ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roughness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roughness*, -roughness-

roughness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roughness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, harshness, crudeness
roughness (n.) การชุลมุนวุ่นวาย Syn. confusion, rowdiness
roughness (n.) การทำด้วยขนสัตว์
roughness (n.) การทำด้วยขนสัตว์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหยาบ (n.) roughness See also: crudeness, rudeness

roughness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P)
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P)

roughness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความขรุขระ[n.] (khwām khruk) EN: roughness FR:
ความขรุขระสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām khruk) EN: relative roughness FR:
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]

roughness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rauheitsbeiwert {m}coefficient of roughness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roughness
Back to top