ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moralize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moralize*, -moralize-

moralize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moralize (vt.) สั่งสอนศีลธรรม Syn. moralise
English-Thai: HOPE Dictionary
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize
English-Thai: Nontri Dictionary
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน
So I doctored his goodbye drink and I moralized the dog!เลยเอายานอนหลับให้กินแล้วเพนท์ซะ
Xerxes' losses will be so great, his men so demoralized he will have no choice but to abandon his campaign.เราจำต้องหารือกับเทพีพยากรณ์ เชื่อในเทพเจ้าเถิด ลีโอนายเดิส
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม
And he always moralized and got even.เขามีศีลธรรมเสมอ และดังนั้น
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน
But our troops would also be demoralizedจะทำให้ทหารเสียขวัญด้วย
To truly demoralize a nation requires a public spectacle on the grandest scale.การบั่นธรกำลังใจคนทั้งชาติ ต้องจัดให้มรเหตุการที่ยิ่งใหญ่
We were maybe a little bit demoralized.บางทีพวกเราคงจะขวัญเสียนิดหน่อย
Well, we are not demoralized.ขวัญกำลังใจเราไม่ได้ลดน้อยลงนะคะ
He'd get hurt or he'd just get demoralized.เขาจะเจ็บตัวหรือไม่งั้นก็จะจิตตก

moralize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)

moralize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตใจท้อแท้[adj.] (jitjai thøt) EN: demoralized FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: be demoralized FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khw) EN: discourage ; demoralize FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

moralize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenprediger {m}moralizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moralize
Back to top