ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doleful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doleful*, -doleful-

doleful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doleful (adj.) เสียใจมาก See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ Syn. sad, mournful
dolefully (adv.) อย่างเสียใจมาก See also: อย่างเศร้าโศก
dolefulness (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก
English-Thai: HOPE Dictionary
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
English-Thai: Nontri Dictionary
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ

doleful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄婉[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, 凄婉] doleful; piteous
凄惋[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, 凄惋] doleful; piteous; also written 凄婉

doleful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful
悲しい歌;哀しい歌[かなしいうた, kanashiiuta] (n) doleful song; sad song
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited

doleful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kummer {m}dolefulness
traurig {adv}dolefully
trübsinnig {adj}doleful
trübsinnig {adv}dolefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doleful
Back to top