ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pace*, -pace-

pace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pace (n.) ฝีเท้า See also: ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน Syn. step, tempo
pace (n.) อัตราการเดิน See also: อัตราการวิ่ง, อัตราการเคลื่อนไหว Syn. speed
pace (vi.) เดินกลับไปกลับมา
pace (vi.) ก้าวเดิน Syn. walk, amble
pace (vt.) วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
pace along (phrv.) ก้าวไปตาม (ทาง) See also: เดินไปตามทาง
pace off (phrv.) การวัด See also: เดินวัด (ระยะทาง)
pace out (phrv.) เดินหรือก้าววัดความยาวของ
pace up (phrv.) เดินกลับไปกลับมา
pacemaker (n.) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสม่ำเสมอ
pacemaker (n.) ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน Syn. pacesetter
pacer (n.) ม้าที่ใช้ในการแข่งขัน Syn. pony, mount, steed
pacesetter (n.) ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
pace(เพสด) adj. โดยรับการอนุญาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt. ก้าว,ฝีเท้า,ลักษณะการก้าว, See also: paced adj.
pacemaker(เพส'เมเคอะ) n. ผู้นำ,สิ่งที่กำหนดความเร็ว
pacer(เพ'เซอะ) n. ม้า,พันธุ์ดีที่ใช้ควบแข่ง,ผู้นำหน้า
pacesetter(เพส'เซทเทอะ) n. ผู้นำหน้า,ผู้กำหนดฝีเท้า,
English-Thai: Nontri Dictionary
pace(n) การก้าว,ฝีเท้า,ระยะก้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
กระดอง (n.) carapace See also: shell
คูหา (n.) arched space See also: space between pillar, arched entrance
ช่องไฟ (n.) space See also: gap Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค
ตาก (v.) space out See also: stagger
ตาก (v.) space out See also: stagger
ต่างดาว (n.) space Syn. อวกาศ, นอกโลก
ที่ว่าง (n.) space See also: blank, gap, margin Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, ระยะ, ช่องไฟ
นอกโลก (n.) space Syn. อวกาศ
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ยาน (n.) spaceship See also: spacecraft Syn. ยานอวกาศ
ยานอวกาศ (n.) spaceship See also: spacecraft
ระยะห่าง (n.) space See also: gap, interval, distance
ล่อง (n.) space or hole (between floor board)
ลาน (n.) open space See also: yard, patio, plaza, ground, field, courtyard, lawn
วรรค (n.) space See also: interval, pause in writing, gap
วรรค (v.) leave a space Syn. เว้นวรรค
วรรคตอน (n.) space See also: punctuation
สุญญากาศ (n.) space
สุญญากาศ (adj.) space See also: airless
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
He paced the width of his roomเขาก้าวเท้าวัดความกว้างของห้อง
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The hall was 43 feet. I'll pace from that wall and back again.ฮอลล์เป็น 43 ฟุต ฉันจะก้าวจากผนังและกลับมาอีกครั้ง
You better pace yourself, if you want to hold out, boy.เธอต้องพึ่งตังเอง ถ้าเธอจะไม่ยอมแพ้ เจ้าหนู
You do not set the pace by redecorating.นี่คืออเมริกา คุณต้องไม่ย่ำเท้าอยู่กับที่
The Jamaicans on a record pace as they fly almost out of control around the turn. - Move!ดูจากความเร็วของทีมจาไมก้า พวกเขาเข้าโค้งเร็วจนเกือบควบคุมไม่ได้
You think Walter doesn't know that ? He's keeping pace with Bobby step for step.วอลเตอร์รู้ ถึงได้ตามติดบ๊อบบี้ทุกีฝก้าว
But maybe you don't have the pace or the stamina for the English game.แต่อาจอึดไม่พอ สำหรับความหนักของบอลอังกฤษ
This is a long passage, so I want you to pace yourself now.นี่เป็นทางผ่านทางน้ำที่ยาว ดังนั้น ฉันอยากให้นาย ไปถึงที่นั่นด้วยตัวนายเองนะ
It was a great stop, but he's still gotta beat that pace car!มันก็หยุดที่ดี แต่เขา ก็ยังคงต้องตีรถก้าวที่!
It has to keep pace with my program for his emotional development... or the imbalance will become dangerous.มันมีเพื่อให้ทันกับโปรแกรมของฉัน สำหรับการพัฒนาทางอารมณ์ของเขา หรือความไม่สมดุลจะกลายเป็นอันตราย
Time, as you've often taught me, Professor, is relative... as it creeps on in its petty pace from day to day.เวลาที่คุณมักจะสอนผม ศาสตราจารย์เป็นญาติ ตามที่ครีพในก้าวเล็กๆน้อยๆ ของวันต่อวัน
We got a serial killer,Greg, and he's working at a pace of one body per dayเรามีฆาตกรต่อเนื่อง เกรก\ และเขากำลังทำงานในอัตราหนึ่งศพต่อวัน
Lois, don't you think you might want to pace yourself?ลอีส, เธอไม่คิดจะเดินกลับบ้านเองใช่มั๊ยเนี่ย?

pace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧湊[jǐn còu, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ, 紧湊 / 緊湊] pace (e.g. of modern life); tempo
[zhū, ㄓㄨ, 跦] pace back and forth; to walk
[chóu, ㄔㄡˊ, 踌 / 躊] pace back and forth; hesitate; waver
彷徨[páng huáng, ㄆㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, 彷徨] to pace back and forth; to hesitate; to be indecisive; Pang Huang or Wandering About, a collection of short stories by Lu Xun 魯迅|鲁迅
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
飞船[fēi chuán, ㄈㄟ ㄔㄨㄢˊ, 飞船 / 飛船] airship; spaceship
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
空白[kòng bái, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ, 空白] blank space
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
甲壳[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, 甲壳 / 甲殼] carapace; crust; outer shell
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
坐标空间[zuò biāo kōng jiān, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 坐标空间 / 座標空間] coordinate space
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
弯曲空间[wān qū kōng jiān, ㄨㄢ ㄑㄩ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 弯曲空间 / 彎曲空間] curved space
电子空间[diàn zǐ kōng jiān, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 电子空间 / 電子空間] cyberspace
[zhēn, ㄓㄣ, 桭] eaves; space between two pillars
[kāng, ㄎㄤ, 槺] empty space inside a building
步调[bù diào, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄠˋ, 步调 / 步調] gait; marching order; step; pace
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, 空子] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, 空白点 / 空白點] gap; empty space
地面控制[dì miàn kòng zhì, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, 地面控制] ground control (of airborne or space operation)
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
探路者[Tàn lù zhě, ㄊㄢˋ ㄌㄨˋ ㄓㄜˇ, 探路者] Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
哈伯太空望远镜[Hā bó tài kōng wàng yuǎn jìng, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, 哈伯太空望远镜 / 哈伯太空望遠鏡] Hubble Space Telescope
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
留空[liú kōng, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄨㄥ, 留空] leave blank spaces in writing
嫦娥[Cháng é, ㄔㄤˊ ㄜˊ, 嫦娥] legendary Moon goddess; PRC spacecraft moon probe
洛克西德[luò kè xī dé, ㄌㄨㄛˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄉㄜˊ, 洛克西德] Lockheed (US aerospace company)
火星快车[Huǒ xīng kuài chē, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, 火星快车 / 火星快車] Mars express, EU spacecraft
步伐[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, 步伐] pace; (measured) step; march
参量空间[cān liàng kōng jiān, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 参量空间 / 參量空間] moduli space (math.); parameter space
匀整[yún zhěng, ㄩㄣˊ ㄓㄥˇ, 匀整 / 勻整] neat and well-spaced
[chǎng, ㄔㄤˇ, 场 / 場] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams
正字法空间[zhèng zì fǎ kōng jiān, ㄓㄥˋ ㄗˋ ㄈㄚˇ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 正字法空间 / 正字法空間] orthographic space
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, 外太空] outer space
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 外层空间 / 外層空間] outer space

pace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イーブンペース[, i-bunpe-su] (n) even pace
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work)
並進[へいしん, heishin] (n,vs) keeping pace with; keeping abreast of
付いて行ける[ついていける, tsuiteikeru] (exp,v1) to follow; to keep in pace with; to understand
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
無常迅速[むじょうじんそく, mujoujinsoku] (n) the (fast) pace at which life passes, and thus the nearness of death; promptitude of the changes of the times
牛の歩み[うしのあゆみ, ushinoayumi] (n) snail's pace
牛歩戦術[ぎゅうほせんじゅつ, gyuuhosenjutsu] (n) snail's pace tactics; walking slowly when voting in the Diet to delay proceedings
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period)
エンスペース[, ensupe-su] (n) {comp} en space
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space
コインパーキング;コイン・パーキング[, koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei
サイバースペース[, saiba-supe-su] (n) cyberspace
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
スペ[, supe] (n) (abbr) insert a space (editor's mark)
スペーサ[, supe-sa] (n) {comp} spacer
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders
スペースクラフト[, supe-sukurafuto] (n) spacecraft
スペースコロニー[, supe-sukoroni-] (n) space colony
スペースシャトル[, supe-sushatoru] (n) space shuttle; (P)
スペースファンタジー[, supe-sufantaji-] (n) space fantasy
スペースフレーム[, supe-sufure-mu] (n) space frame
スペースプレーン[, supe-supure-n] (n) space plane
スペースマン[, supe-suman] (n) spaceman
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] (n) {comp} swap space; swap area
ソユーズ[, soyu-zu] (n) Soyuz (Russian spacecraft); (P)
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P)
デッドスペース[, deddosupe-su] (n) dead space
バックスペース[, bakkusupe-su] (n) backspace (char)
ピッチ[, picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P)
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace
スペース[すぺーす, supe-su] space
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
メモリ領域[メモリちょういき, memori chouiki] memory space
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics)
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS)
後退文字[こうたいもじ, koutaimoji] backspace character (BS)
空白[くうはく, kuuhaku] blank space, vacuum, space, null (NUL)
空白デリミター[くウハくデリミター, ku uha ku derimita-] white space delimiter
空間[くうかん, kuukan] space, room
間隔[かんかく, kankaku] space, interval, SPC
間隔文字[かんかくもじ, kankakumoji] space character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space

pace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
ช้ามาก ๆ = ช้ามากๆ[adv.] (chā māk-māk) EN: at a snail's pace FR: à la vitesse de l'escargot
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace FR: marcher ; aller à pied ; cheminer ; arpenter ; bouger
ฝีเท้า[n.] (fīthāo) EN: step ; pace ; footstep FR: vitesse [f] ; allure [f] ; pas [m] ; enjambée [f]
ฝีตีน[n.] (fītīn) EN: speed ; pace ; step ; velocity FR:
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
ก้าว[n.] (kāo) EN: step ; pace FR: pas [m] ; enjambée [f]
ก้าวทัน[v. exp.] (kāo than) EN: keep pace (with) FR:
ความก้าวหน้า[n.] (khwām kāonā) EN: progress ; advance ; advancement ; pace FR: avancement [m] ; état d'avancement [m] ; progrès [m] ; développement [m]
กระดุบกระดิบ[v.] (kradupkradi) EN: slowly ; deliberately ; at a snail's pace FR:
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
เรื่อย ๆ = เรื่อยๆ[adv.] (reūay-reūay) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace FR: rattraper ; rejoindre
ย่างก้าว[n.] (yāngkāo) EN: step ; tread ; walk ; pace FR:
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial air ; territorial sky FR: espace aérien [m]
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space FR:
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ชุดอวกาศ[n. exp.] (chut awakāt) EN: space suit FR: combinaison spatiale [f]
ดุเหว่า[n.] (duwao) EN: koel ; blackbird ; Eudynamys scolopaceus FR: Eudynamys scolopaceus
เอสแอลเอส[X] (Ēs.Aēl.Ēs. ) EN: SLS (Space Launch System) FR:
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote ; far from ; far away ; far apart ; separated FR: distant ; éloigné ; espacé
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
จุด[n.] (jut) EN: point of location ; point in space ; point ; spot FR: endroit [m] ; point [m] ; lieu [m]
กาลอากาศ[n.] (kān ākāt) EN: space-time FR: espace-temps [m]
การเดินทางสำรวจอวกาศ[n. exp.] (kān doēnthā) EN: FR: exploration de l'espace [f] ; exploration spatiale [f] ; conquête de l'espace [f]
การประหยัดเนื้อที่[n. exp.] (kān prayat ) EN: space saving FR:
การเว้นวรรค [n.] (kān wēnwak) EN: FR: espace [m] ; espacement [m]
กาเหว่า[n.] (kāwao) EN: Eudynamys scolopacea FR: Eudynamys scolopacea
กึ่งปริภูมิ[n. exp.] (keung parip) EN: half-space FR:

pace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbereich {m}address space
Luft- und Raumfahrtgruppe {f}aerospace group
Luft- und Raumfahrtindustrie {f}aerospace industry
Luft- und Raumfahrtunternehmen {n}aerospace company
Raumtransport {m}aerospace transportation
Speicherbelegung {f}assignment of memory space
Backspace {m}backspace
Banachraum {m} [math.]Banach space
Spaltenraum {m} [math.]column space
Cyberspace {m}cyberspace
Abstandsfläche {f}distance space
Arbeitsdatei {f} des Editors [comp.]editor workspace file
Ausstellungsraum {m}exhibition space
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Bodenfläche {f}floor space
Halbraum {m} [math.]half space
Wohnraum {m}housing space
Hyperraum {m} [math.]hyperspace
Zwischenring {m}intermediate ring; spacer; adaptor
Lebensraum {m}living space; space to live; lebensraum
Wohnfläche {f}living space
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space
Namensraum {m}namespace
Abstellfläche {f}parking space
Satzspiegel {m}print space
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font
Distanzgummi {m} [techn.]spacer rubber
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Raum {m} [math.] | normierter Raum [math.]space | normed space
Raumanzug {m}space suit
Raumfahrt {f}space travel; space flight
Raumfahrtprogramm {n}space programme
Raumfahrttechnik {f}space technology
Raumfähre {f}space shuttle
Raumflug {m}space flight; space shot
Raumforschung {f}space science
Raumgeschwindigkeit {f}space velocity
Raumkapsel {f}space capsule
Leertaste {f}spacebar; space-bar; space
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pace
Back to top