ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maliciously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maliciously*, -maliciously-

maliciously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maliciously (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างประสงค์ร้าย, อย่างอาฆาตแค้น, อย่างผูกพยาบาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no! Sorry. That book was accidentally destroyed maliciously.ไม่นะ ขอโทษทีเล่มนั้น หายไปอย่างไร้ร่องรอย
And all this time we assumed our yam was targeted, that someone had stomped its roots maliciously.ที่ผ่านมาเราคิดว่ามันเทศของเราคือเป้าหมาย ซึ่งถูกใครบางคนเหยียบรากอย่างไม่ปราณี

maliciously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 恶语中伤 / 惡語中傷] vicious slander; to calumny maliciously

maliciously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery

maliciously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติฉินนินทา[v. exp.] (tichin nint) EN: backbite ; blame ; gossip maliciously FR: dire pis que pendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maliciously
Back to top