ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loud*, -loud-

loud ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loud (adj.) ดัง See also: ส่งเสียงดัง, อึกทึก, กึกก้อง Syn. resounding, deafening, stentorian Ops. quiet, soft
loud (adj.) เน้น Syn. emphatic, insistent
loud (adj.) บาดตา (แต่งตัว) See also: ฉูดฉาด Syn. gaudy, flashy, showy
loud (adv.) อย่างเสียงดัง See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง Syn. aloud Ops. quietly, softly
loud laughter (n.) การหัวเราะดังลั่น Syn. roar, horselaugh Ops. sob, cry
louden (vt.) เกิดเสียงดัง See also: ทำให้ดังขึ้น
louden (vi.) ดังขึ้น See also: ทำให้ดังขึ้น, ดัง
loudhailer (n.) เครื่องกระจายเสียงไฟฟ้า (หรือโทรโข่งไฟฟ้า)
loudly (adv.) อย่างเสียงดัง See also: อย่างอึกทึก, อย่างกึกก้อง Syn. aloud Ops. quietly
loudmouthed (adj.) ที่พูดเสียงดังน่ารำคาญ
loudness (n.) ความดัง (เสียง) See also: ความอึกทึก
loudspeaker (n.) เครื่องกระจายเสียง See also: ลำโพง
English-Thai: HOPE Dictionary
loud(เลาดฺ) adj.,adv. ดัง, (เสียง) สูง,กึกก้อง,อึกทึก,ฉูดฉาด,บาดตา,ยืนยัน,เน้น,หยาบคาย, See also: loudly adv. ดูloud loudness n. ดูloud
louden(เลา'เดิน) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดัง,ทำให้ดังขึ้น,ดัง,ดังขึ้น
loudspeaker(เลา'สพีคเคอะ) n. เครื่องขยายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
loud(adj) ดัง,กึกก้อง,จุ้นจ้าน,อึกทึก
loudspeaker(n) ลำโพง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loudnessความดัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loudเสียงดัง [การแพทย์]
Loudnessการแยกความดังของเสียง [การแพทย์]
loudspeaker [speaker]ลำโพงเสียง, อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
กระโชกกระชาก (v.) utter in a loud voice See also: shout at, bawl at Syn. ตะเบ็งเสียง, ตะคอก, กระแทกเสียง Ops. นุ่มนวลรื่นหู
ซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise) Syn. กระซิกๆ
ว้าก (int.) onomatopoeia of children´s cry; loud cry Syn. หวาก
หวาก (int.) onomatopoeia of children´s cry; loud cry
กระชาก (adv.) loud See also: harshly, dissonantly Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก, ตะหวาด
ดังระงม (adv.) loud See also: tumultuously, noisily, uproariously Syn. อื้ออึง, เซ็งแซ่
ดังลั่น (adv.) loud Syn. ดังสนั่น
ตะหวาด (adv.) loud See also: harshly, dissonantly Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก
ระเบ็ง (adj.) loud See also: noisy, uproarious, tumultuous Syn. ละเม็ง, ระเม็งเซ็งแซ่, อื้ออึง, ดังระงม
ระเม็งเซ็งแซ่ (adj.) loud See also: noisy, uproarious, tumultuous Syn. ละเม็ง, อื้ออึง, ดังระงม
ละเม็ง (adj.) loud See also: noisy, uproarious, tumultuous Syn. ระเม็งเซ็งแซ่, อื้ออึง, ดังระงม
อึงอล (adj.) loud See also: stentorian, uproarious Syn. ดังลั่น Ops. เงียบ
อื้ออึง (adj.) loud See also: noisy, uproarious, tumultuous, vociferous, boisterous, uproarious Syn. สนั่น, ดังลั่น, เอิกเกริก
เซ็งแซ่ (adv.) loud See also: tumultuously, noisily, uproariously Syn. อื้ออึง
รณ (n.) loud noise See also: loud voice Syn. เสียงดัง
เสียงดัง (n.) loud sound See also: noise
ตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily Syn. เอะอะตึงตัง
มี่ฉาว (adv.) loudly See also: noisily, boisterously Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว
มี่ฉาว (adv.) loudly See also: noisily, boisterously Syn. อึกทึก, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
It's so great to be able to laugh out loudยอดไปเลยที่สามารถหัวเราะออกมาดังๆ ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At 10 minutes after 12 on the night of the killing, he heard loud noises.10 นาทีหลังจากที่ 12 เมื่อคืนวันที่ฆ่าเขาได้ยินเสียงดัง
I'll stick my bayonet up the jacksy of the first who talks loud of love and wives and childrenดาบปลายปืนเลือดของตัวเอง ขึ้น มากแรกว่า พูดเสียงดังของความรักและ ภรรยา
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง
Man, you are really gonna fuck us up with your loud mouth.คน คุณจริงๆ จะ มีเพศสัมพันธ์ เราขึ้น ด้วยปาก ของคุณ ดัง
Yes, Captain Kramer. Read you loud and clear.ครับ กัปตันเครมเมอร์ ได้ยินคุณชัดเจน
The last thing I remember is walking through the forest and hearing a loud noise.ฉันจำได้แค่ว่าฉันเดินอยู่ในป่า และได้ยินเสียงดัง
"and cried with a loud voice"และตระโกนด้วยเสียงอันดัง
You'd cut a loud fart, he'd jump three feet in the air.คุณต้องการตัดผายลมเสียงดังเขาจะกระโดดสามฟุตในอากาศ
You have no idea how loud they are.เธอไม่รู้หรอกว่ามันดังแค่ไหน
Buzz Lightyear responding. Read you loud and clear.บัซ ไลท์เยียล์ รับทราบ คุณได้ยินแล้วตอบด้วย
I will not read them out loud at this point but consider yourselves warned.ผมจะไม่อ่านดัง ๆนะครับ แต่ถือว่าท่านได้รับทราบแล้ว
Yeah, let's bring in the laugh meter and see how loud it gets on that one.คิดดูสิว่าครอบครัวเราเครียดมากแค่ไหนแล้ว

loud ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
[zhà, ㄓㄚˋ, 咋] loud noise; shout; suddenly
[xì, ㄒㄧˋ, 咥] loud laugh
[áo, ㄠˊ, 嗷] loud clamor; the sound of wailing
[guō, ㄍㄨㄛ, 嘓] loud swallowing sound
嘹亮[liáo liàng, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˋ, 嘹亮] loud and clear; resonant
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 噱] loud laughter
大嗓[dà sǎng, ㄉㄚˋ ㄙㄤˇ, 大嗓] loud voice
纵声[zòng shēng, ㄗㄨㄥˋ ㄕㄥ, 纵声 / 縱聲] loudly; in a loud voice
轰然[hōng rán, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˊ, 轰然 / 轟然] loudly; with a loud bang; a loud rumble
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 唶] sigh, groan; loud laughter
雷鸣[léi míng, ㄌㄟˊ ㄇㄧㄥˊ, 雷鸣 / 雷鳴] thunder; very loud sounds
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
高声[gāo shēng, ㄍㄠ ㄕㄥ, 高声 / 高聲] aloud; loud; loudly
高层云[gāo céng yún, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 高层云 / 高層雲] altostratus; high stratus cloud
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 高积云 / 高積雲] altocumulus; high cumulus cloud
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
卷層云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 卷層云 / 卷層雲] cirrostratus (cloud)
卷层云[juǎn céng yún, ㄐㄩㄢˇ ㄘㄥˊ ㄩㄣˊ, 卷层云 / 捲層雲] cirrostratus (cloud)
卷积云[juǎn jī yún, ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 卷积云 / 捲積雲] cirrocumulus (cloud)
卷云[juǎn yún, ㄐㄩㄢˇ ㄩㄣˊ, 卷云 / 卷雲] cirrus (cloud)
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, 尘雾 / 塵霧] cloud of dust; smog
气雾室[qì wù shì, ㄑㄧˋ ˋ ㄕˋ, 气雾室 / 氣霧室] cloud chamber
阴天[yīn tiān, ㄊㄧㄢ, 阴天 / 陰天] cloudy day; overcast sky
[Yún, ㄩㄣˊ, 云 / 雲] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, 云室 / 雲室] cloud chamber (phys.)
云层[yún céng, ㄩㄣˊ ㄘㄥˊ, 云层 / 雲層] cloud layers
云彩[yún cai, ㄩㄣˊ ㄘㄞ˙, 云彩 / 雲彩] cloud (colored by the rising or setting sun)
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ˋ, 云雾 / 雲霧] clouds and mist
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
晴朗[qíng lǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, 晴朗] sunny and cloudless
[dài, ㄉㄞˋ, 靆] cloudy sky
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
积雨云[jī yǔ yún, ㄐㄧ ㄩˇ ㄩㄣˊ, 积雨云 / 積雨雲] cumulonimbus (cloud)
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 积云 / 積雲] cumulus; heap cloud
浓厚[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, 浓厚 / 濃厚] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color)
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 事实胜于雄辩 / 事實勝於雄辯] Facts speak louder than words. (成语 saw)
[wěng, ˇ, 滃] float (of clouds)
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 朵] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc

loud ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter
けばい[, kebai] (adj-i) (See 毳々しい) gawdy; glitzy; loud (e.g. of makeup)
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together
わっと[, watto] (adv) (on-mim) suddenly and in a loud voice (e.g. sobbing)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
叱咤激励[しったげきれい, shittagekirei] (n,vs) giving a loud pep talk; encouraging (somebody) strongly in a loud voice
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
大声疾呼[たいせいしっこ, taiseishikko] (n,vs) shout with a loud voice; fulminate; vociferate
大笑[たいしょう, taishou] (n,vs) loud laughter; hearty laugh
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
大鼾;大いびき[おおいびき, ooibiki] (n) loud snore
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud
発止(ateji)[はっし, hasshi] (adv-to) (uk) (arch) with a loud clack
裂帛[れっぱく, reppaku] (n) (1) cutting through cloth; sound of cutting through cloth; (2) shrieking sound; woman's scream; loud scream; (3) (See ホトトギス) cry of the lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
非難囂々;非難囂囂;批難囂々;批難囂囂[ひなんごうごう, hinangougou] (n,adj-t,adv-to) enraged outcry; loud protest; being bitterly criticized by others; being loudly denounced by others
高声[こうしょう;こうせい;たかごえ, koushou ; kousei ; takagoe] (adj-na,n) loud or high-pitched voice
あはは[, ahaha] (int) a-ha-ha (laughing loudly)
オールトの雲[オールトのくも, o-ruto nokumo] (n) Oort cloud
オールト雲[オールトうん, o-ruto un] (n) (See オールトの雲) Oort cloud
オキシダント雲[オキシダントぐも, okishidanto gumo] (n) oxidant cloud
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
クラウド[, kuraudo] (n) (1) cloud; (2) crowd
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group)
コアキシャルスピーカー[, koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker
さば雲;鯖雲[さばぐも, sabagumo] (n) (See 巻積雲) cirrocumulus cloud
すじ雲;筋雲[すじぐも, sujigumo] (n) (col) (See 巻雲) cirrus cloud
ソーン[, so-n] (n) sone (unit of perceived loudness)
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
トラザメ[, torazame] (n) cloudy catshark (Scyliorhinus torazame, species found from Japan and Korea to Taiwan)
はたたく[, hatataku] (v5k,vi) (arch) to resound loudly (of thunder, etc.)
ばりッと[, bari tsu to] (adv) (1) (on-mim) sound of an object breaking loudly; ripping sound; tearing sound; (2) (See ぱりっと・1) being stylish
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia)
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
ホーン[, ho-n] (n) (1) horn; (2) phon (unit of loudness level of sound); (P)
ホン[, hon] (n) phon (unit of loudness); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

loud ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านดัง ๆ = อ่านดังๆ[v. exp.] (ān dang-dan) EN: read out loud ; read aloud FR: lire à haute voix
ดัง[adj.] (dang) EN: loud ; noisy ; aloud FR: bruyant ; sonore
อื้อ[X] (eū) EN: noisy ; boisterous ; loud ; deafening FR:
อึกทึกครึกโครม[adj.] (eukkatheuk ) EN: noisy ; loud and noisy ; boisterous ; tumultuous FR:
อึง[adj.] (eung) EN: loud ; noisy ; tumultuous ; cacophonous FR:
อึงอล[v.] (eung-on) EN: make a din ; be loud FR:
หัวเราะก๊าก[v. exp.] (hūarǿ kāk) EN: burst into a loud guffaw FR: éclater de rire
หูดับตับไหม้[X] (hūdaptapmai) EN: extremely loud FR:
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: ringing ; loud and clear FR:
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous FR: sonore ; résonant ; résonnant ; retentissant
ขรม[adj.] (kharom) EN: noisy ; loud FR:
ค่อย ๆ หน่อย = ค่อยๆ หน่อย[X] (khǿi-khǿi n) EN: pipe down ; not so loud FR:
ครึกโครม[adj.] (khreukkhrōm) EN: loud ; noisy ; boisterous ; sensational ; tumultuous FR:
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
เกรียว[adj.] (krīo) EN: loud ; thundering ; noisy FR:
เกริก[adj.] (kroēk) EN: resounding ; very loud ; very noisy FR:
ลั่น[v.] (lan) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack FR: claquer
หนวกหู[X] (nūakhū) EN: noisy ; clamorous ; vociferous ; boisterous ; loud FR: bruyant ; assourdissant
พูดเสียงดัง[v. exp.] (phūt sīeng ) EN: speak in a loud voice FR: parler bruyamment ; gueuler (fam.) ; vociférer (vx)
โป้ง[n.] (pōng) EN: bang ; loud noise ; hard blow FR: bang [m]
ระงี่[adj.] (ra-ngī) EN: noisy ; loud FR:
รณ[n.] (ron) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
รณ-[pref.] (ronna-) EN: noise ; loud noise FR: bruit [m]
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding ; thunderous ; roaring FR: bruyant ; assourdissant
เซ็งแซ่[adj.] (sengsaē) EN: clamorous ; loud ; noisy ; uproarious FR: bruyant ; tumultueux
เสียงดัง[n.] (sīeng dang) EN: loud sound ; noise FR: tapage [m] ; vacarme [m]
เสียงดัง[adj.] (sīeng dang) EN: loud ; noisy FR: bruyant
เสียงขรม[adj.] (sīeng kharo) EN: noisy ; loud FR:
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow FR: écho [m]
โวยวาย[v.] (wōiwāi) EN: make a fuss ; make a big to-do (about) ; raise a hue and cry ; cry out loud FR: faire de l'esclandre
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเสียง[v. exp.] (ān øksīeng) EN: read aloud FR: lire à voix haute
ชรงำ ; ชระงำ[adj.] (chara-ngam) EN: dark ; cloudy FR:
ดัง ๆ = ดังๆ[adv.] (dang-dang) EN: aloud FR: à voix haute ; à haute voix ; tout haut
ดั้นเมฆ[v.] (danmēk) EN: fly through the clouds FR:
ดอกลำโพง[n. exp.] (døk lamphōn) EN: loudspeaker ; woofer FR: haut-parleur [m]
เอ็ดอึง[adv.] (et-eung) EN: loudly ; noisily FR:

loud ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds
laut {adv}; mit lauter Stimme | laut lesenaloud | to read aloud
Atompilz {m}mushroom cloud
Bedeckungsgrad {m} (des Himmels mit Wolken)cloud coverage
Wolkendecke {f}cloud cover
Wolkenschicht {f}cloud layer
Klarheit {f}cloudlessness
wolkenlos {adj}cloudless
bewölkt; wolkig {adj} | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud
laut {adj} | lauter | am lautestenloud | louder | loudest
Großmaul {n}loudmouth; big mouth
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Rauchpilz {m}mushroom cloud
Punktewolke {f} [math.]point cloud
Regenwolke {f}rain cloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loud
Back to top