ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midpoint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midpoint*, -midpoint-

midpoint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midpoint (n.) จุดกึ่งกลาง Syn. midst, halfway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Midpoint is at 160 centimeters, which means our killer is between five-foot-nine and five-foot-11 inches tall.จุดกลางคือ160เซนติเมตร ซึ่งแปลว่าครร้ายของเรา สูงระหว่าง5ฟุต9และ5ฟุต11นิ้ว

midpoint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, 中点 / 中點] midpoint; half-way point

midpoint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungkl) EN: middle point ; midpoint ; mid point ; intermediate point FR: point central [m]

midpoint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelpunktregel {f} [math.]midpoint rule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midpoint
Back to top