ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menace*, -menace-

menace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menace (n.) ภัยอันตราย See also: อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย Syn. hazard, risk, danger Ops. protection, safty
menace (vt.) คุกคาม See also: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, ขู่เข็ญ, ข่มขู่ Syn. endanger, imperil Ops. protect, safeguard
English-Thai: HOPE Dictionary
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
menaces, demand withเรียกร้องโดยข่มขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a menace to everything in the air. Yes, birds, too.เขาเป็นภัยต่อทุกอย่างในอากาศ ใช่แล้ว นกด้วย
My primary directive is to protect the students of this institution... and all, indeed all mankind... from the menace that is another Stifler.เจตนาที่ผมตั้งไว้ อย่างแรกคือปกป้องนักศึกษาของสถาบัน และทั้งหมดนี้ แท้จริงแล้วผมใจดีมากนะ สำหรับสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ สตีฟเลอร์ตัวแสบ
The Jedi Council sends Master Plo Koon to hunt down the menace before it strikes again.สภาเจไดส่งอาจารย์โพล คูน ไปยับยั้งภัยนี้ ก่อนที่การจู่โจมจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
Thus ends a sad villain's story- about an evil menace that failed to register in public memory- simply because it appeared just a little too late in time-แกคิดผิดนะสิ! -และแล้วเรื่องของสองคู่หูอันตราย... -
You don't seem like a public menace to me. Take this.คุณดูไม่เหมือนผู้ร้ายสำหรับฉัน นี่ค่ะ
And yet the menace of the yearsและยังคงมีภัยคุกคามมาแรมปี..
What menace have you brought to our village now, Jedi?ดูซิว่าพวกเจ้าได้นำภัยอะไร มาสู่หมู่บ้านของเรา เจได?
Without a license to kill, you are a menace to society.ไม่มีใบอนุญาตให้ฆ่า นายคุกคามสังคมนะเนี่ย
He's a menace around here -- ass-full of drunk-and-disorderlies and mail fraud.เขาเป็นตัวคุกคามแถวนี้-- ไอ้ขี้เมาซกมก และจดหมายต้มตุ๋น
And as the years passed, the few surviving priests faded into obscurity like the vampire menace before them.หลายปีผ่านมา เหล่าพรีสท์ที่ยังเหลือรอด ได้แยกตัวออกมาและเลือนหายไปจากความทรงจำ มารวมกลุ่มกันเหมือนกับเหล่าแวมไพร์
You're a dangerous menace who doesn't care about who he hurts, except now you're doing it with bows and arrows instead of trust funds and yachts.คุณอันตราย, เป็นภัย และไม่สนใจ ว่าจะทำให้ใครเจ็บ ต่างกันตรงที่ตอนนี้คุณใช้ธนูกับลูกธนู
You're a menace to the State of Ohio!ที่จะเอานักเรียนปีที่แล้วที่มีความสามารถของฉัน

menace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, 诛求 / 誅求] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, 潜在威胁 / 潛在威脅] potential threat; potential menace

menace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嚇す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (arch) to threaten; to menace
脅喝[きょうかつ, kyoukatsu] (n,vs) threat; intimidation; menace
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P)
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P)
猛威[もうい, moui] (n) fury; power; menace; (P)
脅かす(P);嚇かす;威かす[おどかす, odokasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おびやかす) to threaten; to menace; (2) to startle; to surprise; (P)
脅す(P);威す;嚇す[おどす, odosu] (v5s,vt) (See 脅かす・おどかす) to threaten; to menace; (P)
脅威[きょうい, kyoui] (n,vs) threat; menace; (P)
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P)

menace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm ; threat FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m] ; menace [f]
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter FR: lettre de menace [f]
จดหมายขู่ฆ่า[n. exp.] (jotmāi khū ) EN: FR: lettre de menace de mort [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation ; duress FR: intimidation [f] ; menace [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhā) EN: menace ; threat ; intimidation ; harassment ; peril FR: menace [f] ; harcèlement [m]
คำขู่[n. exp.] (kham khū) EN: threat FR: menace [f]
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ท่าทางฝนจะตก[xp] (thāthāng fo) EN: FR: le temps est à la pluie ; la pluie menace ; il va pleuvoir
เอาปืนขู่[v. exp.] (ao peūn khū) EN: FR: menacer d'une arme
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
ขู่ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khū khātūat) EN: FR: menacer de se suicider
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคามหนังสือพิมพ์[v. exp.] (khukkhām na) EN: FR: menacer la presse
ไม่มีภัย[xp] (mai mī phai) EN: FR: aucun danger ; aucune menace
ผู้ขู่[n. exp.] (phū khū) EN: FR: menaceur [m] (vx)
ร้อนตัว[v. exp.] (røntūa) EN: be afraid ; feel menaced ; have a guilty conscience FR: avoir peur
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate FR: intimider ; menacer
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout (at) ; bellow in reprimand FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

menace ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plage {f}menace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menace
Back to top