ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*proposal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proposal, -proposal-

*proposal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
make a proposal (vi.) ขอแต่งงาน Syn. offer marriage
proposal (n.) การเสนอ Syn. overture, nomination
proposal (n.) ข้อเสนอ See also: แนวทาง Syn. scheme, program, project, outline
proposal (n.) คำขอแต่งงาน Syn. offer, overture, proposition
English-Thai: HOPE Dictionary
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,
English-Thai: Nontri Dictionary
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proposalคำขอเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proposal writing for grantsการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเสนอ (n.) proposal See also: offer, proposition, suggestion Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
คำเสนอ (n.) proposal See also: suggestion, offer
ประพจน์ (n.) proposal See also: proposition, announcement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This isn't at all your idea of a proposal, is it?นี่ไม่ใช่การขอเเต่งงาน อย่างที่คุณวาดภาพไว้เลยใช่มั้ยครับ
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์
My proposal for utilizing solarpower, rejected.ข้อเสนอเรื่อง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ปฏิเสธ
You may hand over your proposal. I'II take it with me.คุณเอาข้อเสนอของคุณให้ฉันมาเลย ฉันจะเอากลับ
I was assured the proposal would be ready this afternoon.เห็นเขารับรองว่า ข้อเสนอเสร็จทันบ่ายนี้แน่
I don't think I have explained my proposal fully.ผมบรรยายยังไม่จบเลย.
Sir, I am honoured by your proposal, but I regret that I must decline it.คุณคะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณขอแต่งงาน แต่เสียใจด้วยที่ฉันรับไว้ไม่ได้
I've already had two marriage proposals today.ฉันโดนขอแต่งงาน สองครั้งแล้ววันนี้
The World's Best Proposal Everคำขอแต่งงานที่ดีที่สุดในโลก
I thank you for your proposal, but the situation I'm in now, does not permit me to join your trade group.ข้าขอบใจสำหรับข้อเสนอของเจ้า แต่สถานการณ์ของข้าตอนนี้ ทำให้ข้าไม่สามารถทำงานกับท่านได้ ท่านควรจะไปซะ
We've established my proposal is sound in principle. Now we're haggling over price.ตอนเราตกลงกัน นายไม่ได้บอกจำนวนนี่นา แล้วตอนนี้จะมากำหนดค่าตัว..
Thanks for pulling that proposal together so fast.-Well, it is Seattle.

*proposal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草案[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, 草案] draft (legislation, proposal etc)
创议[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创议 / 創議] proposal; propose
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, 提案] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal
提议[tí yì, ㄊㄧˊ ㄧˋ, 提议 / 提議] proposal; suggestion; to propose; to suggest
拟议[nǐ yì, ㄋㄧˇ ㄧˋ, 拟议 / 擬議] proposal; recommendation; to draft
议案[yì àn, ㄧˋ ㄢˋ, 议案 / 議案] proposal; motion
白皮书[bái pí shū, ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ, 白皮书 / 白皮書] white paper (e.g. containing proposals for new legislation); white book
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting
动议[dòng yì, ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, 动议 / 動議] motion; proposal
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)

*proposal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
プロポーザル[, puropo-zaru] (n) proposal; (P)
プロポーズ[, puropo-zu] (n,vs) (marriage) proposal; (P)
建議[けんぎ, kengi] (n,vs) proposition; motion; proposal; suggestion; (P)
採る[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P)
提唱[ていしょう, teishou] (n,vs) advocacy; proposal; (P)
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother
改正案[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal
改革案[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal
求婚[きゅうこん, kyuukon] (n,vs) marriage proposal; courtship
献言;建言[けんげん, kengen] (n,vs) right to speak; offering one's opinion to one's superior; proposal
申し入れ(P);申入[もうしいれ, moushiire] (n) proposal; offer; report; proposition; notice; (P)
申し込み(P);申込み(P);申込(P)[もうしこみ, moushikomi] (n) application; entry; request; subscription; offer; proposal; overture; challenge; (P)
発言[はつげん, hatsugen] (n,vs) utterance; speech; proposal; (P)
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
縁談[えんだん, endan] (n) marriage proposal; engagement; (P)
該案[がいあん, gaian] (n) the said proposal

*proposal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer ; tender FR: offre [f]
ข้อเสนอ[n.] (khøsanōe) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [f] ; suggestion [f]
กล่าวโอม[v.] (klāo-ōm) EN: make a marriage proposal FR: demander la main de
กล่าวถาม[v.] (klāothām) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR:
ปฏิเสธข้อเสนอ[v. exp.] (patisēt khø) EN: reject a proposal FR: rejeter une proposition
พิจารณาข้อเสนอ[v. exp.] (phijāranā k) EN: consider a proposal FR: étudier une proposition
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design FR: plan [m] ; tracé [m] ; dessin [m]
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement ; statement FR: proposition [f]
ร่างงบประมาณ[n. exp.] (rāng ngoppr) EN: budget proposal FR:
สู่ขอ[v.] (sūkhø) EN: ask for the hand of the girl in marriage ; propose marriage ; make a marriage proposal FR: demander en mariage ; demander la main de
ถอนข้อเสนอ[v. exp.] (thøn khøsan) EN: withdraw a proposal FR: retirer une proposition
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; proposition ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution FR: proposition [f] ; motion [f]
ยื่นข้อเสนอ[v. exp.] (yeūn khøsan) EN: make a proposal FR: faire une proposition ; formuler une proposition

*proposal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativvorschlag {m}alternative proposal
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal
Ausschreibung {f}call for proposal
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal
Angebotsverantwortliche {m,f}; Angebotsverantwortlicherproposal manager
Anschreiben {n} (beim Angebot)proposal submittal letter
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP
Heiratsantrag {m}proposal of marriage
Angebots-Kick-Off {n}proposal kick-off
Angebotsabgabe {f}proposal submittal
Angebotsanweisungen {pl}proposal instructions
Angebotsbudget {n}proposal budget
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation
Angebotsentwurf {m}proposal write-up
Angebotserstellung {f}proposal preparation
Angebotsgenehmigung {f}proposal approval
Angebotsstrategie {f}proposal strategy
Angebotswesen {n}proposal system
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *proposal*
Back to top