ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

project

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *project*, -project-

project ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
project (n.) แผนงาน See also: โครงการ, โครงการวิจัย Syn. design, scheme, plan
project (vt.) เสนอ See also: เสนอแผนงาน Ops. withdraw, regress
project (vt.) ทำให้เห็นหรือได้ยินชัดเจน
project (vi.) ยื่นออกมา See also: โผล่ออก, นูนออก Syn. protude
project from (phrv.) ยื่นออกมาจาก See also: ยื่นจาก, โผล่จาก Syn. jut out, poke out
project onto (phrv.) ฉายภาพบน
projected (adj.) ซึ่งถูกเสนอ Syn. scheduled
projectile (n.) จรวด See also: ขีปนาวุธ Syn. missile, shell
projectile (adj.) ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า
projecting (adj.) ที่ยื่นออกมาจากพื้นผิว Syn. protruding, protuberant
projection (n.) การวางแผน See also: การคาดคะเน Syn. guess, prognostication
projection (n.) สิ่งที่วางแผนไว้
projection (n.) การฉายภาพ
projective (adj.) เกี่ยวกับ projection
projector (n.) เครื่องฉายภาพสไลด์
projector (n.) ผู้วางโครงการ
English-Thai: HOPE Dictionary
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
projective(พระเจค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจาก projection (ดู) .
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง
English-Thai: Nontri Dictionary
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
projectile(adj) พุ่งออกไปได้,ที่ยิงออกไป,ซึ่งขับเคลื่อน
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
projectโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
projectileโพรเจกไทล์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projecting coneกรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projection๑. การฉาย๒. การแสดงส่วนไม่ซ้ำ [ใช้เฉพาะงานฐานข้อมูล] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
projective coordinateพิกัดเชิงภาพฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
projectorเครื่องฉาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Project Apollo (U.S.)โครงการอะพอลโล (สหรัฐอเมริกา) [TU Subject Heading]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
projecting lensเลนส์ฉายภาพ, เลนส์ที่เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของเครื่องฉายภาพ ทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุหรือแผ่นภาพโปร่งใส ทำให้เกิดภาพจริงที่ขนาดขยายที่ฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Projective techniquesเทคนิคฉายภาพจิต [TU Subject Heading]
projectorเครื่องฉาย, อุปกรณ์ที่ใช้ฉายภาพขยายใหญ่ของวัตถุ 2 มิติ หรือแผ่นภาพโปร่งใสให้ไปปรากฏบนฉากรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉาย (v.) project See also: show Syn. แสดง, แพร่ภาพ
แพร่ภาพ (v.) project See also: show Syn. แสดง
โครงการ (n.) project See also: plan, task, scheme Syn. แผน, แผนการ
โครงงาน (n.) project Syn. เค้าโครง, โครงร่าง, โครง
ชะง้ำ (adj.) projecting See also: lofty, towering Syn. ชะง่อน
ชะงอก (n.) projecting rock See also: overhanging rock
การฉาย (n.) projection See also: showing a film, having a film show Syn. การฉายฟิล์ม
การฉายฟิล์ม (n.) projection See also: showing a film, having a film show
จอแสดงภาพ (n.) projection of the picture
หัวงาน (n.) projector See also: foreman, forewoman Syn. หัวหน้างาน
เครื่องฉาย (n.) projector See also: slide projector Syn. เครื่องฉายภาพ
เครื่องฉายภาพ (n.) projector See also: slide projector Syn. เครื่องฉาย
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector
projective (adj.) เกี่ยวกับ projection
กปร. (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB Syn. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กระสุนวิถี (n.) trajectory of a projectile See also: projectile range Syn. ทางกระสุน
งานช้าง (n.) big project Syn. งานใหญ่
มุขเด็จ (n.) second small portico projecting from the main one See also: balcony, second projecting portico
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (n.) Office of the Royal Development Projects Board See also: ORDPB
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (n.) overhead projector
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People who've contributed millions of dollars out of their own pockets... to Project HOPE to the CARE packages sent all over the world to people like you!{\cHFFFFFF}ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมนับล้าน ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}โครงการความหวังให้กับแพคเกจการดูแลส่ง ทั่วทุกมุมโลกเพื่อคนที่ชอบคุณ!
No. they'll train with 2 other GLG-20s-- 2 who are responsible for the project and 2 who are... disposable.- ไม่ เราจะเอาคนจาก GLG-20s สายลับ 2 คนจะรับหน้าที่นี้ และอีก 2 คนสำหรับ 'ยังไงก็ได้'
The only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา!
Our project orders are to subdue the crew and seize control of this emplacement.คำสั่งให้เข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และยึดอำนาจควบคุมการยิงขีปนาวุธ
Well, now that my science project is done I can watch you hula-hoop. Forget it!(ประดับไว้เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน)
Our project leader believes that tomb to be located within the city of Venice, Italy.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา เชื่อว่า ตำแหน่งของหลุมศพ น่าจะอยู่ ภายในเมืองเวนิส, อิตลาลี.
Our project leader has vanished, along with all his research.หัวหน้าโครงการณ์ของเรา หายตัวไป, พร้อมกับการวิจัยของเขา
As the project supervisor and the government liaison... it was my responsibility... to use the strongest measures available.ในฐานะหัวหน้าโครงการ และผู้ประสานงานของรัฐบาล มันเป็นความรับผิดชอบของฉัน ที่จะใช้มาตรการเด็ดขาด
Mr. Director, without Angelo, there is no Project Five.ผู้อำนวยการครับ ถ้าขาดแอนเจโล โครงการที่ห้าคงดำเนินไม่ได้
Did you use the Project 5 formulas on this subject?นายเอาสารทดลองในโครงการที่ห้าไปใช้หรือ?
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้
Mr. Director, the aggression vectors in Project 5 caused...ผู้อำนวยการ ผลลัพธ์ที่เกิดคราวที่แล้วนั่น

project ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
专案[zhuān àn, ㄓㄨㄢ ㄢˋ, 专案 / 專案] project (Taiwanese); special case for investigation
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 基建] capital construction (project); infrastructure
投影中心[tóu yǐng zhōng xīn, ㄊㄡˊ ˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 投影中心] center of projection
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, 共襄善举 / 共襄善舉] joint charity project; communal philantrophic undertaking
共襄[gòng xiāng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ, 共襄] communal undertaking; joint project
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
投射[tóu shè, ㄊㄡˊ ㄕㄜˋ, 投射] dart; projection
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, 最后期限 / 最後期限] deadline; final time limit (for project)
清拆[qīng chāi, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ, 清拆] demolition (of buildings for new project)
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, 清拆户 / 清拆戶] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects)
树突[shù tū, ㄕㄨˋ ㄊㄨ, 树突 / 樹突] dendrite (branched projection of a neuron)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 设计者 / 設計者] designer; architect (of a project)
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
毒剂弹[dú jì dàn, ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, 毒剂弹 / 毒劑彈] gas projectile
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, 幺并矢] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, 项目 / 項目] item; project; sports event
豆腐渣工程[dòu fu zhā gōng chéng, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙ ㄓㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 豆腐渣工程] jerry-built building project; lit. built on soya bean dregs
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
投影线[tóu yǐng xiàn, ㄊㄡˊ ˇ ㄒㄧㄢˋ, 投影线 / 投影線] line of project; projection line
斜投影[xié tóu yǐng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄡˊ ˇ, 斜投影] oblique projection
创作者[chuàng zuò zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 创作者 / 創作者] originator; creator; author (of some project); inventor
正投影[zhèng tóu yǐng, ㄓㄥˋ ㄊㄡˊ ˇ, 正投影] orthogonal projection
进度[jìn dù, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ, 进度 / 進度] pace; tempo; degree of progress (on project); work schedule
投影面[tóu yǐng miàn, ㄊㄡˊ ˇ ㄇㄧㄢˋ, 投影面] plane of projection (in perspective drawing)
射影[shè yǐng, ㄕㄜˋ ˇ, 射影] projection (geometry); projective
射影几何[shè yǐng jǐ hé, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 射影几何 / 射影幾何] projective geometry
射影几何学[shè yǐng jǐ hé xué, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 射影几何学 / 射影幾何學] projective geometry
投影几何[tóu yǐng jǐ hé, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 投影几何 / 投影幾何] projective geometry; same as 射影幾何|射影几何
投影几何学[tóu yǐng jǐ hé xué, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 投影几何学 / 投影幾何學] projective geometry; same as 射影幾何學|射影几何学
投影机[tóu yǐng jī, ㄊㄡˊ ˇ ㄐㄧ, 投影机 / 投影機] projector
[páo, ㄆㄠˊ, 龅 / 齙] projecting teeth
[zī, ㄗ, 龇 / 齜] projecting teeth; to bare one's teeth
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, 突出] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser

project ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポロ計画[アポロけいかく, aporo keikaku] (n) Apollo Project
イリジウム計画[イリジウムけいかく, irijiumu keikaku] (n) {comp} IRIDIUM project
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
ゲノムプロジェクト[, genomupurojiekuto] (n) genome project
サマリプロジェクト;サマリープロジェクト[, samaripurojiekuto ; samari-purojiekuto] (n) {comp} summary project
ヒトゲノム解析計画;人ゲノム解析計画[ヒトゲノムかいせきけいかく(ヒトゲノム解析計画);ひとゲノムかいせきけいかく(人ゲノム解析計画), hitogenomu kaisekikeikaku ( hitogenomu kaisekikeikaku ); hito genomu kaisekikeikaku] (n) Human Genome Project
ヒトゲノム計画[ヒトゲノムけいかく, hitogenomu keikaku] (n) Human Genome Project
プルサーマル計画[プルサーマルけいかく, purusa-maru keikaku] (n) plutonium-thermal project
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] (n) {comp} project specification
出やすい[でやすい, deyasui] (adj-i) tending to break out or project easily
出過ぎる[ですぎる, desugiru] (v1,vi) to project or protrude too much; to be too forward; to obtrude
卒業制作[そつぎょうせいさく, sotsugyouseisaku] (n) (See 卒制) art project which is done in place of a graduation thesis at a college of arts
団地族[だんちぞく, danchizoku] (n) housing project dwellers
影を投げる[かげをなげる, kagewonageru] (exp,v1) (1) to project a shadow; (adj-f) (2) shade-casting; shady; umbriferous
短期計画[たんきけいかく, tankikeikaku] (n) short-term plan; short-run project
米海軍沈船捜索救助計画[べいかいぐんちんせんそうさくきゅうじょけいかく, beikaigunchinsensousakukyuujokeikaku] (n) US Navy Deep Submergence Systems Project
設計明細書[せっけいめいさいしょ, sekkeimeisaisho] (n) project specifications; specs
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アポロ[, aporo] (n) (1) (abbr) (See アポロ計画) (Project) Apollo (lat
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector
グヌー;グニュー[, gunu-; gunyu-] (n) {comp} (also ニュー) GNU (computer OS, project, etc.)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
サンソン図法[サンソンずほう, sanson zuhou] (n) Sanson-Flamsteed projection; sinusoidal projection
スライドプロジェクター[, suraidopurojiekuta-] (n) slide projector
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
ビデオプロジェクター[, bideopurojiekuta-] (n) video projector
プロジェクション[, purojiekushon] (n) projection
プロジェクター(P);プロジェクタ[, purojiekuta-(P); purojiekuta] (n) projector; (P)
メルカトル図法[メルカトルずほう, merukatoru zuhou] (n) Mercator's projection
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force)
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] (n) {comp} event projection
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
円筒図法[えんとうずほう, entouzuhou] (n) cylindrical projection
円錐図法[えんすいずほう, ensuizuhou] (n) conical projection
写真投影法[しゃしんとうえいほう, shashintoueihou] (n,vs) (obsc) photo projective method (esp. in psych.)
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
出っ張る[でっぱる, depparu] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
出張り[でばり, debari] (n) projection; ledge
出張る[でばる, debaru] (v5r,vi) to project; to stand out; to jut out; to protrude
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project
プロジェクト[ぷろじえくと, purojiekuto] project
プロジェクトグループ[ぷろじえくとぐるーぷ, purojiekutoguru-pu] project group
プロジェクト仕様書[プロジェクトしようしょ, purojiekuto shiyousho] project specification
プロジェクト制御[プロジェクトせいぎょ, purojiekuto seigyo] project control
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management
プロジェクト統制[プロジェクトとうせい, purojiekuto tousei] project control
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection
投影[とうえい, touei] projection
投影ビューポート[とうえいビューポート, touei byu-po-to] projection viewport
投影基準点[とうえいきじゅんてん, toueikijunten] projection reference point, PRP
投影方法[とうえいほうほう, toueihouhou] projection type
投影線[とうえいせん, toueisen] projector
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC
突出し[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion
透視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection

project ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songk) EN: housing ; housing project ; government housing project FR:
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show FR: projeter
ชี้ให้เห็นว่า[v. exp.] (chī hai hen) EN: show ; project that FR: montrer que ; mettre en évidence que ; démontrer que
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
การบริหารโครงการ[n. exp.] (kān børihān) EN: project management FR: gestion de projet [f] ; conduite de projet [f]
การควบคุมโครงการ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: project control FR:
การประเมินโครงการ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: project performance evaluation FR:
การวางแผนโครงการ[n. exp.] (kān wāngpha) EN: project planning FR:
การวิเคราะห์โครงการ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: project analysis FR:
ขอบเขตระบบงาน[n. exp.] (khøpkhēt ra) EN: project scope FR:
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; programme ; program (Am.) ; scheme FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkānan) EN: Royal Initiated Project ; Royal Initiative Project FR:
โครงการอนุรักษ์[n. prop.] (khrōngkān a) EN: conservation project FR:
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (khrōngkān d) EN: environmental project FR: projet environnemental [m]
โครงการโฮปเวลล์[n. prop.] (Khrōngkān H) EN: Hopewell Project FR:
โครงการขนาดใหญ่[n. exp.] (khrōngkān k) EN: megaproject = mega project FR: mégaprojet [m]
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ[n. exp.] (khrōngkān l) EN: megaproject ; mega project FR: mégaprojet [m]
โครงการหลวง[n.] (khrōngkānlū) EN: royal project FR: projet royal [m]
โครงการนำร่อง[n. exp.] (khrōngkān n) EN: pilot project FR: projet pilote [m] ; projet-pilote [m] ; programme pilote [m]
โครงการพัฒนาแนวราบ[n. exp.] (khrōngkān p) EN: horizontal development project FR:
โครงการพระราชดำริ[n. prop.] (Khrōngkān P) EN: Royal Initiatives Project FR:
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง[org.] (Khrōngkān S) EN: Project Citizen FR:
โครงการตามพระราชประสงค์[n. exp.] (khrōngkān t) EN: royal project FR: projet initié par le roi [m] ; projet royal [m]
โครงการตามพระราชดำริ[n.] (khrōngkāntā) EN: royal project FR: projet initié par le roi [m] ; projet royal [m]
โครงการวิจัย[n. exp.] (khrōngkān w) EN: research project FR: projet de recherche [m]
โครงงาน[n.] (khrōng-ngān) EN: project FR: projet [m]
คุณภาพของโครงการ[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: project quality FR:
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
งานช้าง[n. exp.] (ngān chāng) EN: mammoth job ; big project FR: projet mammouth [m]
แผนการวิจัย[n. exp.] (phaēnkān wi) EN: research project FR:
ผัง[n.] (phang) EN: plan ; scheme ; project ; diagram ; chart FR: plan [m] ; tracé [m] ; schéma [m]
ผลกระทบของโครงการ[n. exp.] (phon kratho) EN: project impact FR:
ผลผลิตของโครงการ[n. exp.] (phonphalit ) EN: project outputs FR:
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ[n. exp.] (phon samrit) EN: project achievement FR:
แพร่ภาพ[v. exp.] (phraē phāp) EN: project FR:
ผู้จัดการโครงการ[n. exp.] (phūjatkān k) EN: project manager FR: directeur de projet [m]
ประสิทธิภาพของโครงการ[n. exp.] (prasitthiph) EN: project efficiency FR:
ประสิทธิผลของโครงการ[n. exp.] (prasitthiph) EN: project effectiveness FR:
โปรเจ็คต์ = โปรเจ็คท์[n.] (prōjek) EN: project FR: projet [m]
ทอด[v.] (thøt) EN: cast ; project ; throw FR: jeter ; lancer

project ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
Gemeinschaftsprojekt {n}joint project
Pilotprojekt {n}pilot project
Projektrealisierung {f}realization of the project
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work
schlüsselfertig {adj} | schlüsselfertiges Projektturnkey | turnkey project
Sprenggeschoss {n}explosive projectile
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project)
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting
Projektionsebene {f}plane of projection
Bauplanung {f}project planning; structural design
Projekt-Controller {m}project controller
Projektabwicklung {f}project execution
Projektansatz {m}project approach
Projektarbeit {f}project work
Projektausführungsansatz {m}project execution approach
Projektbeschaffenheit {f}project type
Projektgröße {f}project size
Projektingenieur {m}project engineer
Projektleiter {m}project manager
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding
Mauervorsprung {m}projection on a wall
Projektionsfläche {f}projection surface
Projektionslampe {f}projection lamp
Projektionsschirm {m}projection screen
Vorführraum {m}projection room; screening room
Projektortisch {m}projector table
Rückprojektion {f}rear projection
Diaprojektor {m}slide projector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า project
Back to top