ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

translucent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *translucent*, -translucent-

translucent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
translucent (adj.) ที่ให้แสงผ่านได้น้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
translucent(แทรนซฺลู'เซินทฺ) adj. มัว,ฝ้า,กึ่งโปร่งแสง,เข้าใจได้ง่าย., See also: translucence n. translucency n.
English-Thai: Nontri Dictionary
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
translucent; pellucidโปร่งแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปร่งแสง (adj.) translucent See also: penetrative Ops. ทึบแสง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hi. I'm looking for that thick, translucent plastic sheeting.ค่ะ ดิชั้นอยากได้พลาสติกโปร่งแสงหนาๆอ่ะค่ะ
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย?
The dermis already indurated, translucent.ผิวหนังชั้นในแห้งแข็ง โปร่งใส
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส
translucent, ceramic, vitreous, dating back to the 1920s.ทรานส์ลูเซน, เซรามิค, เศษแก้ว ที่มีอายุในปี 1920s

translucent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 半透明] translucent; semitransparent
透光[tòu guāng, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄤ, 透光] transparent; translucent

translucent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水様液;水溶液[すいようえき, suiyoueki] (n) (translucent) aqueous solution

translucent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
โปร่งแสง[adj.] (prōngsaēng) EN: translucent ; penetrative FR: transparent ; translucide
โปร่งใส[adj.] (prōngsai) EN: transparent ; translucent ; clear ; limpid ; see-through FR: transparent ; limpide

translucent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lichtdurchlässig {adj} | lichtdurchlässiger | am lichtdurchlässigstentranslucent | more translucent | most translucent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า translucent
Back to top