ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

halfway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *halfway*, -halfway-

halfway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
halfway (adj.) ครึ่งทาง See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง Syn. in-between, midway
halfway (adv.) ครึ่งทาง See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง
halfway house (n.) สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ
halfway house (n.) สถานที่พักระหว่างทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
English-Thai: Nontri Dictionary
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อรรธสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant Syn. อัฒสระ
อัฒสระ (n.) sound of halfway between a vowel and a consonant
กลางคัน (adv.) halfway See also: in between, in the meantime, midway Syn. กลางทาง
ครึ่งทาง (n.) halfway See also: midway Syn. กลางทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You lost me halfway through!แกได้สูญเสียฉันไปครึ่งทาง
But there was something wrong with my tape. Halfway through, it went into disco music.เทปของผมผิดปกติ ครึ่งนึงเป็นเพลงดิสโก้
Yes. About halfway up on the aisle?- ประมาณครึ่งทางบนอัฒจันทร์
The parole board got me into this halfway house called The Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway.คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนมีฉันเข้าไปในบ้านครึ่งทางนี้เรียกว่าเหล้า, และงานของถุงร้านขายของชำที่ Foodway
That'll get you halfway there.- แค่นี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง
We're halfway through the show and we haven't sold a painting.เราเปิดการแสดงภาพหลายวันแล้ว ยังขายไม่ได้สักภาพเดียว
And there's some yahoo there with a video camera... who turned it on halfway through... so that all we see is them hitting him.แล้วก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ตรงนั้น / มันมีกล้อง... ใครแม่งเปิดไว้ / เปิดไว้ตอนครึ่งนึง... เราถึงได้เห็นว่า / เป็นไอพวกตำรวจนั่นแหละที่ซ้อมเขา
Then, one evening in spring halfway between Genoa and New York right it the middle of the oceanค่ำหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ครึ่งทางระหว่างเจนัวกับนิวยอร์ค ตรงกลางมหาสมุทร
The boat conked out halfway there. It was a nightmare.เรือเสียกลางทางน่ะ ยังกับฝันร้าย
AII right, halfway done. What do you think?มาได้ครึ่งทางแล้ว คุณว่าไง
I come halfway across the world to explain and you won't let me have a cigarette?ฉันข้ามมาครึ่งโลกเพื่อจะอธิบาย แล้วคุณยังไม่ยอมให้ฉันสูบบุหรี่อีกรึ
But you're still out of balance. You're only halfway there.แต่พวกเธอยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องควาสมสมดุลย์ พวกเธอมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น

halfway ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山腰[shān yāo, ㄕㄢ ㄧㄠ, 山腰] halfway up a mountain; lit. waist of mountain
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
半路[bàn lù, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ, 半路] halfway; midway; on the way
半途[bàn tú, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ, 半途] halfway; midway

halfway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーフウェー;ハーフウエー[, ha-fuue-; ha-fuue-] (n) halfway
ハーフウェーハウス[, ha-fuue-hausu] (n) halfway house
ハーフウェーライン;ハーフウエーライン[, ha-fuue-rain ; ha-fuue-rain] (n) halfway line
中腹[ちゅうふく, chuufuku] (n) mountain side; halfway up; (P)
中間地点[ちゅうかんちてん, chuukanchiten] (n) halfway point
半周[はんしゅう, hanshuu] (n) (1) semicircle; hemicycle; half globe; (vs) (2) to go halfway round (e.g. the earth); (P)
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house
道半ば[みちなかば, michinakaba] (adv) midway; halfway through; in the course of
鉈鎌[なたがま, natagama] (n) (uk) billhook; fascine knife; sickle-shaped tool with a sharp inner edge, halfway between a knife and an axe
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
半ば[なかば, nakaba] (n-adv,n) middle; half; semi; halfway; partly; (P)
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete
歩み寄る[あゆみよる, ayumiyoru] (v5r,vi) to step up; to compromise; to meet halfway; (P)
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端,なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently

halfway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่งทาง[n. exp.] (khreung thā) EN: halfway ; midway FR:
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
กลางทาง[adv.] (klāng thāng) EN: on the way ; midway ; halfway FR: chemin faisant
เลิกล้มกลางคัน[v. exp.] (loēklom klā) EN: give up halfway FR: abandonner à mi-chemin
ทำครึ่ง ๆ กลาง ๆ = ทำครึ่งๆ กลางๆ[v. exp.] (tham khreun) EN: do halfway ; leave unfinished FR: faire à moitiè
ยงโย่[v.] (yongyō) EN: squat ; crouch ; get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า halfway
Back to top