ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

passing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *passing*, -passing-

passing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
passing (adj.) ผ่านไป See also: ล่วงพ้น Syn. past
passing (adj.) ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว See also: ชั่วแล่น Syn. brief, fleeting
passing fashion (n.) ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ) Syn. fashion, fad
English-Thai: HOPE Dictionary
passing(พา'ซิง) adj. ผ่านไป,กำลังผ่านไป,บังเอิญ
passing belln. ระฆังมรณะ,สัญญาณการผ่านไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
passing noten. เสียงผ่าน
passing tonen. เสียงผ่าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Through the windows of a passing el train.ผ่านหน้าต่างของรถไฟผ่านเอล
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.
I was Just passing by here.แค่ผ่านมาทางนี้ ฉันบอกตัวเองว่า...
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา?
Indiana, we are simply passing through history.อินเดียน่า เรากำลังผ่านเข้าไปในประวัติศาสตร์
And a policeman passing an Indian dwelling--เเละตำรวจ ที่เดินผ่าน ที่อยู่ของคนอินเดีย
The old wings passing thru summers and winters.เทียบปีกโผผินกี่ฤดูกาล.
The basal ganglia, where something passing through the size of just a peanut... Don't do this!บางอย่างเท่าเมล็ดถั่ว ผ่านไปที่ปมประสาท...
Darkness, like a comet, like a ship, lo, passing into the night....เหมือนดาวหางหรือเรือ ที่ผ่านไปตอนกลางคืน
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?

passing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
日新月异[rì xīn yuè yì, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄧˋ, 日新月异 / 日新月異] change with each passing day; make rapid progress
日益[rì yì, ㄖˋ ㄧˋ, 日益] day by day; more and more; increasingly; more and more with each passing day
世代[shì dài, ㄕˋ ㄉㄞˋ, 世代] generation; an era; accumulation of years; passing on from generation to generation
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, 哀江南赋 / 哀江南賦] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 互相推诿 / 互相推諉] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other
[Rǎn, ㄖㄢˇ, 冉] surname Ran; passing (of time)
瓜达拉马[Guā dá lā mǎ, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ, 瓜达拉马 / 瓜達拉馬] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid)
瓜达拉马山[Guā dá lā mǎ shān, ㄍㄨㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄢ, 瓜达拉马山 / 瓜達拉馬山] Sierra de Guadarrama (mountain range across Iberia, passing north of Madrid)
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, 随手 / 隨手] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, 超物理] surpassing the physical world; metaphysical
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, 超群] surpassing; preeminent; outstanding
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

passing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れ;御隠れ;お崩れ(iK)[おかくれ, okakure] (n) (hon) (See 隠れ・かくれ・2) passing away; dying; death
すーすー[, su-su-] (adv,vs) (on-mim) cool sensation from passing air; sound of air leaking
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
トークンパッシングプロトコル[, to-kunpasshingupurotokoru] (n) {comp} token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure
ノールックパス[, no-rukkupasu] (exp,vs) passing (e.g. in football) without looking (wasei
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
バトンパス[, batonpasu] (n) baton pass; baton passing
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through
一過[いっか, ikka] (n,vs) passing away; (P)
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself
先祖代代;先祖代々[せんぞだいだい, senzodaidai] (n,adj-no) ancestral; hereditary; generation after generation; passing from father to son
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
口承[こうしょう, koushou] (n,vs) passing on by word of mouth; oral tradition
合格[ごうかく, goukaku] (n,vs) success; passing (e.g. exam); eligibility; (P)
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
因みに[ちなみに, chinamini] (conj) (uk) by the way; in this connection; incidentally; in passing
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P)
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
手繰り[てぐり;たぐり, teguri ; taguri] (n) (1) reeling in (thread, etc.); (2) transport by passing from hand-to-hand
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P)
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination)
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] (n) (1) being out of time; passing the deadline; (2) time-out; (P)
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s))
瞑目[めいもく, meimoku] (n,vs) closing one's eyes; passing away
経時[けいじ, keiji] (n) (1) passing of time; age; (adj-no) (2) chronological; successive; metachronic; age-related; age-based; aging
越冬[えっとう, ettou] (n,vs) passing the winter; hibernation; (P)
辞世[じせい, jisei] (n) (1) passing away; death; (2) death poem (poem written during one's final moments)
辻取り;辻取;辻捕り;辻捕[つじとり, tsujitori] (n) (arch) taking a wife by kidnapping a woman passing by on the road
逐日[ちくじつ, chikujitsu] (adv) day by day; every day; with each passing day
閉眼[へいがん, heigan] (n,vs) (1) closing one's eyes; (2) passing away
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain
飲み回し[のみまわし, nomimawashi] (n) passing the bottle around
パッシング[, passhingu] (n) passing; (P)
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing

passing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) EN: no passing zone FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ลงมติผ่าน[v. exp.] (long mati p) EN: vote for the passing of FR:
ลูกค้าขาจร[n. exp.] (lūkkhā khāj) EN: casual customers ; passing trade FR:
มรณกรรม[n.] (moranakam) EN: death ; demise ; passing away FR: mort [f]
ผ่านมา[v.] (phān mā) EN: pass by ; be passing FR: passer ; s'écouler
ผาด[adj.] (phāt) EN: passing ; glancing ; indirect FR:
ปลงอายุสังขาร[v.] (plong-āyusa) EN: fix the date of His passing away (of The Buddha) FR:
โหวตผ่าน [v. exp.] (wōt phān) EN: vote for the passing of FR: voter en faveur de ; faire passer
เยี่ยวแตก[X] (yīo taēk) EN: involuntary passing of urine FR:
ข้ามหน้า ; ข้ามหน้าข้ามตา[v.] (khāmnā ; kh) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ข้ามหน้าข้ามตา ; ข้ามหน้า[v.] (khāmnākhāmt) EN: be disrespectful ; give offense by bypassing ; bypass ; pass over ; go over someone's head FR: passer par-dessus
ล้ำเลิศ[adj.] (lamloēt) EN: superior ; excellent ; surpassing ; superb ; glorious FR:
เหลือใจ[adj.] (leūajai) EN: surpassing ; incomparable FR:
เหลือล้น ; เหลือหลาย ; เหลือแหล่[adj.] (leūalon) EN: infinite ; surpassing FR:
เลอ[adv.] (loē) EN: surpassingly ; indescribably ; in a superior manner FR: incroyablement
เลอโฉม[adj.] (loēchōm) EN: indescribably beautiful ; surpassingly beautiful ; superlative beauty FR:
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:

passing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laune {f} | nur so eine Laune | ganz nach Lust und Launefancy | a passing fancy | just as the fancy takes me / you
Verabschiedung {f} eines Gesetzespassage of a bill; passing of a bill
Beschlussfassung {f}resolution; passing of a resolution
Eintagsfliege {f}; kein Dauerzustandpassing phase
Überholspur {f}passing lane
Übertragung {f} (von Krankheiten)passing on (of diseases)
Weitergabe {f}passing on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า passing
Back to top