ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mourn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mourn*, -mourn-

mourn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mourn (vi.) เศร้าโศก See also: เสียใจ, ไว้อาลัย, ไว้ทุกข์ Syn. sorrow, grieve, regret, deplore Ops. celebrate, rejoice
mourn for (phrv.) แสดงความเสียใจกับ See also: สลดใจกับ, เสียใจกับ Syn. lament for
mourn for (phrv.) คร่ำครวญถึง See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง Syn. grieve for
mourned for (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย
mourner (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. lamemter, griever, weeper
mournful (adj.) เศร้าโศก See also: เสียใจ Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful Ops. cheerful, joyous
mournfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. sorrowfully
mourning (adj.) ซึ่งเศร้าเสียใจ Syn. sorrowing, grieving, yearning
mourning band (n.) ปลอกแขนสำหรับไว้ทุกข์
mourningly (adv.) อย่างเสียใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
mourn(มอร์น) vi.,vt. ไว้ทุกข์,อาลัย,เศร้าโศก,เสียใจ,คร่ำครวญ, Syn. deplore,lamen
mourner(มอร์น'เนอะ) n. ผู้ไว้ทุกข์,ผู้ไว้อาลัย,ผู้โศกเศร้า
mournful(มอร์น'ฟูล) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ให้คนตาย,มืดมน,ไม่สดใส., See also: mournfully adv. mournfulness n., Syn. sorrowful ###A. cheerful
mourning(มอร์น'นิง) n. การโศกเศร้า,การเสียใจ,การไว้ทุกข์, Syn. grieving
mourning bandn. แขนทุกข์
English-Thai: Nontri Dictionary
mourn(vt) เศร้าโศก,อาลัย,ไว้ทุกข์,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
mourning(n) การไว้ทุกข์,ความเศร้าโศก,การไว้อาลัย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mourningเสียใจ, ความเสียใจที่พบในคนปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไว้อาลัย (v.) mourn over a person´s death See also: commemorate, mourn for
ออกทุกข์ (v.) go out of mourning See also: cease mourning
แต่งดำ (v.) wear mourning clothes See also: be in mourning Syn. ไว้อาลัย
ไว้ทุกข์ (v.) wear mourning clothes See also: be in mourning Syn. แต่งดำ, ไว้อาลัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ.
You were born a street rat, you'll die a street rat, and only your fleas will mourn you.และก็มีแค่ตัวหมัดบนตัวแกเท่านั้นที่จะ ไว้อาลัยให้แก
When I die do you plan to mourn me,เมื่อชั้นตาย เธอจะอาลัยอาวรณ์ชั้น
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี...
Kelly was a bright and promising student, And we all mourn her loss.เคลลี่ฉลาดและเป็นนักศึกษาที่อนาคตไกล เราทุกคนเสียใจมากับการจากไปของเธอ
The first lady and I mourn this tremendous loss.ผมและสุภาพสตรีหมายเลข 1 รู้สึกเสียใจกันการสูญเสียครั้งนี้มาก
People mourn in their own ways. What happens tonight when it's all overคนเราแสดงออกความเศร้าไม่เหมือนกันหรอกนะ แล้วคืนนี้จะเป็นยังไงเมื่อทุกอย่างเสร็จ
People mourn in their own ways, mother.- - ผู้คนแสดงโศกเศร้าตามวิธีของพวกเขาค่ะแม่
We shall mourn our sisters... and continue their legacy for world peace... through obedience, purification and hope... for the miracle we so desperately need.ขอไว้อาลัยให้กับพี่น้องของเรา และจะสานต่อเจตนารมย์เพื่อสันติสุข ด้วยความนอบน้อม บริสุทธิ์
With no word from the Batman, even as they mourn Commissioner Loeb these cops have to wonder if the Joker will make good on his threat in the obituary column of The Gotham Times to kill the mayor.ไม่มีข่าวแบทแมน แม้อยู่ในช่วงพิธีศพ ผ.บ โร๊บ ตำรวจยังสงสัยว่าโจ๊กเกอร์จะทำตามคำขู่ไหม
Tonight, hundreds of New Yorkers have gathered at the zoo to mourn the loss of their beloved zoo animals.คืนนี้ ชาวนิวยอร์คหลายร้อยคน มาร่วมชุมนุมกันที่สวยสัตว เพื่อไว้อาลัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่หายไป
Blessed are those who mourn for they will be comforted.สวดแด่ผู้ระทมทุกข์ ให้พวกเขาได้สบายใจ

mourn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
凄哀[qī āi, ㄑㄧ ㄞ, 凄哀] desolate; mournful
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 萧 / 蕭] mournful; desolate; surname Xiao
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 髺] dishevelled hair, as in mourning
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 絰] hempen cloth worn by mourner
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, 哀江南赋 / 哀江南賦] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝
追悼[zhuī dào, ㄓㄨㄟ ㄉㄠˋ, 追悼] mourning; memorial (service etc)
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
[sāng, ㄙㄤ, 丧 / 喪] mourning; funeral
丧服[sāng fú, ㄙㄤ ㄈㄨˊ, 丧服 / 喪服] mourning garment
丧荒[sāng huāng, ㄙㄤ ㄏㄨㄤ, 丧荒 / 喪荒] mourning ceremonial
寿堂[shòu táng, ㄕㄡˋ ㄊㄤˊ, 寿堂 / 壽堂] mourning hall; a hall for a birthday celebration
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, 悲切] mournful
悲悼[bēi dào, ㄅㄟ ㄉㄠˋ, 悲悼] mourn; grieve over sb's death
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, 悲恸 / 悲慟] mournful
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ, 悲戚] mournful
[dào, ㄉㄠˋ, 悼] mourn; lament
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 惙] mournful; uncertain
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry
[cuī, ㄘㄨㄟ, 縗] mourning garments
[cuī, ㄘㄨㄟ, 衰] mourning garments
重孝[zhòng xiào, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄠˋ, 重孝] mourning dress
灵堂[líng táng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄤˊ, 灵堂 / 靈堂] mourning hall; funeral hall
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
[tǎn, ㄊㄢˇ, 禫] sacrifice at the end of mourning
邙山行[Máng shān xíng, ㄇㄤˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄥˊ, 邙山行] a form of Yuefu 樂府|乐府 mourning song or elegy; lit. to visit a tomb on Mt Mang
开堂[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, 开堂 / 開堂] to open a law court; to set up a mourning hall
静默[jìng mò, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˋ, 静默 / 靜默] silence; to stand in silence (in mourning)
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, 凄惨 / 淒慘] plaintive; mournful; miserable
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 怲] sad; mournful
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, 悲叹 / 悲嘆] sigh mournfully; lament

mourn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弔う[とむらう(P);とぶらう, tomurau (P); toburau] (v5u,vt) to mourn for; to hold a memorial service for; to condole; (P)
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P)
喪家[そうか, souka] (n) homeless; family in mourning
心悲しい;うら悲しい[うらがなしい, uraganashii] (adj-i) sad; mournful; melancholy; sorrowful
[き, ki] (n) (1) mourning; mourning period; (n-suf) (2) anniversary of one's death
忌み;斎み;忌(io);斎[いみ, imi] (n) (1) mourning; abstinence; (2) taboo; (3) religious purification; (n-pref) (4) pure; holy
忌引き;忌引[きびき, kibiki] (n) absence from work (school) due to mourning
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P)
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody
悼む[いたむ, itamu] (v5m) to grieve over; to mourn; to lament; (P)
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor
沈痛[ちんつう, chintsuu] (adj-na) grave; sad; mournful; sorrowful; pensive
追悼[ついとう, tsuitou] (n,vs,adj-no) mourning; memorial; (P)

mourn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain FR: s'épancher ; s'abandonner
ร่วมไว้อาลัย[v. exp.] (ruam wai-āl) EN: mourn FR: prier la mémoire d'un défunt
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euksa-eū) EN: sob ; weep ; wail ; mourn FR: larmoyer ; sangloter
ตรม[v.] (trom) EN: grieve ; sorrow ; mourn FR:
ตรมใจ[v. exp.] (trom jai) EN: grieve ; mourn ; pine away ; regret FR:
ไว้อาลัย[v.] (wai-ālai) EN: mourn (for) ; mourn over a person's death ; do sth in the nature of a farewell ; do sth as a commemoration FR:
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
ผู้โศกเศร้า[n. prop.] (phū sōk sao) EN: mourner FR:
ผู้ไว้อาลัย[n. exp.] (phū wai-āla) EN: mourner FR: personne en deuil [f]
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
สวมชุดไว้ทุกข์[v. exp.] (sūam chut w) EN: dress in mourning clothes FR:
แต่งดำ[v. exp.] (taeng dam) EN: wear black ; wear mourning ; wear mourning clothes FR: porter du noir
แต่งตัวไว้ทุกข์[v. exp.] (taengtūa wa) EN: wear mourning FR: porter le deuil
ไว้ทุกข์[v.] (waithuk) EN: wear mourning ; wear mourning clothes ; be in mourning FR: endeuiller ; porter le deuil ; prendre le deuil

mourn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Carolinataube {f} [ornith.]Mourning Dove
Trauern {n}; Trauer... | Trauer habenmourning | to be in mourning
Brillentaube {f} [ornith.]Mourning Collared Dove
Schwarzrücken-Steinschmätzer {m} [ornith.]Mourning Wheatear
Strauchämmerling {m} [ornith.]Mourning Sierra Finch
Graukopf-Waldsänger {m} [ornith.]Mourning Warbler
Staatstrauer {f} [pol.]national mourning
nachweinend {adj}mourning
trauernd {adj}mourning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mourn
Back to top