ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lamemter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lamemter*, -lamemter-

lamemter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lamemter (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. griever, weeper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lamemter
Back to top