ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

broken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *broken*, -broken-

broken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broken (adj.) ไม่ติดต่อ Syn. discontinuous Ops. continuous
broken (adj.) หยาบ See also: ขรุขระ
broken (adj.) แตก See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
broken (adj.) ต่ำต้อย
broken (adj.) ขาด See also: ไม่ครบ, ไม่สมบูรณ์ Syn. imperfect
broken (adj.) ไม่ถูกต้อง See also: ไม่สมบูรณ์แบบ
broken family (n.) บ้านแตกสาแหรกขาด See also: ครอบครัวแตกแยก
broken reed (idm.) คนไว้ใจไม่ได้ See also: คนไม่น่าเชื่อถือ
broken-down (adj.) สภาพเลวร้ายมาก See also: เหนื่อยและป่วยมาก
brokenly (adv.) (คำพูด) ที่สั้นมากหรือเว้นช่วงหยุดพูดบ่อยมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued
broken diskหน่วยบันทึกเสียเป็นคำสะแลง ใช้หมายถึง หน่วยบันทึกที่เสียหรือใช้การไม่ได้ แล้ว (ไม่ใช่จานบันทึก)
broken wind n.โรคหอบหืดในม้า
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
English-Thai: Nontri Dictionary
broken(adj) เป็นเศษเล็กเศษน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broken colourสีภินรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าหัก (n.) face with a broken nose See also: flat face
แตกกระจาย (v.) be broken into pieces See also: be shattered Syn. แตกละเอียด
แตกกลุ่ม (v.) be broken off from a group See also: divided or split into factions Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี
แตกความสามัคคี (v.) be broken off from a group See also: divided or split into factions Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก
แตกละเอียด (v.) be broken into pieces See also: be shattered Syn. แตกกระจาย
แตกหัก (v.) be broken into pieces See also: be shattered, go into pieces
แตกเหล่าแตกก๊ก (v.) be broken off from a group See also: divided or split into factions Syn. แตกความสามัคคี
แตกแตน (v.) be broken into pieces See also: be shattered Syn. แตกกระจาย, แตกละเอียด
บ้านแตกสาแหรกขาด (n.) broken family See also: broken home
บ้านแตก (n.) broken home See also: broken family
ขาดระยะ (v.) broken off Syn. ขาดตอน, ขาดช่วง
ฟันหลอ (n.) broken tooth
อกหัก (adj.) broken-hearted See also: heartbroken
ปลายข้าว (n.) broken-milled rice
กระท่อนกระแท่น (adv.) brokenly See also: fragmentary, incompletely Syn. กระพร่องกระแพร่ง Ops. เสมอกัน
กระพร่องกระแพร่ง (adv.) brokenly See also: fragmentary, incompletely Ops. เสมอกัน
ปวดร้าว (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ, ปวดใจ
ปวดใจ (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ
หักอก (v.) make someone broken-hearted See also: break one´s heart
หักอก (v.) to make another heart-broken See also: break one´s heart
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว
He never talks about it, of course, but he's a broken man.ถึงไม่เอ่ยออกมา เเต่ก็รู้ว่าเขาใจสลาย
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน
A broken knife?มือทั้งสองข้างที่ไม่ดี?
Metrocyclonic and stereophonic, this motor, I see, has a broken down thing.เมทโรไซกลอนิก และสเตริโอโฟนิก มอเตอร์นี้ฉันเห็นมีสิ่งที่แตกลง
Bad luck isn't brought by broken mirrors, but by broken minds.ความโชคร้ายไม่ได้เกิดจากกระจกแตก แต่เกิดจากจิตที่สติแตก.
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ
Remember that broken basement window around by the side.อย่าลืมล่ะ เข้าไปทางช่องหน้าต่างที่แตกด้านข้าง
Cracked timing case cover. It's broken a couple of teeth off the timing gears.- ฝาสูบร้าว แล้วก็เฟืองเกียร์แตกด้วย
It's broken a couple of teeth off the timing gear.- แล้วก็เฟืองเกียร์หักด้วย

broken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
断腿[duàn tuǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄊㄨㄟˇ, 断腿 / 斷腿] broken leg
[kǔ, ㄎㄨˇ, 楛] broken utensil
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
破碎的心[pò suì de xīn, ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ, 破碎的心] broken heart
破镜[pò jìng, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 破镜 / 破鏡] broken mirror; fig. broken marriage; divorce
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
骨折[gǔ zhé, ㄍㄨˇ ㄓㄜˊ, 骨折] broken bones; fracture
破读[pò dú, ㄆㄛˋ ㄉㄨˊ, 破读 / 破讀] pronunciation of a character other than the standard; lit. broken reading
七零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, 七零八落] (成语 saw) everything broken and in disorder
复位[fù wèi, ㄈㄨˋ ㄨㄟˋ, 复位 / 復位] to reset (a broken or dislocated bone); to regain power; to regain the throne
拆分[chāi fēn, ㄔㄞ ㄈㄣ, 拆分] separate; broken up into separate items
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, 败絮 / 敗絮] ruined; broken down; shabby
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 断桥 / 斷橋] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
肝肠寸断[gān cháng cùn duàn, ㄍㄢ ㄔㄤˊ ㄘㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˋ, 肝肠寸断 / 肝腸寸斷] lit. liver and guts cut to pieces (成语 saw); broken hearted; all cut up
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home
[jū, ㄐㄩ, 锔 / 鋦] to mend by stapling or cramping broken pieces together
[jū, ㄐㄩ, 锯 / 鋸] variant of 鋦|锔; to mend by stapling or cramping broken pieces together
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
残破[cán pò, ㄘㄢˊ ㄆㄛˋ, 残破 / 殘破] broken; dilapidated
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
伤心[shāng xīn, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ, 伤心 / 傷心] to grieve; broken-hearted
伤心致死[shāng xīn zhì sǐ, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄙˇ, 伤心致死 / 傷心致死] to grieve to death; to die of a broken-heart
伤心蒿目[shāng xīn hāo mù, ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄏㄠ ㄇㄨˋ, 伤心蒿目 / 傷心蒿目] to grieve; broken-hearted
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
[huài, ㄏㄨㄞˋ, 坏 / 壞] bad; spoiled; broken; to break down
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
心碎[xīn suì, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄟˋ, 心碎] heart-broken; extreme depth of sorrow
断瓦残垣[duàn wǎ cán yuán, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄚˇ ㄘㄢˊ ㄩㄢˊ, 断瓦残垣 / 斷瓦殘垣] the tiles are broken, the walls dilapidated
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
碎掉[suì diào, ㄙㄨㄟˋ ㄉㄧㄠˋ, 碎掉] to drop and smash; broken
绵亘[mián gèn, ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ, 绵亘 / 綿亘] stretching in an unbroken chain (esp. mountains)
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)

broken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice
ブロークン[, buro-kun] (adj-na) broken
ブロークンイングリッシュ[, buro-kun'ingurisshu] (n) broken English
ブロークンハート[, buro-kunha-to] (n) broken heart
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble
切れた縄[きれたなわ, kiretanawa] (n) broken rope
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
割り栗[わりぐり, wariguri] (n) rubble; broken stone
割り石;割石[わりいし, wariishi] (n) broken stones; rubble
割れ[われ, ware] (n,n-suf) broken piece
割れた卵[われたたまご, waretatamago] (n) broken egg
割れ物;割物;破れ物;破物[われもの, waremono] (n) fragile item; broken article
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment
壊れ物[こわれもの, kowaremono] (n) fragile article; breakables; broken article
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P)
折れ釘[おれくぎ, orekugi] (n) hooked or broken nail
折線[せっせん, sessen] (n) broken line
断碑[だんぴ, danpi] (n) broken stone monument
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens
棒切れ;棒切(io)[ぼうきれ;ぼうぎれ, boukire ; bougire] (n) stick; piece of wood; bit of a broken pole
欠けら(P);欠片[かけら, kakera] (n) fragment; broken pieces; splinter; (P)
焼き接ぎ[やきつぎ, yakitsugi] (n) assimilating broken ceramics via baking
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering
砕石[さいせき, saiseki] (n,vs) broken stone; rubble; (P)
破片[はへん, hahen] (n,adj-no) fragment; splinter; broken piece; (P)
破瓶;破ビン;破びん[はびん(破瓶;破びん);はビン(破ビン), habin ( ha kame ; ha bin ); ha bin ( ha bin )] (n) bottle breakage; broken bottle
破調[はちょう, hachou] (n) out of tune; (poetic) broken meter
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce
背約[はいやく, haiyaku] (n,vs) a broken promise; breaking one's word
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
風折れ[かざおれ, kazaore] (n) broken by the wind
骨が折れる[ほねがおれる, honegaoreru] (v1) to require much effort; to be hard to do; to have one's bones broken
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)
ぷつん[, putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken)
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken

broken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านแตก[n. exp.] (bān taēk) EN: broken home FR:
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sā) EN: broken family FR:
บุบสลาย[adj.] (bupsalāi) EN: damaged ; broken FR: endommagé
เด็กบ้านแตก[n. exp.] (dek bān taē) EN: broken home kid FR:
ฟันหลอ[n. exp.] (fan lø) EN: broken tooth FR: dent cassée [f]
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัก[adj.] (hak) EN: broken ; fractured FR: brisé ; cassé ; fracturé
หักแล้ว[adj.] (hak laēo) EN: broken FR:
อิฐหัก[n. exp.] (it hak) EN: broken brick FR:
ขาหัก[n. exp.] (khā hak) EN: broken leg FR: jambe cassée [f] ; jambe fracturée [f]
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาดระยะ[adj.] (khāt raya) EN: broken off FR:
กระดูกหัก[n. exp.] (kradūk hak) EN: bone fracture ; fracture ; broken bone FR: fracture [f]
กราฟเส้นหัก[n. exp.] (krāp sen ha) EN: broken line graph FR:
เกรียน[n.] (krīen) EN: crude mixture of flour and water ; fine broken rice FR:
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; crispy ; crunchy ; friable ; broken FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:
ลานขาด[n. exp.] (lān khāt) EN: broken spring FR:
หลับ ๆ ตื่น ๆ[adv.] (lap-lap teū) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep FR: ne dormir que d'un œil
หน้าหัก[n. exp.] (nā hak) EN: face with a broken nose FR:
พัง[adj.] (phang) EN: broken down ; tumbled down ; collapsed ; destroyed ; in ruins FR: effondré
เพกา[n.] (phēkā) EN: Indian trumpet flower ; broken bone ; Damocles tree ; Oroxylum indicum FR: Oroxylum indicum
พกพ่าย[adj.] (phokphāi) EN: broken ; destroyed FR: brisé
พริกไทยบุบ[n. exp.] (phrikthai b) EN: broken pepper corns FR: poivre concassé [m]
พวงแก้ว[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart FR:
ปลายข้าว[n.] (plāikhāo) EN: broken-milled rice ; rice brokens ; broken rice FR:
ปลายข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (plāikhāo ja) EN: broken non-glutinous rice FR:
ปลาข้าวนึ่ง[n. exp.] (plāikhāo ne) EN: broken non-glutinous paraboiled rice FR:
เปรื่อง[X] (prēuang) EN: broken dish sound FR: bruit de vaisselle cassée
รถเสีย[n. exp.] (rot sīa) EN: the car is dead ; the car has broken down FR: la voiture est en panne
เส้นหัก[n. exp.] (sen hak) EN: broken line FR: droite brisée [f]
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; broken down ; not working ; out of order ; out of action ; off ; off-line ; inoperable FR: en panne ; hors d'usage ; cassé ; détérioré ; perdu
เสียแล้ว[adj.] (sīa laēo) EN: broken down FR:
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
แตก[v.] (taēk) EN: break ; shatter ; be broken ; be shattered ; fracture FR: se briser ; se casser ; se rompre ; fracturer ; casser ; éclater
แตก[adj.] (taēk) EN: broken FR: brisé ; éclaté ; abîmé
แตกความสามัคคี[v. exp.] (taēk khwām ) EN: be broken off from a group FR:
แตกกลุ่ม[v. exp.] (taēk klum) EN: go one's own way ; go separate ways ; be broken off from a group ; divide up FR:
แตกกระจาย[v. exp.] (taēk krajāi) EN: be broken into pieces ; shatter FR:
แตกกระจาย[adj.] (taēk krajāi) EN: scattered ; shattered ; broken into pieces FR:

broken ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
Genickbruch {m}neck fracture; broken neck
Glasscherbe {f}piece of broken glass
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
Ganzheit {f}unbrokenness
Zerrissenheit {f}brokenness
abbrechen; aufheben; stoppen; unterbrechento break {broke; broken}
ganz {adv}unbrokenly
gebrochen {adv}brokenly
kaputtmachen; kaputtschlagento break {broke; broken}
kaputt; geknickt; gebrochen; beschädigt {adj}broken
lückenlos {adj}complete; unbroken
ungebrochen {adj}unbroken
unversehrt {adv}unbrokenly
verletzen; nicht einhaltento break {broke; broken}

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า broken
Back to top