ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glib

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glib*, -glib-

glib ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glib (adj.) คล่องแคล่ว Syn. smooth, unctuous
glibly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: คล่อง, พูดอย่างรวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
glib(กลิบ) adj. พูดคล่อง,กะล่อน,
English-Thai: Nontri Dictionary
glib(adj) พูดคล่อง,กะล่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glibenclamideไกลเบนคลาไมด์, ยา; [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าสำนวน (adj.) glib Syn. เจ้าสำบัดสำนวน
ลิ้นลม (n.) glib tongue See also: oral words, fine words Syn. สำนวน
ร้อยลิ้น (adv.) glibly Syn. กลับกลอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can you be so arrogant and glib after everything that you've done?ทำไมคุณถึงหยิ่งทะนง และกะล่อนนักนะ หลังจากทุกสิ่งที่คุณทำลงไป?
It's funny to me, you still think glib is the way to go here.มันตลกที่จะฉันคุณยังคิดว่ากะล่อนเป็นวิธีที่จะไปที่นี่
Don't be glib.แล้วผมจะบอกว่าผมคิดอะไร
And how can you be so brave and stupid to call a vampire arrogant and glib?และทำไมคุณถึง กล้าหาญและโง่นักนะ ที่เรียกแวมไพร์ว่า หยิ่งทะนงและกะล่อน?
Glibness and superficial charm?คล่องแคล่ว ทำหน้ามีเสน่ห์ชวนดึงดูด
And I guarantee that you'll not just regret each and every one of your petty little torments, but that the suffering you so glibly spread around will come back at you tenfold.ฉันรับประกันได้เลยว่า คุณจะไม่ใช่แค่เสียใจ ทุกอนูของคุณจะทุกข์ทรมาณ แต่ความทุกข์ทรมาณ ที่ขจัดขจายรอบตัวคุณ
How can you be so glib?คุณนี่เจ้าสำบัดสำนวนจัง?
Your glibness never ceases to chill me to the bone.ความคล่องแคล่วของคุณ ทำให้ฉันหนาวไปถึงกระดูกเลย
Please don't say, "Like Dad. " Or else you swing into your momma's-boy charm offensive and that can feel glib.ไม่งั้นนายก็จะกลายเป็นลูกแม่ ช่างฉอเลาะแต่ก็ดูไม่จริงใจ

glib ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油嘴滑舌[yóu zuǐ huá shé, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˊ, 油嘴滑舌] glib; oily-mouthed and smooth talking

glib ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
口先だけ[くちさきだけ, kuchisakidake] (exp,adj-no) insincere; giving lip-service; glib
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
軽薄才子[けいはくさいし, keihakusaishi] (n) shallow, glib and obsequious person
ジーリブシー[, ji-ribushi-] (n) {comp} glibc
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
口がうまい;口が上手い;口が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly
口のうまい;口の上手い[くちのうまい, kuchinoumai] (adj-i) (See 口がうまい) honeymouthed; glib; fair-spoken
口達者[くちだっしゃ, kuchidassha] (adj-na,n) eloquence; glibness
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n,adj-no) skillful words; deceitful words; glibness
調子がいい;調子が良い[ちょうしがいい, choushigaii] (exp,adj-i) (1) (derog) glib; slick (sounds good but no substance); all talk; (2) in good form; in great shape; having things progress well
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジーリブシー[じーりぶしー, ji-ribushi-] glibc

glib ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty ; be glib ; be voluble ; be a good talker ; be a good conversationalist ; be eloquent ; have the gift of the gab FR: avoir de l'éloquence
ลิ้นลม[n.] (linlom) EN: glib tongue ; oral words ; fine words FR:
พูดคล่อง[adj.] (phūt khlǿng) EN: fluent ; glib FR:
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ร้อยลิ้น[adv.] (røilin) EN: glibly FR:
ร้อยลิ้นกะลาวน[adv.] (røilinkalāw) EN: glibly FR:

glib ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlagfertig; wortgewandt {adj} | schlagfertiger; wortgewandter | am schlagfertigsten; am wortgewandtestenglib | glibber | glibbest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glib
Back to top