ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amidst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amidst*, -amidst-

amidst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amidst (prep.) ตรงกลาง See also: ระหว่าง Syn. between, in the midst of
English-Thai: Nontri Dictionary
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
While I was delivering some merchandise in my Escargot, I suddenly found myself amidst a storm!แกขึ้นมา... ได้ไง ผมกระโดดมา
But amidst the endless screams andแต่ท่ามกลางเสียงโหยหวนไม่รู้จบ มีคำพูดอยู่ 2 คำ
And with the temperature plunging amidst the imposing darkness of night, the odds certainly are against young Adam.และด้วยอากาศที่หนาวเย็น ท่ามกลางราตรีอันมืดมืด โชคดูจะไม่เข้าข้าง หนุ่มน้อยอดัมเสียแล้ว
It was the night of the Lemon Prizes, and amidst all that forced jollity,ะ…tั–ll glะฐd thะต ะฐgะต ะพf ัhั–vะฐlry ั–ั•n't dะตะฐd?
You should kneel he's the Lord's chosen, born amidst salt and smoke.ท่านควรคุกเข่า พี่ชายท่านเป็นผู้ถูกเลือก เกิดใหม่ท่ามกลาง เกลือเค็มและควันไฟ
Born amidst salt and smoke?เกิดใหม่ท่ามกลาง เกลือเค็มและควันไฟหรือ
It was a brief flicker of light amidst an ocean of darkness.มันเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ริบหรี่ เหมือนมหาสมุทรที่มืดมิด
At least, amidst all this, you've managed to keep your company afloat.อย่างน้อยๆ ในเหตุการณ์เหล่านี้ คุณก็พาบริษัทอยู่รอดได้นะครับ
Always amidst allegations of corruption including millions of dollars in missing public funds.เสมอท่ามกลางข้อกล่าวหาการ ทุจริต รวมถึงล้านดอลลาร์ในเงินของ ประชาชนที่ขาดหายไป
"But, lady," said I, "I am only half human." And I laid her down, and took her there amidst the moss and leaves of the forest floor.แต่ผู้หญิง กล่าวว่าผมว่า ผมเพียงครึ่งหนึ่ง มนุษย์. มีอยู่ท่ามกลางมอส และใบของพื้นป่า.
But not amidst this horrible racket.แต่ไม่ใช่ในรังหนูเก่าๆ นี่

amidst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท่ามกลาง[prep.] (thāmklāng) EN: among ; amid ; amidst ; in the midst of ; amongst ; in the middle of FR: parmi ; au milieu de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amidst
Back to top