ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruffian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruffian*, -ruffian-

ruffian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruffian (n.) นักเลง See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้ Syn. hooligan, thug
ruffianism (n.) ความเศร้าโศก
English-Thai: HOPE Dictionary
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
English-Thai: Nontri Dictionary
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนชั่วร้าย (n.) ruffian See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม Ops. สุภาพชน
คนเลวทราม (n.) ruffian See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนชั่วร้าย Ops. สุภาพชน
ทรชน (n.) ruffian See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย Ops. สุภาพชน
นักเลง (n.) ruffian See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue Syn. อันธพาล
นักเลงโต (n.) ruffian See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug Syn. นักเลงใหญ่
นักเลงใหญ่ (n.) ruffian See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will have to once in a while. Let's go to the hotel next to us, the Ruffian of Kazakhstan.จะคงทำเหมือนๆกัน คือใช้โรงแรม ruffian of Kazakhstan
How did you get in with that ruffian?เจ้ามาที่นี่กับเขาได้ยังไง?
YOU AND YOUR LITTLE BAND OF RUFFIANS PICKING POCKETS?เธอและพวกของเธอมาขโมยกระเป๋าตังค์กันหรือไง?
You should call me a ruffian, a ruffian.เขาเป็นพวกมาเฟียจริงๆนะ.
Get in there and kick those ruffians out.เข้าไป แล้วแตะพวกมันออกมา
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน..
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า..
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง
What a ruffian!ช่างร้ายอะไรอย่างนี้
*Ruffians, thugs, poison Ivy, quicksand.*♪อันธพาล, อันธพาล, ไม้เลื้อยพิษ, ดูด ♪
Is it, ruffians, thugs? Have they come for me?มัน, อันธพาล, อันธพาล?

ruffian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, 强梁 / 強梁] ruffian; bully
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, 混混儿 / 混混兒] ruffian; hoodlum
地痞[dì pǐ, ㄉㄧˋ ㄆㄧˇ, 地痞] local ruffian; riffraff
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, 恶少 / 惡少] young thug; malicious young ruffian
[máng, ㄇㄤˊ, 氓] vagrant; ruffian

ruffian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian
荒事師[あらごとし, aragotoshi] (n) actor who specializes in ruffian roles (specialises)
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P)
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help
無頼漢[ぶらいかん, buraikan] (n) ruffian; villain; scoundrel
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous

ruffian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
หัวไม้[n.] (hūamāi) EN: ruffian ; rogue ; goon ; bad character FR: mauvais caractère [m] ; petit dur[m]
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarā) EN: ruffian FR:
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel ; boor FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; tough guy ; delinquent FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēngtō) EN: ruffian ; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug FR:
พาลา[n.] (phālā) EN: hooligan ; ruffian FR:
พาล[n.] (phān) EN: hooligan ; ruffian FR:
ทรชน ; ทุรชน[n.] (thørachon ;) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ทุรชน = ทรชน[n.] (thurachon =) EN: evildoer ; wicked man ; ruffian ; criminal ; knave ; rascal ; hooligan ; villain FR: canaille [f]
ธุตตะ[n.] (thutta) EN: ruffian FR:
หมาหมู่[n.] (māmū) EN: group of dangerous men ; group of ruffians FR:

ruffian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
roh {adv}ruffianly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruffian
Back to top