ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hat*, -hat-

hat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hat (n.) บทบาท See also: ตำแหน่ง
hat (n.) หมวก
hatband (n.) แถบที่ติดอยู่รอบหมวก
hatch (n.) ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ
hatch (vt.) คิดวางแผน (อย่างลับๆ) See also: คิดอุบาย (อย่างลับๆ) Syn. plot
hatch (vi.) ออกจากไข่
hatch (vt.) วาดเส้นแรเงา
hatch out (phrv.) ฟักตัวออกมาจากไข่ See also: ฟักตัว
hatch out (phrv.) พิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hatch up
hatch up (phrv.) พิจารณาและตัดสินเกี่ยวกับ (คำไม่เป็นทางการ)
hatchback (n.) รถยนต์ที่มีประตูหลังซึ่งเปิดให้กางขึ้นข้างบนได้ ทำให้ด้านหลังมีที่ว่างเก็บของได้มากขึ้น
hatchery (n.) สถานที่ฟักไข่ โดยเฉพาะไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet (n.) ขวานด้ามเล็กๆ Syn. tomahawk
hatching (n.) การอบ See also: การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่ Syn. breeding
hatchway (n.) ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา See also: ทางเข้าเล็กๆ, ประตูเล็กๆ Syn. doorway, hatch
hate (vt.) เกลียด See also: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง Syn. abhor, detest, loathe Ops. adore, like, love
hate (n.) ความเกลียด See also: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง
hateable (adj.) น่ารังเกียจ
hated (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. detested
hateful (adj.) ซึ่งมีเจตนาร้าย See also: ซึ่งมุ่งร้าย Syn. malevolent, spiteful
hateful object (adj.) บุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับ Syn. pet aversion, pet peeve
hatefully (adv.) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด Syn. malevolently, spitefully
hatemonger (n.) ผู้ปลุกปั่นให้เกิดการเกลียดชัง See also: ผู้ทำให้เกิดการเกลียดชัง
hatful (adj.) เลวทรามต่ำช้า See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ
hath (aux.) กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)
hatrack (n.) ที่แขวนหมวก
hatred (n.) ความเกลียดชัง See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ Syn. abhorrence, detestation, loathing Ops. fondness, liking, love
hatter (n.) คนที่ทำ ขาย และซ่อมแซมหมวก
English-Thai: HOPE Dictionary
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hatable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hatale(เฮ'ทะเบิล) adj. ดูhateable
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
hatcheln. หวีป่าน,หวีปอ,หวี
hatcheryn. สถานที่ฟักไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่ปลา
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
hatchingn. เส้นแรเงา
hatchmentn. แผ่นสี่เหลี่ยมวางขวางและมีตราเครื่องหมายตระกูลของผู้ตาย
hatchwayn. ทางเปิดหรือบานเปิดบนดาดฟ้า,ทางเปิด, Syn. hatch,opening
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
hateable(เฮ'ทะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
hateful(เฮท'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่ารำคาญ, See also: hatefulness n., Syn. detestable
hatemonger(เฮท'มังเกอะ) n. ผู้ปลุกปั่นความเกลียด, See also: hatemongering n.
hathv. กริยาช่อง 3 และเอกพจน์ของhave
hatpinn. ปิ่นยาว สำหรับยึดหมวกผู้หญิงให้ติดกันแน่นกับผม
hatrackn. ที่แขวนหมวก
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด,ความอามาตแค้น
hattern. ช่างทำหมวก
English-Thai: Nontri Dictionary
hat(n) หมวก,มาลา
hatch(vi) ออกจากไข่
hatchery(n) ที่ฟักไข่
hatchet(n) ขวานเล็ก
hatchway(n) ทางลงใต้ท้องเรือ
hate(n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ
hateful(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียดชัง
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
hatter(n) คนขายหมวก,คนทำหมวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hat in the ringการประกาศตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hatchbackรถเก๋งมีประตูท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hatchingการแรเส้นเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hatha yogaโยคะ (กายบริหาร) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอบ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat Syn. หมวกสานไม้ไผ่
หมวกสานไม้ไผ่ (n.) a hat made of bamboo and palm leaves shaped like an inverted basin See also: a kind of farmer´s hat
กุบ (n.) hat See also: headgear, helmet, cap
มาลา (n.) hat Syn. หมวก, งอบ
มาลา (n.) hat Syn. หมวก, งอบ
หมวก (n.) hat Syn. มาลา
ลมร้อน (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Ops. ลมหนาว
ลมแล้ง (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Syn. ลมร้อน Ops. ลมหนาว
ฟัก (v.) hatch See also: brood Syn. ฟักไข่
ฟักไข่ (v.) hatch See also: brood Syn. ฟัก
การฟัก (n.) hatching See also: incubation, brooding Syn. การฟักไข่
การฟักไข่ (n.) hatching out See also: incubation, brooding
ความชิงชัง (n.) hate See also: detestability, disgust, loathing, abomination, abhorrence, antipathy Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง Ops. ความรัก, ความชอบ
ความเกลียด (n.) hate See also: hatred, loathing, detestability Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ Ops. ความชอบ, ความรัก
จงเกลียดจงชัง (v.) hate See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest Syn. เกลียด, เกลียดชัง, รังเกียจ Ops. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่
ชัง (v.) hate See also: detest, abhor, loathe, dislike, despise Syn. เกลียด, ชิงชัง Ops. รัก, ชอบ
ชิงชัง (v.) hate See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ Ops. รัก, ชอบ, พอใจ
รังเกียจ (v.) hate See also: dislike intensely, loathe, execrate, abominate, detest Syn. เกลียด, เกลียดชัง Ops. ชอบ, รัก, พอใจ, รักใคร่
รังเกียจ (v.) hate See also: abhor, detest, dislike, be jealous, be envious, loathe, disgust Syn. เกลียด, ริษยา, ชัง, เดียดฉันท์ Ops. ชอบ, รัก
รังเกียจ (v.) hate See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง Ops. รัก, ชอบ, พอใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go through that gate, over thereคุณสามารถผ่านไปที่ประตูนั่น ตรงนั้น
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
You know very well that..คุณทราบเป็นอย่างดีว่า...
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
It's based on the idea that..มันขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่า
Tell me what you thinkบอกฉันหน่อยว่าคุณคิดยังไง
How did you know that?คุณทราบเรื่องนั้นได้อย่างไร
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
Tell me what to doบอกมาว่าฉันต้องทำอะไร
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
You know what to doคุณรู้ว่าต้องทำอะไร
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
That work is now doneงานนั้นได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
So what do you suggest?ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
That's not fairนั่นไม่ยุติธรรมเลย
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
That's the point!ประเด็นนั่นแหล่ะ
How could you know that?คุณทราบได้อย่างไร
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
That's all for today!เท่านี้แหล่ะวันนี้
What day is it today?วันนี้คือวันอะไร
What's the date today?วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A high silk hat and a silver caneหมวกผ้าไหมสูงและอ้อยเงิน
He never takes his hat off.เขาไม่เคยใช้หมวกของเขาออก ฉัน สงสัยว่าทำไม
It's a hat, it's a hat It's a sort of a kind of hatใครก็ตามที่พูดว่า "มันคือหมวก เป็นหมวกอะไรสักอย่าง"
It's a hat, it's a hat There's no doubt of it, it's a hat"รูปหมวกไง ไม่ต้องสงสัย ใช่หมวกแน่ ๆ"
It's a hat, it's a hat If it's anything, it's a hat"หมวกแน่ ๆ หมวกแน่ ๆ ถ้ามันจะเป็นอะไร ต้องใช่หมวกแน่ ๆ"
A hat that looks like down upon Which someone must've sat"มันคือหมวกที่ดูเหมือนถูกใครนั่งทับ"
I can make a hat or a brooch or pterodactyl...ผมทำหมวกได้หรือเข็มกลัด หรือตัวเทโรแด็คเทิล...
A hat that has been in the family... for three generations.หมวกที่อยู่กับ ตระกูลของเรามา สามชั่วอายุคนแล้วนะ
He can't be a dog. He wears a hat and drives a car.เขาไม่มีทางเป็นหมาหรอก เขาสวมหมวกแล้วก็ขับรถ
Who's that? Take off that hat so I can get a look at you.นั่นใครน่ะ ถอดหมวกออกซิ จะได้เห็นถนัด ๆ
Tommy taking over this joint is like putting a silk hat on a pig.ทอมมี่อยู่ที่ร้านทั้งวัน เหมือนหมูอ้วนนอนแหงก
Take your hat off, boy, you in church.ไอ้หนู ถอดหมวก เรากำลังเข้าโบสถ์

hat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
艰深晦涩[jiān shēn huì sè, ㄐㄧㄢ ㄕㄣ ㄏㄨㄟˋ ㄙㄜˋ, 艰深晦涩 / 艱深晦澀] abstruse and unphathomable (成语 saw)
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
三磷酸腺苷[sān lín suān xiàn gān, ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 三磷酸腺苷] adenosine triphosphate (ATP)
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 二磷酸腺苷] adenosine diphosphate (ADP)
腺嘌呤核甘三磷酸[xiàn biāo líng hé gān sān lín suān, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄍㄢ ㄙㄢ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ, 腺嘌呤核甘三磷酸] Adenosine triphosphate (ATP)
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, 固然] admittedly (it's true that...)
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
哈里发[Hā lǐ fā, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ, 哈里发 / 哈里發] Khalīfah or Caliph (Arabic: successor), head of state in Caliphate
哈里发帝国[Hā lǐ fā dì guó, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄈㄚ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 哈里发帝国 / 哈里發帝國] Caliphate (Islamic empire formed after the death of the Prophet Mohammed 穆罕默德 in 632)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
任何[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, 任何] any; whatever; whichever; whatsoever
无论如何[wú lùn rú hé, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ, 无论如何 / 無論如何] anyhow; anyway; whatever
无论何事[wú lùn hé shì, ˊ ㄌㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, 无论何事 / 無論何事] anything; whatever
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀恨 / 懷恨] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
沙特鲁[shā tè lǔ, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄨˇ, 沙特鲁 / 沙特魯] Châteauroux; Chateauroux (French town)
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
斧子[fǔ zi, ㄈㄨˇ ㄗ˙, 斧子] axe; hatchet
斧头[fǔ tóu, ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 斧头 / 斧頭] ax; hatchet
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 舍不得 / 捨不得] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, 切骨之仇] bitter hatred; hatred that cuts to the bone
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 楦] block (hat); stretch (shoe)
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
吹牛[chuī niú, ㄔㄨㄟ ㄋㄧㄡˊ, 吹牛] brag; chat (dialect)
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
[fū, ㄈㄨ, 孵] breeding; to incubate; to hatch
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ˋ ㄧㄡˇ, 蓬户瓮牖 / 蓬戶瓮牖] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home

hat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペラハット[, operahatto] (n) opera hat
ガウチョハット[, gauchohatto] (n) gaucho hat
カウボーイハット[, kaubo-ihatto] (n) cowboy hat
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat
シルクハット[, shirukuhatto] (n) silk hat
ストローハット[, sutoro-hatto] (n) straw hat
ソフト帽[ソフトぼう, sofuto bou] (n) felt hat
テンガロンハット[, tengaronhatto] (n) cowboy hat; ten-gallon hat
ニットキャップ[, nittokyappu] (n) knit cap; woollen hat
ニット帽[ニットぼう, nitto bou] (n) knitted hat; woollen hat
ハットトリック[, hattotorikku] (n) hat trick
パナマ帽[パナマぼう, panama bou] (n) panama hat
ボーラーハット[, bo-ra-hatto] (n) (See 山高帽子) bowler hat
ミルキーハット[, miruki-hatto] (n) (1) casual felt hat (originally white) (wasei
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
三度笠[さんどがさ, sandogasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
中折帽[なかおれぼう, nakaorebou] (n) felt hat
住めば都[すめばみやこ, sumebamiyako] (exp) you can get used to living anywhere; home is where you make it; wherever I lay my hat is home
何かと言うと[なにかというと, nanikatoiuto] (exp) on the least pretext; at the drop of a hat
塗笠[ぬりがさ, nurigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
山高帽[やまたかぼう, yamatakabou] (n) (abbr) (See 山高帽子) bowler hat
深編み笠[ふかあみがさ, fukaamigasa] (n) (See 笠,虚無僧) type of conical hat that covers the whole head (used by Komuso monks)
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat
白の帽子[しろのぼうし, shironoboushi] (n) white hat
[しぼ;さび, shibo ; sabi] (n) (1) (See 烏帽子) bumpy texture of a material (esp. woven fabric); (2) creases in an eboshi hat
[かさ, kasa] (n) (1) conical hat (East-Asian style); coolie hat; (2) something shaped like a conical hat; shade (of a lamp); (P)
網代笠[あじろがさ, ajirogasa] (n) conical wicker hat
綾藺笠[あやいがさ, ayaigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts)
菅笠[すげがさ, sugegasa] (n) sedge-woven (bamboo) hat
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat
阿弥陀被り[あみだかぶり, amidakaburi] (n) wearing a hat pushed back on one's head
鳥兜;鳥甲[とりかぶと;トリカブト, torikabuto ; torikabuto] (n) (1) (uk) aconite (esp. species Aconitum japonicum); wolfsbane; monkshood; (2) traditional bugaku hat
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP)
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC)
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs)
ソフトウェア開発[ソフトウェアかいはつ, sofutouea kaihatsu] software development
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering
チャット[ちゃっと, chatto] chat (vs)
チャットエリア[ちゃっとえりあ, chattoeria] chat area
チャットルーム[ちゃっとるーむ, chattoru-mu] chat room
ハッチ[はっち, hacchi] hatch
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table
ハッチ様式[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style
ハット[はっと, hatto] hat, circumflex, caret
ブイチャット[ぶいちゃっと, buichatto] V-Chat
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux
不揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility
不揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory
不揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP)
揮発性記憶装置[きはつせいきおくそうち, kihatsuseikiokusouchi] volatile storage
新世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT
新世代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT
[はた, hata] flag
自発的判断による不整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard
自発的判断ログ記録[じはつてきはんだんろぐきろく, jihatsutekihandanrogukiroku] log-heuristic record
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS?
開発キット[かいはつキット, kaihatsu kitto] development kit
開発グループ[かいはつグループ, kaihatsu guru-pu] development group
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なに, nani] Thai: อะไร English: what
何事[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
何年[なんねん, nannen] Thai: ปีอะไรหรือปีที่เท่าไหร่ English: what year
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จลุล่วงไป English: to accomplish
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างรุนแรง โด่งดังราวกับพลุ English: explosive
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
発言[はつげん, hatsugen] Thai: คำกล่าวสุนทรพจน์ English: speech
発言[はつげん, hatsugen] Thai: การกล่าวคำพูดออกมา
発音[はつおん, hatsuon] Thai: การออกเสียง English: pronunciation (vs)
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่ายภาพ English: (photographic subject
開発[かいはつ, kaihatsu] Thai: พัฒนาให้เจริญ English: development

hat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านหาดเล็ก[n. prop.] (Bān Hāt lek) EN: Ban Hat Lek ; Ban Had Lek ; Hat Lek FR:
บ้านหาดเสี้ยว[n. prop.] (Bān Hāt Sīo) EN: Ban Hat Siaw FR:
แบล็กแฮต[n. exp.] (blaek haēt) EN: black hat hacker FR:
ช่างหัดใหม่[n. exp.] (chang hat m) EN: apprentice FR:
หาดบางรักษ์[n. prop.] (Hāt Bāng ra) EN: Hat Bang Rak ; Bang Rak Beach ; Big Buddha Beach FR:
หาดบางแสน[n. prop.] (Hāt Bāng Sa) EN: Hat Bang Saen ; Bang Saen Beach FR:
หาดบ้านกรูด[n. prop.] (Hāt Bān Krū) EN: Hat Ban Krut FR:
หาดบ่อผุด[n. prop.] (Hāt Bø Phut) EN: Hat Bo Phut FR:
หาดฉางหลาง[n. prop.] (Hāt Chāng L) EN: Hat Chang Lang FR:
หาดเชิงมน[n. prop.] (Hat Choēng ) EN: Hat Choeng Mon ; Choeng Mon Beach FR:
หาดจอมมณี[n. prop.] (Hāt Jømmanī) EN: Hat Jommani FR:
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīe) EN: Jomtien Beach ; Hat Jomtien FR: plage de Jomtien [f]
หาดกมลา[n. prop.] (Hāt Kamalā) EN: Hat Kamala ; Kamala Beach FR:
หาดกะรน[n. prop.] (Hāt Karon) EN: Karon Beach ; Hat Karon FR:
หาดขอม[n. prop.] (Hāt Khøm) EN: Hat Khom ; Haad Khom ; Haad Khom Beach FR:
หาดขวด[n. prop.] (Hāt Khūat) EN: Hat Khuat ; Bottle beach FR:
หาดคูเดื่อ[n. prop.] (Hāt Khū Deū) EN: Hat Khu Duea FR:
หาดละไม[n. prop.] (Hāt Lamai) EN: Hat Lamai FR:
หาดแม่น้ำ[n. prop.] (Hāt Maēnām) EN: Hat Mae Nam ; Mae Nam Beach FR:
หาดนราทัศน์[n. prop.] (Hāt Narātha) EN: Hat Narathat FR:
หาดนพรัตน์ธารา[n. prop.] (Hāt Nopphar) EN: Hat Noppharat Thara ; Noppharat Thara Beach FR:
หาดปากเมง[n. prop.] (Hāt Pāk Mēn) EN: Hat Pak Meng FR:
ราไวย์[n. prop.] (Hāt Rāwai ) EN: Rawai Beach ; Hat Rawai FR:
หาดริ้น[n. prop.] (Hāt Rin) EN: Hat Rin ; Haad Rin FR:
หาดสำราญ ; อำเภอหาดสำราญ = อ.หาดสำราญ[n. prop.] (Hāt Samrān ) EN: Hat Samran ; Hat Samran District FR: Hat Samran ; district de Hat Samran
หาดสุรินทร์[n. prop.] (Hāt Surin ) EN: Hat Surin ; Surin Beach FR:
หาดตะเกียบ[n. prop.] (Hāt Takīep) EN: Hat Takiap FR:
หาดวัดใต้[n. prop.] (Hāt Wat Tāi) EN: Hat Wat Tai FR:
หาดใหญ่[n. prop.] (Hāt Yai) EN: Hat Yai FR: Hat yai
หาดใหญ่ ; อำเภอหาดใหญ่ = อ.หาดใหญ่[n. prop.] (Hāt Yai ; A) EN: Hat Yai ; Hat Yai District FR: Hat yai ; district de Hat Yai
หาดยาว[n. prop.] (Hāt Yāo) EN: Hat Yao FR:
โหมหัดเขา[n. exp.] (hōm hat kha) EN: Duplipetala pentanthera FR: Duplipetala pentanthera
ไก่ทอดหาดใหญ่[n. exp.] (kai thøt Hā) EN: Hat Yai fried chicken FR:
คลองหาด ; อำเภอคลองหาด = อ.คลองหาด[n. prop.] (Khløng Hāt ) EN: Khlong Hat ; Khlong Hat District FR: Khlong Hat ; district de Khlong Hat District
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa ha) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o. FR:
กรวยจราจร[n. exp.] (krūay jarāj) EN: traffic cone ; traffic pylon ; road cone ; highway cone ; safety cones ; witch's hat ; construction cone FR: cône de signalisation [m] ; cône de chantier [m] ; cône de Lübeck [m]
กุบ[n.] (kup) EN: peasant's hat FR:
ลอมพอก[n.] (lømphøk) EN: high pinnacled hat FR:
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่[org.] (Mahāwitthay) EN: Hatyai University FR: université de Hat Yai [f]
มาลา[n.] (mālā) EN: hat FR:

hat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filzhut {m}bowler hat; felt hat
Hutmacher {m}hatter; hat maker
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster.
Sonnenhut {m}sun hat
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
aliphatisch; kettenförmig {adj} [chem.]aliphatic
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Höhlenrötel {m} [ornith.]Angola Cave Chat
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
Abschätzung {f}; Einschätzung
anerkennend; dankbar {adj} | Sinn für etw. haben; etw. zu schätzen wissenappreciative | to be appreciative of sth.
Veranlagung {f}; Abschätzung
Schwarzbauchkleiber {m} [ornith.]Azure Nuthatch
Richtzahl {f}; Schätzung
Schmuckkleiber {m} [ornith.]Beautiful Nuthatch
Steinspringer {m} [ornith.]Boulder Chat
Brutplatz {m}hatchery
Brutei {n}hatching egg
Bruthenne {f}hatcher
Schatzmeister {m} | Schatzmeister
Kalziumphosphat {n} [chem.]calcium phosphate
Kanarenschmätzer {m} [ornith.]Canary Islands Chat
Carolinakleiber {m} [ornith.]White-breasted Nuthatch
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Kästchen {n}; Schatulle
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Chathamsturmvogel {m} [ornith.]Chatham Is Petrel
Chathamscharbe {f} [ornith.]Chatham Is Cormorant
Chathamausternfischer {m} [ornith.]Chathman Island Oystercatcher
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin
Prachtlori {m} [ornith.]Chattering Lory
Waldcistensänger {m} [ornith.]Chattering Cisticola
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest
Chinakleiber {m} [ornith.]Chinese Nuthatch
Spottrötel {m} [ornith.]Chorister Robin Chat
überzeugt {adj} (von; dass)confident (of; that)
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ...
Kupfersulfat {n} [chem.]copper sulphate
Scharlachtrugschmätzer {m} [ornith.]Crimson Chat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hat
Back to top