ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hinder-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hinder, *hinder*,

-hinder- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one could hinder me.ไม่มีใครต้านแรงฉันได้
They can't stay too close or it will hinder growthโดยช่วยพวกเราอยู่ห่าง ๆ และคอยดูพวกเราเจริญเติบโต
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก
I don't know if I should say this, but the damage we've sustained could hinder our using them for further battles.ตามความเห็นของผม ความเสียหายที่เราได้รับ\ จะส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติการครั้งหน้าลดลงแน่นอน
They hinder your purpose.มันเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจของเจา
Why would you hinder us and steal the compass?ทำไมเจ้าขัดขวางเราและขโมยเข็มทิศไป
"There is no chance, no destiny, no fate that can hinder the firm resolve of a determined soul.""ไม่มีโอกาส โชคชะตา พรหมลิขิตใด ที่สามารถขัดขวางการตัดสินใจ จากจิตวิญญานที่ตั้งใจแน่วแน่
You're right. I mean, why should I let the fact that my boyfriend is seeing the ghost of his dead girlfriend hinder this experience?เธอพูดถูก ฉันหมายถึง ทำไมฉันถึงปล่อยให้แฟนของฉัน
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย?
Far be it from me to hinder true love, but Lord Baelish's absence would present certain problems.ข้ามิได้จะกีดขวางรักแท้นะ แต่ถ้าลอร์ดเบลิชไม่อยู่ เราอาจจะมีปัญหา
You're giving false testimony in order to hinder our investigation.นายกำลังให้ความเท็จเพื่อปัดเราให้เป๋ใช่มั้ยล่ะ
Yes. But each could either help her or hinder her.ใช่ เพียงแค่จะดี หรือร้ายแค่นั้น

-hinder- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of

-hinder- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางกั้น[v.] (khwāngkan) EN: hinder FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hinder-
Back to top