ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detestation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detestation*, -detestation-

detestation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detestation (n.) ความเกลียดอย่างมาก See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก Syn. hate, hatred, loathing Ops. attraction
English-Thai: HOPE Dictionary
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
English-Thai: Nontri Dictionary
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ

detestation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detestation
Back to top