ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aurtere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aurtere*, -aurtere-

aurtere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aurtere (adj.) กระด้าง See also: รุนแรง, ห้าว, เกรี้ยวกราด, แข็งกร้าว Syn. severe, stern Ops. easygoing, lenient, pleasant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aurtere
Back to top