ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ribaldry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ribaldry*, -ribaldry-

ribaldry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ribaldry (n.) ตลกหยาบโลน
English-Thai: HOPE Dictionary
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
English-Thai: Nontri Dictionary
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ribaldry
Back to top