ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proclamation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proclamation*, -proclamation-

proclamation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proclamation (n.) การโฆษณา Syn. notification, declaration
proclamation (n.) การประกาศ See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Syn. declaration, notification
proclamation (n.) คำประกาศ See also: แถลงการณ์, การประกาศ, คำสั่ง, ประกาศิต Syn. announcement, bulletin, document, edict, manifesto, notice, notification, statement
proclamation (n.) การประกาศ See also: สิ่งที่ประกาศออกมา Syn. announcement, declaration
proclamation (n.) การออกข่าว See also: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์ Syn. publication
English-Thai: HOPE Dictionary
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
English-Thai: Nontri Dictionary
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proclamationประกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proclamationประกาศ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The attorney general just issued a proclamation for his immunity.และทนายทั่วไปได้ตีพิมพ์คำประกาศ เพื่อคุ้มกันเค้า
I wish to make a proclamation of love.ข้าปรารถนาที่จะประกาศเกี่ยวกับความรักของข้า
President Kennedy has signed a formal proclamation setting up a blockade of all missiles bound for Cuba.ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ได้ลงนามในประกาศ ให้ปิดกั้นชีปนาวุธที่มุ่งสู่คิวบาแล้ว
Make a little proclamation to the people. DING! Let it be known:บอกข่าวแก่พลเมือง นี่คือคำสั่งจากสภา
You made a proclamation that I never agreed to.คุณตัดสินใจทำเรื่องนี้\ โดยที่ฉันไม่เห็นด้วย
By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney and acknowledge his humanity.และด้วยประกาศนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง การแต่งงานของเขากับพอร์ช่า ชาร์นีย์ และรับรองความเป็นมนุษย์ของเขา
Lincoln signed the Emancipation Proclamation.ลินคอล์นลงนามประกาศเลิกทาส
The king has issued a proclamation.กษัตริย์ต้อง ประกาศบางอย่าง
After all your proclamations about what a model prisoner you were going to be, you had to try to escape.หลังจากคำให้การของแก เกี่ยวกับนายแบบขี้คุก ที่แกอยากจะเป็น แกเลยจำเป็นต้องหนี
From now, you're free to make whatever wild proclamations you want to about a profile.จากนี้ไป คุณกธสามารถทำข้อมูลได้อย่างอิสระ จะบ้าบอแค่ไหนก็ได้
Making promises and proclamations to all of usให้สัญญาและป่าวประกาศไว้ ต่อหน้าพวกเรา บนความรู้สึก
A little thanksgiving proclamation--ขอประกาศในงานขอบคุณพระเจ้า

proclamation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation
宣下[せんげ, senge] (n,vs) imperial proclamation
宣戦布告[せんせんふこく, sensenfukoku] (n,vs) declaration of war; proclamation of war
宣教[せんきょう, senkyou] (n,vs) religious mission; religious proclamation
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
公表[こうひょう, kouhyou] (n,vs) official announcement; proclamation; (P)
吉日[きちじつ;きちにち, kichijitsu ; kichinichi] (n) (1) lucky day; (2) an unspecified day of the month, used on diplomas, proclamations, etc.
声明[せいめい, seimei] (n,vs) declaration; statement; proclamation; (P)
声明文[せいめいぶん, seimeibun] (n) proclamation; statement
宣布[せんぷ, senpu] (n,vs) proclamation; dissemination; promulgation
宣言[せんげん, sengen] (n,vs) declaration; proclamation; announcement; (P)
発布[はっぷ, happu] (n,vs) proclamation; promulgation
触れ[ふれ, fure] (n) (1) proclamation; official notice; (2) touch; contact

proclamation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประกาศ[n.] (kān prakāt) EN: announcement ; declaration ; stating FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การประกาศอิสรภาพ[n. exp.] (kān prakāt ) EN: FR: proclamation d'indépendance [f]
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
งานประกาศผลสอบ[n. exp.] (ngān prakāt) EN: FR: cérémonie de proclamation les résultats [f]
ประกาศ[n.] (prakāt) EN: announcement ; declaration ; proclamation ; notice ; notification FR: annonce [f] ; déclaration [f] ; proclamation [f] ; notification [f] ; avis [m]
ประกาศผลสอบ[n. exp.] (prakāt phon) EN: FR: proclamation des résultats [f]
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:

proclamation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proclamation
Back to top