ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

browbeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *browbeat*, -browbeat-

browbeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
browbeat (vt.) ขู่ให้กลัว Syn. intimidate
browbeat into (phrv.) ขู่เข็ญให้ทำ (บางสิ่ง) See also: บังคับให้ทำ (บางสิ่ง)
browbeating (n.) การขู่ See also: การข่มขู่, การกรรโชก Syn. coercion
English-Thai: HOPE Dictionary
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And after you browbeat me into reliving memories that were best laid to rest, it's no wonder I fainted.และการที่คุณรื้อฟื้น ความทรงจำอันโหดร้ายของฉัน นั่นล่ะส่วนที่แย่ที่สุด ไม่แปลกใจเลยที่ฉันล้มพับไป
You know, Halloween is fast approaching, the day when parents encourage little boys to dress like little girls, and little girls to dress like whores, and go door-to-door, browbeating hardworking Americans into giving them free food.อย่างที่รู้ๆกัน วันฮาโลวีนใกล้เข้ามาทุกวัน เป็นวันที่ผู้ปกครอง สนับสนุนเด็กผู้ชาย แต่งตัวเหมือนเด็กผู้หญิง
You can imagine my disappointment at finding nothing but a browbeaten bookkeeper.ผิดหวังจริงๆ ที่กลับได้เจอหนอนหนังสือคิ้วขมวด

browbeat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten FR:
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress FR: persécuter ; tyranniser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า browbeat
Back to top