ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissonantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissonantly*, -dissonantly-

dissonantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissonantly (adj.) อย่างไม่กลมกลืนกัน See also: อย่างไม่ประสานกัน

dissonantly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dissonant {adv}dissonantly
abweichend {adv}dissonantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissonantly
Back to top