ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hidden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hidden*, -hidden-

hidden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hidden (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ hide
hidden (adj.) ซึ่งปกปิด See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น Syn. concealed
English-Thai: HOPE Dictionary
hidden(ฮิค'ดัน) adj. ซึ่งปิดบังอยู่,ซ่อนเร้น,ลี้ลับ, See also: hiddenness n., Syn. concealed
hidden fileแฟ้มที่ซ่อนไว้ในระบบดอส และวินโดว์ จะมีแฟ้มข้อมูลบางประเภทที่ไม่ปรากฏขึ้นบนจอให้เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR หรือ โปรแกรม File Manager ของวินโดว์ 3.1 หรือ Windows Explorer ของวินโดว์95 โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมจะมีแฟ้มข้อมูลประเภทนี้เพื่อกันมิให้มีการคัดลอก) อย่างไรก็ตาม การที่จะให้แฟ้มข้อมูลใดเป็นแฟ้มประเภทนี้ เราสามารถกำหนดได้โดยใช้คำสั่ง ตัวอย่างแฟ้มที่ซ่อนไว้ของโปรแกรมระบบดอส คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
hidden(vt) pp ของ hide
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hidden fileแฟ้มซ่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริศนาลายแทง (n.) puzzle of clue to a hidden treasure
ฝังตัว (v.) lie hidden (in the earth) See also: bury
เบื้องลึก (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้อหลัง
เบื้องหน้าเบื้อหลัง (n.) hidden agenda See also: hidden reason Syn. เบื้องหลัง
เลศนัย (n.) hidden motive See also: ruse, artifice, stratagem Syn. เล่ห์เหลี่ยม
ลับลี้ (adv.) completely covered or hidden See also: completely concealed, completely stealthy Syn. มิด, ซ่อน
เมี้ยน (adv.) completely covered or hidden See also: completely concealed, completely stealthy Syn. มิด, ลับลี้, ซ่อน
แฝงเร้น (v.) be hidden See also: be concealed, be invisible Syn. แอบแฝง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our troops, tanks and guns will be hidden along the border.ทหารของเรา รถถังและปืนใหญ่ ได้ซุ่มอยู่ที่ชายแดนครับ
They make spoons, puppets to be hidden away.พวกเขาก็ยังทำช้อน และตุ๊กตาสาปแช่ง
Show these nice gentlemen all your hidden charmsแสดงให้ท่านผู้ชายเหล่านี้เห็น เสน่ห์ทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
Thejuice, the preciousjuice, was hidden in the vehicles.น้ำมันมีค่า ซ่อนอยู่ในรถของเรา
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Everything is hidden in the darkness.ทุกๆสิ่งซ่อนอยู่ในความมืด
If that's true, what memories are hidden in it?ถ้านั่นเป็นความจริง อะไรคือ ความทรงจำที่ซ่อนไว้ล่ะ?
Simple objects, nothing more But something's hidden through a doorจุดประสงง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก / แต่มีบางสิ่งซ่อนอยู่หลังประตูนั่น
Where is he? - Where have you hidden him?มันอยู่ไหน เธอซ่อนมันไว้ที่ไหน
Special effects, hidden speakers.สเปเชี่ยลเอฟเฟ็ค ซ่อนลำโพงเอาไว้ล่ะสิ
You can summon that shady bunch hidden under the cliff.คุณสามารถเรียกพวงร่มรื่นที่ซ่อนอยู่ใต้หน้าผา

hidden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 暗箭] attack by a hidden enemy; a stab in the back
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, 心腹之患] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
卧虎藏龙[Wò hǔ cáng lóng, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, 卧虎藏龙 / 臥虎藏龍] Crouching Tiger, Hidden Dragon, movie by Ang Lee 李安
伏兵[fú bīng, ㄈㄨˊ ㄅㄧㄥ, 伏兵] hidden troops; ambush
伏流[fú liú, ㄈㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 伏流] hidden stream; ground stream
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, 暗喜] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans
暗滩[àn tān, ㄢˋ ㄊㄢ, 暗滩 / 暗灘] hidden shoal
潜藏[qián cáng, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄤˊ, 潜藏 / 潛藏] hidden beneath the surface; buried and concealed
蕴蓄[yùn xù, ㄩㄣˋ ㄒㄩˋ, 蕴蓄 / 蘊蓄] latent; hidden and not developed
含义[hán yì, ㄏㄢˊ ㄧˋ, 含义 / 含義] meaning (implicit in a phrase); implied meaning; hidden meaning; hint; connotation
[yì, ㄧˋ, 曀] obscure; sun hidden by clouds
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, 潜能 / 潛能] potential; hidden capability
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, 幽深] serene and hidden in depth or distance
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
别有用心[bié yǒu yòng xīn, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 别有用心 / 別有用心] to have an ulterior motive; a hidden agenda
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth
[àn, ㄢˋ, 暗] dark; gloomy; hidden; secret
隐现[yǐn xiàn, ˇ ㄒㄧㄢˋ, 隐现 / 隱現] glimpse (of something hidden)
不可告人[bù kě gào rén, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 不可告人] hidden; kept secret; not to be divulged
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 丏] hidden
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, 掩藏] hidden; covered; concealed
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 潜 / 潛] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive
潜在[qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, 潜在 / 潛在] hidden; potential; latent
[yīn, , 阴 / 陰] overcast (weather); cloudy; shady; Yin (the negative principle of Yin and Yang); negative (electric.); feminine; moon; implicit; hidden; pudenda

hidden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
内幕[うちまく(P);ないまく(P), uchimaku (P); naimaku (P)] (n) lowdown; inside curtain; inside information; hidden circumstances; inside facts; inner workings; undisclosed circumstances; (P)
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P)
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
奥義[おうぎ;おくぎ, ougi ; okugi] (n) secrets; mysteries; esoterica; hidden purpose
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
幽玄[ゆうげん, yuugen] (adj-na,n) subtle grace; hidden beauty; yugen; mysterious profundity; elegant simplicity; the subtle and profound; the occult
楽屋裏[がくやうら, gakuyaura] (n) (1) dressing room; green room; backstage; (2) (See 内情,内幕) inside story; confidential talk; hidden circumstances
秘所[ひしょ, hisho] (n) (1) secret or hidden place; (2) (euph. for) woman's genitalia; (3) the underworld; the other world
絵捜し;絵探し[えさがし, esagashi] (n) hidden picture puzzle
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
陰線処理[いんせんしょり, insenshori] (n) {comp} hidden line elimination
陰面消去[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal
隠された議題[かくされたぎだい, kakusaretagidai] (n) hidden agenda
隠しカメラ[かくしカメラ, kakushi kamera] (n) hidden (spy) camera
隠しコマンド[かくしコマンド, kakushi komando] (n) {comp} hidden command
隠しファイル[かくしファイル, kakushi fairu] (n) {comp} hidden file
隠し芸[かくしげい, kakushigei] (n) hidden talent
隠れ借金[かくれしゃっきん, kakureshakkin] (n) hidden debts
隠れ道[かくれみち, kakuremichi] (n) hidden path
隠然[いんぜん, inzen] (adj-t,adv-to) (1) latent power; hidden power; (2) behind the scenes; (in) secret
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)
人知れず[ひとしれず, hitoshirezu] (exp,adv) secret; hidden; unseen; inward
人知れぬ[ひとしれぬ, hitoshirenu] (adj-pn) secret; hidden; unseen; inward
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P)
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1,vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P)
隠線消去[いんせんしょうきょ, insenshoukyo] (n) {comp} hidden-line elimination
Japanese-English: COMDICT Dictionary
隠しファイル[かくしファイル, kakushi fairu] hidden file
隠れマルコフモデル[かくれマルコフモデル, kakure marukofumoderu] hidden Markov model
隠れ線[かくれせん, kakuresen] hidden line
隠線[いんせん, insen] hidden line
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
潜む[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden

hidden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝง[adj.] (faēng) EN: latent ; hidden ; potential FR: latent ; larvé ; potentiel
แฝงเร้น[v.] (faēngren = ) EN: be hidden FR:
ฝังตัว[v. exp.] (fang tūa) EN: lie hidden (in the earth) ; infiltrate ; be a plant ; plant oneself FR:
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamne) EN: unconscious ; mind's hidden part FR: inconscience [f]
ขมิ้นแดง[n.] (khamin daēn) EN: Jewel of Burma ; Orange Ginger ; Orange Hidden Ginger ; Pride of Burma ; Burmese Hidden Lily ; Curcuma roscoeana FR:
เคลือบแฝง[adj.] (khleūapfaēn) EN: concealed ; hidden ; veiled FR: caché
คลุม[adj.] (khlum) EN: covered ; hidden ; enveloped ; blanketed FR:
คมในฝัก[adj.] (khomnaifak) EN: having latent qualities ; of hidden virtue ; with a lot of potential ; quietly brilliant ; modest in one’s ability FR:
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลับลี้[adj.] (laplī) EN: completely covered ; completely hidden FR:
เลศนัย[n.] (lētnai) EN: hidden motive ; hidden agenda ; ulterior motive ; ulterior purpose ; something behind FR:
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sap) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult FR: mystérieux ; secret ; occulte
เมี้ยน[adj.] (mīen) EN: completely covered or hidden FR:
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-nga) EN: clue ; catch ; hidden point FR: indice [m]
เงินสำรองที่ไม่ได้ปรากฏในงบดุล[n. exp.] (ngoen samrø) EN: hidden reserve FR:
แผนลักไก่[n. exp.] (phaēn lak k) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]
ปิดบังอยู่[adj.] (pitbang yū) EN: hidden FR:
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปริศนาลายแทง[n.] (pritsanālāi) EN: puzzle of clue to a hidden treasure FR:
ซ่อน[adj.] (søn = sǿn) EN: hidden FR: caché
ซ่อนไว้[adj.] (søn wai) EN: hidden FR: dissimulé
ไต๋[n.] (tai) EN: something up one's sleeve ; hidden factor ; hidden agenda ; ploy ; trick FR: secret [m] ; but réel [m]
วาระซ่อนเร้น[n. exp.] (wāra sønren) EN: hidden agenda FR: agenda caché [m]

hidden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schattenwirtschaft {f}black economy; hidden economy
versteckt; verborgen {adj} | versteckter; verborgener | am verstecktesten; am verborgenstenhidden | more hidden | most hidden
Geheimfach {n}hidden safe
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hidden
Back to top