ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spiteful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spiteful*, -spiteful-

spiteful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spiteful (adj.) มีเจตนาร้าย See also: อาฆาตพยาบาท Syn. malicious, vindictive
spitefully (adv.) อย่างเต็มไปด้วยความเกลียด Syn. malevolently
spitefulness (n.) ความมุ่งร้าย Syn. ill-will, maliciousness
English-Thai: HOPE Dictionary
spitefuladj. มีเจตนาร้าย,มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
spiteful(adj) มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น,มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a wicket, likely to vent spiteful by midday, I think. Er...โดยเที่ยงวันฉันคิดว่า ลูกกลิ้ง แสง
She'll turn spiteful at this, you mark my words.หล่อนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยล่ะ จำคำพูดฉันไว้ดีๆละกัน
If Jesus was here, he'd take one look at you and he'd apologize for giving me such a spiteful child.ถ้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ ท่านจะมองแก แล้วก็จะให้อภัยกับสิ่งเลวๆที่แกทำ
You see, that was some spiteful shit, what you said right there.รู้มั้ย ที่พูดมาเนี่ยดูถูกกันชัดๆ ที่เธอพูดมาเนี่ย ฉันรู้ดีหรอกน่า โอเค?
Because of your rude and spiteful mind,ผมว่าคุณนี่ใจดำจริงๆ
When a man marries, it's because he's met the most cruel and spiteful woman on earth.เมื่อไหร่ที่ผู้ชายแต่งงาน เป็นเพราะว่าเขาพบกับหญิงที่โหดร้าย และใจร้ายที่สุดบนโลก
Yeah, the spiteful ones live the longest.ใช่ ยิ่งมองโลกในแง่ร้าย ยิ่งอายุยืนทีสุด
You are an ill-made, spiteful little creature full of envy, lust, and low cunning.เจ้าอสูรกายโสมมตัวน้อยที่เต็มไปด้วย ความพยาบาทเกลียดชัง เต็มไปด้วยความอิจฉา ตัณหา และความฉลาดแกมโกงแบบต่ำๆ
No, spiteful, vindictive, very large.ไม่ แค่โกรธ พยาบาท ตัวใหญ่มาก .
Kelly was willful and spitefulเคลลี่เป็นคนมุ่งมั่น และอาฆาตแค้น
And I hate the way you're so spiteful!แล้วฉันก็เกลียดที่เธอ เอาแต่มองโลกในแง่ร้ายเหมือนกัน
Because it's spiteful, vengeful, vindictive?เพราะอาฆาตแค้น พยาบาท?

spiteful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀恨 / 懷恨] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful
刻毒[kè dú, ㄎㄜˋ ㄉㄨˊ, 刻毒] spiteful; venomous

spiteful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful
悔しん坊[くやしんぼう, kuyashinbou] (n) spiteful person
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
憎気[にくげ, nikuge] (n) hateful; spiteful
疾視[しっし, shisshi] (n) spiteful gaze
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful
底意地が悪い[そこいじがわるい, sokoijigawarui] (exp,adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady
面当てがましい;面当がましい(io)[つらあてがましい, tsuraategamashii] (adj-i) spiteful; snide

spiteful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากหมา[v.] (pāk mā) EN: criticize unfairly ; disparage spitefully ; use vulgar speech ; say stupid things ; bad-mouth FR: proférer des insanités

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spiteful
Back to top