ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scheme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scheme*, -scheme-

scheme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scheme (n.) รายการ See also: แผนการ Syn. design, plot, project
scheme for (phrv.) วางแผนลวงเพื่อ
schemer (n.) ผู้วางแผนการ
English-Thai: HOPE Dictionary
scheme(สคีม) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลับ,กลเม็ด,ระบบการจัดการ,เพทุบาย,แผนร้าย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธิบาย,แผนจินตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอุบาย,วางแผนร้าย, See also: schemer n., Syn. plan
English-Thai: Nontri Dictionary
scheme(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลักสูตร,แผนผัง,กลเม็ด
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
schemeแผน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผนนำร่อง (n.) pilot scheme
แผนแม่บท (n.) model scheme
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean, there's no plan no scheme to guide our destinies?แปลว่าท่าน ไม่มีแบบแผนนำทาง พรหมลิขิตของเราเหรอ
It could only be 'cause he realized his scheme had misfired, and the gunshot was intended to kill him, not me.อาจจะเป็นได้เพราะ เขารู้ว่าปืนได้ยิงพลาด และกระสุนปืนนั้น ตั้งใจจะฆ่าเขาไม่ใช่ผม
Lets us know where we rank in the scheme of things.ทำให้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหน
And I couldn't get over that that's all that tethers us to this planet, you know that... fragile little muscle and it's tiny you know, in the scheme of things... and when you think about all the things that can stop it... there's got to be something else,ผมไม่เคยลืมภาพนั้นเลย นี่แหละโลกของเรา กล้ามเนื้อที่แสนบอบบางนั่น
The greater the popular resistance to the water privatization scheme the more violent became the standoff.ยิ่งประชาชนต่อต้านแผนการแปรรูปน้ำ มากเท่าไร ความรุนแรงก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
I trust Shaun has another genius scheme up his sleeve?เธœเธกเธญเธขเธฒเธเธฅเธญเธ‡เธ”เธน เธซเธฒเธเธ—เนˆเธฒเธ™เธญเธ™เธธเธเธฒเธ•
It's a scheme They sell jade matsเกิดอะไรขึ้นคะ เขาโกหก เขาบอกว่าเอาไปซื้อหยก
What! Was that really your scheme all along?นี่เป็นเธอวางแผนไว้แล้วเหรอ?
And you scheme for months till you get it right.นายก็วางแผนมาเป็นเดือนๆ... . จนกว่ามันจะใช้ได้
One scheme after another, and nothing every happens.โครงการแล้วโครงการเล่า แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน
The "Education For All" scheme gives every child this right."การศึกษาสำหรับทุกคน" ให้สิทธิ์แก่เด็กทุกคน

scheme ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
概形[gài xíng, ㄍㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, 概形] scheme (in algebraic geometry)
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, 威氏注音法 / 威氏註音法] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc)
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, 太极图 / 太極圖] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一斑] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 巧计 / 巧計] maneuver; scheme
策划[cè huà, ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 策划 / 策劃] plot; scheme; bring about; engineer
[cè, ㄘㄜˋ, 筴] policy; scheme
谋计[móu jì, ㄇㄡˊ ㄐㄧˋ, 谋计 / 謀計] stratagem; scheme

scheme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラースキーム[, kara-suki-mu] (n) color scheme; colour scheme
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] (n) {comp} code; coding scheme
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] (n) {comp} coding scheme
シェーマ[, shie-ma] (n) scheme (ger
スキーム[, suki-mu] (n) scheme
ポンジー[, ponji-] (n) Ponzi scheme
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery)
リストラ策[リストラさく, risutora saku] (n) restructuring scheme
内職商法[ないしょくしょうほう, naishokushouhou] (n) homeworking scheme (scam)
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
奇策[きさく, kisaku] (n) clever scheme
奇計[きけい, kikei] (n) clever scheme
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
悪計[あっけい;あくけい(ok), akkei ; akukei (ok)] (n) plot; trick; evil scheme
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] (n) {comp} conceptual scheme
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
美人局[つつもたせ(gikun), tsutsumotase (gikun)] (n) scheme in which a man and woman trick another man into a compromising situation for blackmail; badger game
計画を実行する[けいかくをじっこうする, keikakuwojikkousuru] (exp,vs-i) to carry out a scheme
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation
仕事師[しごとし, shigotoshi] (n) workman; enterpriser; schemer
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P)
古狐[ふるきつね;ふるぎつね, furukitsune ; furugitsune] (n) old fox; old-timer; schemer
古狸[ふるだぬき, furudanuki] (n) old badger; veteran; oldtimer; schemer; old fox
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
彩り(P);色取り;色どり[いろどり, irodori] (n,vs) coloring; colouring; coloration; colouration; assortment; color scheme; colour scheme; makeup; (P)
徒労[とろう, torou] (n) fruitless effort; wasted effort; abortive scheme; (P)
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P)
権謀[けんぼう, kenbou] (n) scheme; stratagem; ploy
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
目論む[もくろむ, mokuromu] (v5m,vt) to plan; to form a plan; to scheme; to envision; to intend to do
策士[さくし, sakushi] (n) intriguer; tactician; schemer; machinator
策略[さくりゃく, sakuryaku] (n,adj-no) scheme; tactic; stratagem; trick; (P)
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult
謀略[ぼうりゃく, bouryaku] (n) strategy; stratagem; trick; scheme; plot; (P)
謀臣[ぼうしん, boushin] (n) strategist; tactician; schemer
軍師[ぐんし, gunshi] (n) strategist; tactician; schemer
魂胆[こんたん, kontan] (n,vs) (1) soul; (2) ulterior motive; secret design; plot; intrigue; scheme; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コード体系[コードたいけい, ko-do taikei] code, coding scheme
コード構成[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme
符号体系[ふごうたいけい, fugoutaikei] code, coding scheme

scheme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: plan ; scheme FR: plan [m]
การเข้าถึงของการโฆษณา[n. exp.] (kān khaothe) EN: advertising scheme FR:
คิดโกง[v. exp.] (khit kōng) EN: scheme FR:
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน[org.] (Khrōngkān K) EN: ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) FR:
โครงการรับจำนำข้าว ; โครงการจำนำข้าว[n. exp.] (khrōngkān r) EN: rice-pledging scheme ; rice pledging program ; rice scheme FR:
โครงการธงฟ้า[n. exp.] (khrōngkān T) EN: Thong Fah scheme FR:
กุศโลบาย[n.] (kusalōbāi =) EN: stratagem ; strategy ; maneuver ; tactics ; well-thought-out course of action ; intelligent policy ; meritorious policy ; clever manipulation ; clever scheming ; shrewd planning ; sagacity ; manipulation ; scheme FR:
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
แผน[n.] (phaēn) EN: scheme ; plan ; method ; system ; pattern ; design ; blueprint FR: plan [m] ; projet [m] ; plan d'action [m] ; intention [f] ; stratégie [f] ; schéma [m]
แผนการ[n.] (phaēnkān) EN: scheme ; plan ; plot ; design ; strategy FR: plan [m] ; planning [m] ; schéma [m]
แผนแม่บท[n. exp.] (phaēn maēbo) EN: model scheme ; master plan ; road map FR:
แผนนำร่อง[n. exp.] (phaēn namrǿ) EN: pilot scheme FR:
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; représentation graphique [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
แปลน[n.] (plaēn) EN: plan ; plot ; proposal ; scheme ; design FR: plan [m] ; tracé [m] ; dessin [m]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure ; scheme FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; schéma [m] ; appareil [m]
วางแผน[v.] (wāngphaēn) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme FR: projeter ; préparer ; planifier ; envisager
วางแผนการ[v.] (wāngphaēnkā) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme FR: projeter ; préparer ; planifier ; envisager
หัวเรี่ยวหัวแรง [n. exp.] (hūarīohūara) EN: prime move ; chief architect (of a scheme) ; righthand man ; mainstay FR: maître d'oeuvre [m]
รูปแบบการสื่อสาร[n. exp.] (rūpbaēp kān) EN: communication modes ; modes of communication ; communication schemes FR:
วิชามาร[n. exp.] (wichā mān ) EN: wicked schemes FR:

scheme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahlenschlüssel {m}coding scheme
Datenerfassungsschema {n}data acquisition scheme
Bauentwurfszeichnung {f}design scheme
Differenzenschema {f} [math.]difference scheme
Horner-Schema {n} [math.]Horner scheme
Stichprobensystem {n}sampling scheme
Sozialplan {m}severance scheme
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Lastschriftverfahren {n}direct debiting scheme; direct debiting system
Altersversorgung {f}old-age pension (scheme)
Schemel {m} | Schemel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scheme
Back to top