ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

announcement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *announcement*, -announcement-

announcement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
announcement (n.) การประกาศ See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Syn. declaration, notification, proclamation
announcement (n.) คำประกาศ Syn. statement, news
English-Thai: HOPE Dictionary
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
English-Thai: Nontri Dictionary
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำประกาศ (n.) announcement See also: declaration, proclamation, manifesto
คำเผดียงสงฆ์ (n.) announcement See also: declaration
ญัตติ (n.) announcement See also: declaration Syn. คำเผดียงสงฆ์
เสียงประกาศ (n.) announcement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Ok everyone, I’ve got an announcementเอาล่ะทุกคน ฉันมีอะไรจะประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"to hear the announcement of the great Prince Humperdinck's bride-to-be."ใครจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ผู้ยิ่งใหญ่
In addition, we bring you a special announcement from Channel 4, station manager James Wallace.ก้อหนูบอกแล้วหนิว่าพวกหนูกลับกันเองได้ ทำไรกันน่ะ ยังไม่ไปกันอีก
We think this may be a beacon, an announcement to get our attention.เราคิดว่านี่อาจจะเป็น สัญญาณการประกาศ ที่จะได้รับความสนใจของเรา
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น
Mr. Bextrum has an announcement to make.Mr. Bextrum has an announcement to make.
Will this hurt your announcement for senator?Will this hurt your announcement for senator?
I also have an announcement to make.ฉันบอกเสมอ ประกาศว่าจะทำ
We made our sponsor announcement on the Today Show on June 18 ...were thrilled to be sponsored by First U.S.A...เราประกาศหาสปอนเซอร์ ในรายการทูเดย์โชว์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ....
We've all been hearing about the announcement that we have mapped the human genome.เราทุกคนเคยได้ยินคำประกาศว่า เราทำแผนที่รหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้แล้ว
I've got an important announcement to make.ข้าจำต้องออกแถลงการณ์สำคัญ
Sir. I have an urgent announcement for you.มีจดหมายด่วนถึงท่านครับ
I have an announcement to make...ผมมีอะไรอยากจะบอกทุกคนครับ

announcement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news
公判[gōng pàn, ㄍㄨㄥ ㄆㄢˋ, 公判] public opinion; public announcement of verdict at a trial
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, 告示] announcement
告白[gào bái, ㄍㄠˋ ㄅㄞˊ, 告白] to pronounce; public announcement; to express oneself; to justify
公告[gōng gào, ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ, 公告] post; announcement

announcement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement
スポットアナウンス[, supottoanaunsu] (n) spot announcement
中間決算発表[ちゅうかんけっさんはっぴょう, chuukankessanhappyou] (n) midterm earnings announcement
呼び出し放送;呼出放送;呼出し放送[よびだしほうそう, yobidashihousou] (n) announcement calling for someone (e.g. "would XX please come to the ticket counter")
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
爆弾声明[ばくだんせいめい, bakudanseimei] (n) bombshell announcement
爆弾宣言[ばくだんせんげん, bakudansengen] (n) bombshell announcement (declaration)
爆弾発表[ばくだんはっぴょう, bakudanhappyou] (n) bombshell announcement (statement)
爆弾発言[ばくだんはつげん, bakudanhatsugen] (n) bombshell announcement (statement)
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] (n) {comp} press release; announcement
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P)
アナウンス[, anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P)
トーキー(P);トーキ[, to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P)
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P)
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P)
披露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お披露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement

announcement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
คำประกาศ[n. exp.] (kham prakāt) EN: announcement ; declaration FR: déclaration [f]
คำแถลง[n.] (khamthalaēn) EN: statement ; announcement ; declaration ; communiqué FR: communiqué [m]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice FR: annonce publicitaire [f]
หมายประกาศ[n. exp.] (māi prakāt) EN: announcement ; notice FR:
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]
ประพจน์[n.] (praphot) EN: proposal ; proposition ; announcement ; statement FR: proposition [f]
เสียงประกาศ[n. exp.] (sīeng prakā) EN: announcement FR: annonce [f]
แถลงการณ์[n.] (thalaēngkān) EN: official statement ; official announcement ; communique ; bulletin ; statement FR: communiqué officiel [m] ; bulletin officiel [m]

announcement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsdurchsage {f}traffic announcement
Anzeigenpapier {n}announcement paper
Einführungswerbung {f}announcement advertising
Geburtsanzeige {f}announcement of birth
Rücktrittserklärung {f}announcement of one's intention to resign
Signalwirkung {f}announcement effect
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Ansage {f}announcement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า announcement
Back to top