ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loathing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loathing*, -loathing-

loathing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loathing (n.) ความรังเกียจ See also: ความเกลียดชัง, ความชิงชัง Syn. abhorrence, hatred Ops. admiration, love, adoration
English-Thai: HOPE Dictionary
loathing(โล'ธิง) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This look and loathing you would not believe.น่ารังเกียจอย่างที่เห็น นายจะต้องไม่เชื่อแน่
It's just your ordinary, run-of-the-mill ex sex, fueled by the most common of aphrodisiacs... mutual loathing and disdain.มันก็เหมือนเธอนั่นแหละ วิ่งกลับไปหาแฟนเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงกระตุ้น ความต้องการได้อย่างดี ทั้งการดูถูกและความเกลียดชัง
Is that loathing or a salute?นั้นคือความเกลียดชังหรือการยอมรับนับถือกันล่ะ?
Bond over our mutual loathing of my brother.เชื่อมความเกลียดชังที่มีต่อน้องชายของฉันร่วมกัน
It's more of a fear and loathing but I I promise you, I can fix that. Everything will go back to normal.แต่ขอรับปากว่าจะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม
L'm trying to think of a better word than "loathing."ผมคงหาคำอื่นไม่ได้นอกจากความชิงชัง
And, well, strangely easy to mistake for loathing.และ ก็ น่าแปลกที่มันง่ายที่จะทำสิ่งผิด ในสิ่งที่น่ารังเกียจ
Service to others is the only thing that keeps the self-loathing... to a tolerable level.การช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้น เป็นการรักษาการเกลียดตัวเอง... เป็นเครื่องวัดของความอดทน
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ?
An act of self-loathing so shameful that whoever is responsible should fall on his own stake.และการปฏิบัติลดคุณค่าตัวเองเช่นนี้ เป็นเรื่องน่าละอาย ใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้ ควรล้มเลิกความคิดไปเสีย
And you can call it self-loathing, Carlos, but I just... don't want my kids to ever know I lived like that.คุณจะเรียกฉันว่าพวกเกลียดเม็กซิกันก็ได้ แต่ว่า ฉันแค่ไม่อยากให้ลูกรู้ว่าฉันเคยอยู่ที่แบบนั้น
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง

loathing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n,adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loathing
Back to top