ; transmuer

*smut* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
unzufrieden; missmutig {adj} | unzufriedener; missmutiger | am unzufriedensten; am missmutigstendiscontented | more discontented | most discontented
Umbildung {f} [biol.]transmutation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *smut*
Back to top