ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-smut-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น smut, *smut*,

-smut- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I say, smut and filth like this has ... no place in our schools.ฉันขอบอกว่าหนังสือลามก สกปรกโสโครกอย่างนี้... ไม่สมควรอยู่ในโรงเรียนเรา
Smut, smut and more smut. (pornography, dirt)หนังโป๊ หนังโป๊ และก็หนังโป๊
Now wash that smut off your face!ลบไอ้สีพวกนั้นออกจากหน้าเดี๋ยวนี้
So, how much smut money did you raise?นายหาเงินสกปรกนี่ได้เท่าไหร่ล่ะ

-smut- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒穂[くろほ;くろぼ, kuroho ; kurobo] (n) smut
黒穂病[くろほびょう, kurohobyou] (n) smut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -smut-
Back to top