ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affliction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affliction*, -affliction-

affliction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affliction (n.) ความเจ็บปวดรวดร้าว See also: ความทุกข์ Syn. suffering, pain
affliction (n.) โรคภัยไข้เจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บช้ำน้ำใจ (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
ความเจ็บปวดรวดร้าว (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์
It's an affliction that prevents people from seeing what is right in front of them.ความทรมาณที่กันไม่ให้คนเรา มองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตัวเอง
I hope one day my affliction will be gone.ฉันหวังว่าวันหนึ่งความทุกข์ทรมานนี้จะหายไป
It's simply been my own affliction that I accept as part of who I am.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ยาก แต่ผมก็รับมันเป็นส่วนนึงของผมไปแล้ว
So whose affliction is spreading this disease?ฝืมือของใครกันที่แพร่โรคร้ายนี่
Man, I wish my affliction worked on you.ผมอยากให้คุณมาลองเป็นบ้างจัง
You told Mary about the Glendowers' affliction and what would happen to Daniel and the other children.คุณบอกแม่รี่เรื่องของพวกเกลนโดเวอร์ และจะเกิดอะไรขึ้นกับเดเนียลและเด็กอื่นๆ
If they hadn't spooked him, he was going to parade my affliction around for the whole world to see.ถ้าพวกเขาไม่ได้มาช่วยผม แพททริคจะเอาผมไปประจาน ให้คนรู้กันทั้งเมือง
The Maester said he'd heard tell of this affliction and that we simply must accept it.เมยสเตอร์บอกว่าเขาเคย ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคนี้มาก่อน และไม่มีทางใด นอกจากยอมรับมัน
He reminds him that trouble and affliction are what we have all reason to expect in this world.พระองค์ย้ำเตือนเขาว่า ความทุกข์ยากลำบาก เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
And a boy with his affliction should be grateful for the opportunity to marry the most beautiful woman in the kingdoms and remove the stain from his name.เด็กป่วยทางจิตอย่างเขา น่าจะดีใจด้วยซ้ำ ที่จะได้แต่งกับสาวงามอันดับ 1 ในอาณาจักร

affliction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction
患難[かんなん, kannan] (n) affliction
罹災[りさい, risai] (n,vs) suffering (from a calamity); affliction
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
疾苦[しっく, shikku] (n,vs) affliction; suffering
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P)
苦渋[くじゅう, kujuu] (n,vs,adj-no) bitterness; mortification; difficulty in understanding; distress; affliction; (P)
難儀[なんぎ, nangi] (adj-na,n,vs) affliction; hardship; difficulty; suffering

affliction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids ; hemorrhoid affliction FR: hémorroïdes [fpl]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppū) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering FR: souffrance [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
ประดง[n.] (pradong) EN: eczema ; allergic rash ; skin affliction FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคหิด[n. exp.] (rōk hit) EN: scabies ; dermatological itch-mite affliction FR: gale [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affliction
Back to top