ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squelch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squelch*, -squelch-

squelch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squelch (vi.) เกิดเสียงสาดกระเด็น See also: เกิดเสียงดังผลัวะ
squelch (vt.) ขยี้ See also: บดขยี้ Syn. crush, oppress
squelch (vt.) ระงับ (คำสแลง) See also: สกัด, ทำให้เงียบ Syn. silence
squelch (n.) เสียสาดกระเด็น See also: เสียงดังผลัวะ Syn. sucking noise
squelch (n.) การพูดตัดบท (คำสแลง)
English-Thai: HOPE Dictionary
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not receiving transmission. Squelch twice if you hear mine.ไม่ได้รับการส่ง สคเวลช สองครั้ง ถ้าคุณได้ยินเหมือง
My super skills just squelched my pessimism.ความอัจฉริยะของฉัน\ เพิ่งเลิกมองโลกในแง่ร้ายลงไป.
I once heard a squelching sound, and then a pop, but that was the neighbour's cat!ผมเคยได้ยินเสียงจิ๊กๆ จากนั้นก็เพล้ง กลายเป็นเสียงแมวข้างบ้าน

squelch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぼがぼ[, gabogabo] (adj-f) squelching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squelch
Back to top