ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filth*, -filth-

filth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filth (n.) สิ่งโสโครก See also: สารปนเปื้อน, ความสกปรก Syn. contamination, poisoning Ops. cleanliness
filth (n.) ถ้อยคำลามก See also: ความลามก
filth (sl.) ตำรวจ Syn. the filth
filthiness (n.) ความสกปรก See also: ความลามก
filthy (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd, smutty
filthy (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, dusty, muddy, spotty Ops. clean
filthy (adv.) มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างมาก
filthy (sl.) อย่างมาก (รวย)
English-Thai: HOPE Dictionary
filth(ฟิลธฺ) n. สิ่งโสโครก,สิ่งสกปรก,ของสกปรก,ความโสโครก,ความโสมม,ความลามก,ความอนาจาร,ความหยาบโลน,ความทุจริต, Syn. dirt,dung,indecency,vileness
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
English-Thai: Nontri Dictionary
filth(n) สิ่งปฏิกูล,ของสกปรก,สิ่งโสโครก,ความลามก,ความโสมม
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยะ (n.) filth See also: garbage, sewage Syn. สิ่งสกปรก
สิ่งปฏิกูล (n.) filth See also: garbage, sewage Syn. สิ่งสกปรก, ขยะ
กระสือ (n.) filth-eating spirit Syn. ผีกระสือ
มูมมาม (adv.) filthily See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน
ความบัดสี (n.) filthiness See also: dirtiness, lewdness Syn. ความหยาบ
ความลามก (n.) filthiness See also: dirtiness, lewdness Syn. ความบัดสี, ความหยาบ
คร่ำเครอะ (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
สกปรก (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา
So, when Paul the butcher spewed filth at her...แล้วเมื่อคนขายเนื้อ พูดจาแทะโลมเธอ
Turning beauty into filth and greed.เปลี่ยนความโสภาให้เป็นความโลภและโสมม
Yeah, well, that's my chick. I don't want you talking your filth at her.ใช่ แต่ นั่นเด็กฉัน ฉันไม่ชอบให้นายพูดลามกกับเธอ
He will smell like a combination of human filth and paint thinner.ตัวเขาจะมีกลิ่มเหมือนสิ่งปฏิกูล ผสมกับทินเนอร์
{\pos(192,210)} - It was Mayan filth killed my guy.- มันเป็นพวกมายันชาติชั่วฆ่าลูกน้องฉัน
What did I do to deserve such a prize filth for a son?ฉันควรจะให้รางวัลกับลูกฉันยังไงดีเนี่ย ถึงจะคู่ควร ?
Your king is a vile bag of filth who murders his own allies.กษัตริย์ของเจ้ามันคือความต่ำช้า ฆ่าได้แม้แต่พันธมิตรของตน
And kept him down there in his own filth for weeks.แล้วยังขังเขาอยู่ข้างล่างในช่วงอาทิตย์ที่ห้าของเขาด้วย
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย"
In their own filth for a couple of days,กับทีมตำรวจของเขา ไปสักสองวัน

filth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , 卑污] despicable and filthy; foul
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 秽 / 穢] dirt; filth
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, 庸俗] filthy; vulgar; debased
污垢[wū gòu, ㄍㄡˋ, 污垢] filth
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ, 污言秽语 / 污言穢語] filthy speech; obscenities
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
污秽[wū huì, ㄏㄨㄟˋ, 污秽 / 污穢] nasty; sordid; filthy
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, 黑龌 / 黑齷] unclean; filthy

filth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
不潔感[ふけつかん, fuketsukan] (adj-na) filthiness
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P)
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
汚れ[よごれ, yogore] (n) dirt; filth; (P)
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

filth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มล-[pref.] (monla-) EN: filth ; grime ; impurity FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
ความลามก[n.] (khwām lāmok) EN: pornography ; obscenity ; filthiness ; licentiousness FR: obscénité [f]
กระสือ[n.] (kraseū) EN: filth-eating spirit ; demoness that eats entrails and infants FR:
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: money ; filthy lucre FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
ผีกระหัง[n. exp.] (phī krahang) EN: evil spirit ; male filth-eating wraith in Thai folklore FR: démon [m]
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
สกปรกที่สุด[adj.] (sokkaprok t) EN: filthy FR:
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

filth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ugs.] {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest
unsauber; schmuddelig; schmuddlig {adj}filthy; scruffy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filth
Back to top