ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airmail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airmail*, -airmail-

airmail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airmail (n.) จดหมายที่ส่งทางเครื่องบิน
airmailing (n.) การส่งไปรษณีย์ Syn. posting, delivery
English-Thai: HOPE Dictionary
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
English-Thai: Nontri Dictionary
airmail(n) จดหมายทางอากาศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไปรษณีย์อากาศ (n.) airmail
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We just airmailed a bunch of our stuff off the top of our... truck... so we're pickin' up the pieces right now.เราส่งของที่อยู่บนหลังคารถ มาทางเครื่องบิน ตอนนี้เราแวะมารับ

airmail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空信[háng kōng xìn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 航空信] airmail letter
航空邮件[háng kōng yóu jiàn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 航空邮件 / 航空郵件] airmail

airmail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
飛行便[ひこうびん, hikoubin] (n) airmail
航空郵便[こうくうゆうびん, koukuuyuubin] (n) airmail; air transport

airmail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศไปรษณีย์[n.] (ākātsaprais) EN: airmail FR:
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thān) EN: airmail letter FR:
ไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (praisanī āk) EN: airmail FR: poste aérienne [f] ; courrier aérien [m]
ทางไปรษณีย์อากาศ[n. exp.] (thāng prais) EN: by airmail FR:

airmail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftpostbrief {m}airmail letter
Luftpostdienst {m}airmail service
Luftpostpäckchen {n}airmail packet
Luftposttarif {m}airmail rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airmail
Back to top