ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *law*, -law-

law ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
law (n.) กฎหมาย See also: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ Syn. rule, regulation, statute
law (n.) วิชากฎหมาย See also: นิติศาสตร์
law-abiding (adj.) ที่ทำตามกฎหมาย Syn. dutiful, lawful Ops. opposed, disobedient
lawbreaker (n.) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
lawdness (n.) หยาบคาย See also: หยาบโลน, อนาจาร Syn. vulgarity
lawful (adj.) ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย See also: ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย Syn. legal
lawfully (adv.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย Syn. de jure
lawgiver (n.) ผู้บัญญัติกฎหมาย Syn. lawmaker
lawless (adj.) ซึ่งผิดกฎหมาย Syn. illegal
lawlessness (n.) ความวุ่นวาย See also: ความโกลาหล Syn. disorder, chaos Ops. order
lawlessness (n.) การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง See also: ลัทธิก่อการร้าย Syn. disorder, nihilism
lawmaker (n.) ผู้บัญญัติกฎหมาย Syn. lawgiver
lawmaking (n.) การออกกฎหมาย See also: การออกพระราชบัญญัติ, การบัญญัติกฎหมาย Syn. legislating
lawman (n.) ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
lawn (n.) สนามหญ้า See also: สนาม Syn. garden, park, green
lawn (n.) ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินบาง ๆ
lawn mower (n.) เครื่องตัดหญ้า
lawn tennis (n.) กีฬาเทนนิส (คำเป็นทางการ) Syn. tennis
lawsuit (n.) คดีความ Syn. suit, action, prosecution
lawyer (n.) ทนายความ See also: ทนาย, นิติกร, นักกฎหมาย Syn. counseler, barrister
lawyer (vi.) เป็นทนายความ
English-Thai: HOPE Dictionary
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
law and ordern. การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มงวด.
law termn. ภาษากฎหมาย
law-abiding(ลอ'อะไบ'ดิง) adj. ปฏิบัติตามกฎหมาย., See also: law-abidingness n. ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย.
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
lawful(ลอ'ฟูล) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ปฏิบัติตามกฎหมาย,เคารพกฎหมาย, See also: lawfulness n. ดูlawful
lawless(ลอ'ลิสฺ) adj. ไม่มีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: lawfulness n. ดูlawless
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน,ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า
lawn mowern. เครื่องตัดหญ้า
lawn tennisn. กีฬาเทนนิส (โดยเฉพาะเมื่อเล่นบนสนามหญ้า)
lawsuit(ลอ'ซูท) n. การฟ้องร้องคดี, Syn. suit
lawyer(ลอ'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
law(n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
lawful(adj) ตามกฎหมาย,ถูกต้อง,ที่เคารพกฎหมาย
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
LAWN lawn mower(n) เครื่องตัดหญ้า
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี
lawyer(n) ทนายความ,หมอความ,นิติกร,นักกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lawกฎ, กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law and orderการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, martialกฎอัยการศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawfulถูกต้องตามกฎหมาย, ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawlessไม่มีกฎหมาย, ไม่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawsuitคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lawyer๑. นักกฎหมาย๒. ทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lawกฎหมาย [TU Subject Heading]
Lawn mowersเครื่องตัดหญ้า [TU Subject Heading]
Lawyersทนายความ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีรัตน์ (n.) three gems (Buddha, law and brotherhood of monks)
ธรรมนาถ (n.) a law protector See also: one who enforces the laws Syn. ผู้รักษากฎหมาย
ผู้รักษากฎหมาย (n.) a law protector See also: one who enforces the laws
ก.ม. (n.) law See also: L. Syn. กฎหมาย
กฎปฏิบัติ (n.) law See also: rule, regulation Syn. กฎหมาย
กฎหมาย (n.) law See also: statute, enactment, rule Syn. ข้อบังคับ
ตัวกฎหมาย (n.) law See also: statute, legal provision, section, rule
ตัวบทกฎหมาย (n.) law See also: statute, legal provision, section, rule Syn. ตัวกฎหมาย
นิติ (n.) law See also: rule, regulation Syn. กฎหมาย, กฎปฏิบัติ
ระบิลเมือง (n.) law and customs
ธรรมบาล (n.) law keeper See also: law protector, religious keeper Syn. ผู้รักษาธรรม
ผู้รักษาธรรม (n.) law keeper See also: law protector, religious keeper
ธรรมนิยม (n.) law observance
ธรรมนิเวศ (n.) law observance See also: religious devotion, religious observance
ผู้ละเมิดกฎหมาย (n.) law-breaker
ธรรมธาดา (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person Syn. ผู้ทรงธรรม
ผู้ทรงธรรม (n.) law-supporter See also: the great upholder of dharma, moral person
สนามหญ้า (n.) lawn See also: yard Syn. สนาม
สนามหญ้า (n.) lawn See also: turf, grass
เครื่องตัดหญ้า (n.) lawnmower See also: mowing machine
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ
I broke the lawฉันทำผิดกฎ
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้
Is there a law against me getting something to eat here?มีกฎหมายต่อผมได้รับบางสิ่งบางอย่างที่จะกินที่นี่
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
God and his law are on our--พระเจ้าจะทรงอยู่กับเรา
But it gave them an excuse to impose martial law throughout Bengal.แต่เป็นข้ออ้างที่เขาจะประกาศ กฎอัยการศึกทั่วเบงกอล
And martial law only shows how desperate the British are.และกฎอัยการศึกก็แสดงให้เห็นว่า คนอังกฤษสิ้นคิดขนาดไหน
And if you truly believe in your system of law you must inflict on me the severest penalty possible.และถ้าศาลเชื่อระบบกฎหมายของท่าน ท่านต้องตัดสินด้วยโทษหนักที่สุด

law ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
浮力定律[fú lì dìng lǜ, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 浮力定律] Archimedes' law of flotation
阿伏伽德罗定律[Ā fú jiā dé luó dìng lǜ, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 阿伏伽德罗定律 / 阿伏伽德羅定律] Avogadro's law, a gas law named after Amedeo Avogadro
贪赃枉法[tān zāng wǎng fǎ, ㄊㄢ ㄗㄤ ㄨㄤˇ ㄈㄚˇ, 贪赃枉法 / 貪贓枉法] corruption and abuse of the law (成语 saw); to take bribes and bend the law
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, 法源寺] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing
人权法[rén quán fǎ, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˇ, 人权法 / 人權法] Human Rights law (Hong Kong)
平方反比律[píng fāng fǎn bǐ lǜ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 平方反比律] inverse square law (phys.); gravitational force varies as the inverse square of the distance
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, 涉讼 / 涉訟] involved in a law suit; to sue sb
执法[zhí fǎ, ㄓˊ ㄈㄚˇ, 执法 / 執法] law enforcement
治安[zhì ān, ㄓˋ ㄢ, 治安] law and order; public security
法纪[fǎ jì, ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, 法纪 / 法紀] law and order; rules and discipline
开堂[kāi táng, ㄎㄞ ㄊㄤˊ, 开堂 / 開堂] to open a law court; to set up a mourning hall
禁制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, 禁制令] prohibition; ban; law forbidding sth
嫂嫂[sǎo sao, ㄙㄠˇ ㄙㄠ˙, 嫂嫂] sister in law (husband's side)
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 条 / 條] strip; item; article; clause (of law or treaty); classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers etc)
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)
联合国海洋法公约[Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄈㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 联合国海洋法公约 / 聯合國海洋法公約] United Nations Convention on the Law of the Sea
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 行政法] administrative law
姻亲[yīn qīn, ㄑㄧㄣ, 姻亲 / 姻親] affinity; in-laws
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
基本法[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ, 基本法] Basic Law
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 玷] blemish; disgrace; flaw in jade
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 瑕] blemish; flaw in jade
瑕疵[xiá cī, ㄒㄧㄚˊ ㄘ, 瑕疵] blemish; flaw
[cī, ㄘ, 疵] blemish; flaw; defect
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
玻意耳定律[Bō yì ěr dìng lǜ, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 玻意耳定律] Boyle's law
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
利隆圭[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 利隆圭] Lilongwe (capital of Malawi)
民法[mín fǎ, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ, 民法] civil law
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, 开化 / 開化] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized
条款[tiáo kuǎn, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 条款 / 條款] clause (of contract or law)
拔钉锤[bá dīng chuí, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥ ㄔㄨㄟˊ, 拔钉锤 / 拔釘錘] claw hammer
[zhuǎ, ㄓㄨㄚˇ, 爪] claw
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces

law ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アボガドロの法則[アボガドロのほうそく, abogadoro nohousoku] (n) Avogadro's law
アンペールの法則[アンペールのほうそく, anpe-ru nohousoku] (n) Ampere's law
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
イスラム法[イスラムほう, isuramu hou] (n) (See シャリーア) Islamic law (i.e. sharia)
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
ガウスの法則[ガウスのほうそく, gausu nohousoku] (n) Gauss's law
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law
キルヒホッフの法則[キルヒホッフのほうそく, kiruhihoffu nohousoku] (n) Kirchhoff's law
クーロンの法則[クーロンのほうそく, ku-ron nohousoku] (n) Coulomb's law
グリムの法則[グリムのほうそく, gurimu nohousoku] (n) Grimm's law
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
ゲイリュサックの法則;ゲーリュサックの法則[ゲイリュサックのほうそく(ゲイリュサックの法則);ゲーリュサックのほうそく(ゲーリュサックの法則), geiryusakku nohousoku ( geiryusakku no housoku ); ge-ryusakku nohousoku ( ge-ryusak] (n) Gay-Lussac's law
コモンロー;コモン・ロー[, komonro-; komon . ro-] (n) (1) common law; (2) (See 英米法) Anglo-American law
ジュールの法則[ジュールのほうそく, ju-ru nohousoku] (n) Joule's law
スコ法[スコほう, suko hou] (n) Scottish law
ステファンボルツマンの法則[ステファンボルツマンのほうそく, sutefanborutsuman nohousoku] (n) Stefan-Boltzmann law; Stefan-Boltzmann's law
ストークスの法則[ストークスのほうそく, suto-kusu nohousoku] (n) Stokes' law
スネルの法則[スネルのほうそく, suneru nohousoku] (n) Snell's law
ダイオキシン法施行規則[ダイオキシンほうしこうきそく, daiokishin houshikoukisoku] (n) Law Concerning Special Measures Against Dioxins
ハイジャック防止法[ハイジャックぼうしほう, haijakku boushihou] (n) anti-highjack law
パスカルの法則[パスカルのほうそく, pasukaru nohousoku] (n) Pascal's law
ビオサバールの法則;ビオーサバールの法則;ビオサヴァールの法則[ビオサバールのほうそく(ビオサバールの法則);ビオーサバールのほうそく(ビオーサバールの法則);ビオサヴァールのほうそく(ビオサヴァールの法則), biosaba-ru nohousoku ( biosaba-ru no housoku ); bio-saba-ru nohousoku ( bio-saba-ru] (n) Biot-Savart law
ファラデーの法則[ファラデーのほうそく, farade-nohousoku] (n) Faraday's law
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law
ベンフォードの法則[ベンフォードのほうそく, benfo-do nohousoku] (n) Benford's law
ヘンリーの法則[ヘンリーのほうそく, henri-nohousoku] (n) Henry's law
ボーデの法則[ボーデのほうそく, bo-de nohousoku] (n) Bode's law
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law
ボイルシャルルの法則[ボイルシャルルのほうそく, boirusharuru nohousoku] (n) combined gas law
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong")
不文法[ふぶんほう;ふぶんぽう, fubunhou ; fubunpou] (n) unwritten law; common law
交換法則[こうかんほうそく, koukanhousoku] (n) commutative law
任意同行[にんいどうこう, nin'idoukou] (n) going along voluntarily to be questioned by law officers
会社法[かいしゃほう, kaishahou] (n) corporation law; company law
保安処分[ほあんしょぶん, hoanshobun] (n) measures preserving law and order
保安条例[ほあんじょうれい, hoanjourei] (n) regulations for the preservation of law and order
Japanese-English: COMDICT Dictionary
伝播側[でんぱんそく, denpansoku] propagation law
分配法則[ぶんぱいほうそく, bunpaihousoku] distributive law
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no)
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] associative law
汚点[おてん, oten] flaw

law ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการศึก[n.] (aiyakānseuk) EN: martial law FR:
อ้างกฎหมาย[v. exp.] (āng kotmāi) EN: invoke law FR: invoquer la loi
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
อาชญาบท[n.] (ātchayābot ) EN: provision of law FR:
อาชญาศึก[n.] (ātchayāseuk) EN: martial law FR: loi martiale [f]
อาชญาบท[n.] (ātyābot = ā) EN: provision of law FR:
อาชญาศึก[n.] (ātyāseuk = ) EN: martial law FR: loi martiale [f]
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law FR: loi monastique [f]
บังคับใช้กฎหมาย[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce the law FR: appliquer la loi
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
บัญญัติกฎหมาย[v. exp.] (banyat kotm) EN: legislate ; enact a law FR: légiférer
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; provision ; legislation FR: précepte [m] ; statut [m] ; disposition [f]
ชารีอะฮ์[n.] (chārī-a) EN: sharia ; Islamic sharia ; Islamic law FR: charia [f] ; sharia [f] ; loi islamique [f]
ช่วงทรัพย์[v.] (chūangsap) EN: replace and equal one property to another property by the law FR:
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law FR:
ด้วยอำนาจแห่งกฎหมาย[X] (dūay amnāt ) EN: by operation of law FR:
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotm) EN: break the law ; violate the law FR: enfreindre la loi
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
เจตนารมณ์ของกฎหมาย[n. exp.] (jēttanārom ) EN: spirit of the law FR: esprit de la loi [m]
จิตตนิยาม[n.] (jittaniyām) EN: psychic order ; psychic law ; order of mind FR:
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กบิลเมือง[n. exp.] (kabin meūan) EN: law of the land FR:
กรรมนิยาม[n.] (kam niyām) EN: order of act and result ; the Law of Kamma FR:
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
การบังคับใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān bangkha) EN: law enforcement FR: entrée en vigueur d'une loi [f]
การใช้กฎหมาย[n. exp.] (kān chai ko) EN: application of law FR: application de la loi [f]
การใช้และการตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān chai la) EN: application and interpretation of law FR:
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān feuk pr) EN: field experience in law FR:
การกฎหมาย[n.] (kān kotmāi) EN: law FR: droit [m]
การกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: violation of the law FR:
การละเมิดกฎหมาย[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: law violation ; breach FR: violation de la loi [f]
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthō) EN: punishment in civil law FR:
การไม่รู้กฎหมาย[n. exp.] (kān mai rū ) EN: ignorance of law FR: ignorance de la loi [f]
การร่างกฎหมาย[n. exp.] (kān rāng ko) EN: law drafting FR:
การตีความกฎหมาย[n. exp.] (kān tīkhwām) EN: interpretation of law FR: interprétation de la loi [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
คำแถลงปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: closing argument before a court of law ; closing statement FR:
คำแถลงเปิดคดี[n. exp.] (khamthalaēn) EN: opening argument before a court of law FR:
คณะนิติศาสตร์[n. prop.] (Khana Nitis) EN: Faculty of Law ; law school FR: Faculté de Droit [f]

law ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfahrensrecht {n}; formelles Rechtadjective law
Seerecht {n} [jur.]admiral law
Vorteilsregel {f}advantage law
Assoziativgesetz {n} [math.] | allgemeines Assoziativgesetzassociative law | generalized associative law
Rechtsbeistand {m}barrister at law
Kirchenrecht {n}canon law
Faustrecht {n}club law
Handelsrecht {n}commercial law
Gewohnheitsrecht {n}common law
Kommutativgesetz {n} [math.]commutative law
Gesellschaftsrecht {n}company law; corporate law
Staatsrecht {n}constitutional law
Vertragsrecht {n}contract law
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law
Urheberrechtsgesetz {n}copyright law
Verschiebungssatz {m}displacement law
Distributivgesetz {n} [math.]distributive law
Wahlgesetz {n}electoral law
Fehlergesetz {n} [math.]error law
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law
Familienrecht {n}family law
Bundesgesetz {n}federal law
Jagdgesetz {m}game law
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law
Internetrecht {n} [jur.]Internet law
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law
Arbeitsrecht {n}labour legislation; industrial law
Kriegsrecht {n}martial law
Handelsrecht {n}mercantile law
Büttel {m}minion of the law
Rechtsirrtum {m}mistake in law
Gesetz {n} des Pöbelsmob law
Stadtrecht {n}municipal law
Gesetzesvorhaben {n} [pol.]parliamentary bill; draft law
Strafgesetz {n}penal law
Rechtsgrundsatz {m}principle of law
Rechtsforderung {f}requirement of law
Sittengesetz {n}moral law
Rechtsstaat {m}state under the rule of law
Lawine {f} | Lawinen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า law
Back to top