ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heedless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heedless*, -heedless-

heedless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedless (adj.) ไม่เอาใจใส่ See also: เลินเล่อ, ประมาท Syn. careless, incautious, thoughtless Ops. careful, cautious, thoughtful
heedlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously, thoughtlessly Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
heedlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
English-Thai: Nontri Dictionary
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mmm, forgive my heedlessness.อืม.. ขออภัยในความสะเพร่าของผม ผมยอมรับข้อตกลงแล้ว

heedless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏率[shū shuài, ㄕㄨ ㄕㄨㄞˋ, 疏率] careless and rash; heedless
不小心[bù xiǎo xīn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ, 不小心] heedless; careless

heedless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P)
無考え[むかんがえ, mukangae] (adj-na,n) thoughtless; heedless; rash
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious

heedless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose FR: être négligent ; être désordonné
หละหลวม[adj.] (lalūam) EN: careless ; heedless ; reckless ; negligent FR: négligent ; désordonné
เลินเล่อ[v.] (loēnloē) EN: be careless ; be heedless ; be remiss ; be negligent FR: être négligent ; être insouciant
เลินเล่อ[adj.] (loēnloē) EN: careless ; heedless ; negligent ; scatterbrained FR: négligent ; insouciant
ลอย ๆ = ลอยๆ[adj.] (løi-løi) EN: indiscreet ; thoughtless ; heedless ; irresponsible FR:
ไม่คิดชีวิต[adj.] (mai khit ch) EN: wildly ; heedless of everything FR:
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless ; neglectful ; reckless FR: négligent ; peu soigneux
ถลำถลาก[v.] (thalamthalā) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless FR:
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently FR: négligemment
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
หมิ่น[adv.] (min) EN: precariously ; carelessly ; heedlessly FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heedless
Back to top