ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shinning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shinning*, -shinning-

shinning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shinning (adj.) เปล่งแสง See also: ปล่อยแสง, สะท้อนแสง, กระจายแสง Syn. radiating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shinning
Back to top