ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smudge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smudge*, -smudge-

smudge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smudge (n.) รอยเปื้อน See also: จุดด่าง, รอยเปรอะ Syn. stain, smear
smudge pot (n.) หม้อรมควัน
English-Thai: HOPE Dictionary
smudge(สมัดจฺ) n.,vi.,vt. (ทำ,เกิด) รอยเปื้อน,รอยเปรอะ,รอยด่างพร้อย,ควันที่ทำให้หายใจลำบาก,ควันไล่แมลง., See also: smudgedly adv. smudgeless adj., Syn. soil,smear,stain,smutch
smudge potn. หม้อรมควัน (ไล่แมลง)
English-Thai: Nontri Dictionary
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, there was a smudge on my buzzer thing.เอ่อ มีคราบเปื้อนติดอยู่บนกริ่งของผมครับ
It was just a smudge of light in the darkness.มันดูเหมือนจุดเล็ก ๆ ของ\ แสงในความมืด
Okay, that smudge you found at the crime scene...โอเค,นั่นมันรอยเปื้อน คุณพบมันในที่เกิดเหตุเหรอ?
Maybe he accidentally snapped a smudge or something.บางที เขาอาจจะ ถ่ายติดรูปขี้เถ้า หรือ อะไรพวกนั้น
There's a finger pattern, and the smudge is the thumb to the little finger.มันเป็นการวางมือ และรอยนิ้ว คือหัวแม่มือ เรียงไปถึงนิ้วก้อย
I did. I used a smudge attack.ได้แล้วค่ะ ฉันใช้แผนแกะรอยเปื้อน
Every time a cell phone user enters their password, they leave a smudge on each button-press.ทุกครั้งที่มือถือมีการ กดรหัสผ่าน พวกมันจะทิ้งรอยอยู่บนปุ่มกด
You--gambling, hence the purple smudge on your thumb from the ticket stubs at the track and your need to live off your sister's money, and you--antidepressants-- the shiny skin, the dyspepsia.คุณ.. ติดการพนัน นิ้วโป้งคุณมีรอยเปื้อนสีม่วง
More importantly, his girlfriend's wearing new uncomfortable underwear and hasn't bothered to pick this thread off his jacket, or point out the grease smudge on his neck.ที่สำคัญกว่านั้น แฟนสาวของเขา ใส่ชั้นในชุดใหม่ ไม่สบายตัวมา แฟนเขาไม่สนใจจะปัดด้ายออกจากเสื้อ หรือเช็ดรอยเปื้อนออกจากคอเขาเลย
Here, hold on. You got a smudge.เดี๋ยวก่อน หน้ายังเลอะอยู่
Three casings. Looks like there's a partial print on one, but it's smudged.3 ปลอก ดูเหมือนจะมีลายนิ้วมือ ติดอยู่บ้าง แต่เลอะเทอะหน่อย
Chasing phantoms and smudges On the wall again.และไล่ตามเงา ไปดูจุดพวกนั้นอีกที

smudge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
染みを付ける[しみをつける, shimiwotsukeru] (exp,v1) to blot; to stain; to smudge

smudge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัปปพินทุ[n.] (kappaphinth) EN: smudge that makes a new robe allowable ; dark mark or small black dot applied to a new robe to make it lawful FR:
กัปปพินทุ[v.] (kappaphinth) EN: make a robe allowable by applying a disfiguring smudge ; mark with a smudge FR:
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smudge
Back to top