ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

greet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *greet*, -greet-

greet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
greet (vt.) ทักทาย See also: ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ Syn. salute, welcome
greet with (phrv.) ทักทายด้วย See also: ต้อนรับด้วย
greet with (phrv.) เผชิญหน้ากับ
greeting (n.) การทักทาย See also: การคำนับ Syn. salute, welcome Ops. farewell, goodbye
greeting (n.) คำอวยพร
greeting card (n.) บัตรอวยพร
English-Thai: HOPE Dictionary
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
greeting cardบัตรอวยพร, Syn. card
English-Thai: Nontri Dictionary
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greeting cardsบัตรอวยพร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทัก (v.) greet See also: address, speak to, say hello Syn. ทักทาย
ทักทาย (v.) greet See also: say hello, address Syn. โอภาปราศรัย, ทัก, ปราศรัย
ทักทายปราศรัย (v.) greet See also: address, exchange greeting, say hello, speak to Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย, ไต่ถามทุกข์สุข
ปราศรัย (v.) greet See also: say hallo, hail Syn. ทักทาย
โอภา (v.) greet See also: address Syn. ทักทาย
โอภาปราศรัย (v.) greet See also: hail Syn. ทักทาย
ไต่ถามทุกข์สุข (v.) greet See also: address, exchange greeting, say hello, speak to Syn. ทักทาย, ทัก, โอภาปราศรัย
การต้อนรับ (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การทักทายปราศรัย Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การทัก (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การปฏิสันถาน
การทักทาย (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การทัก, การปฏิสันถาน
การทักทายปราศรัย (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การต้อนรับ Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การปฏิสันถาน (n.) greeting See also: salutation, hail Syn. การทัก
ปฏิสันถาร (n.) greeting See also: salutation, welcome, small talk, light conversation Syn. การทักทายปราศรัย, การต้อนรับ Ops. บึ้งตึง, บึ้งใบ้
การ์ด (n.) greeting card See also: card Syn. บัตรอวยพร
บัตรอวยพร (n.) greeting card See also: card
รับไหว้ (v.) return a greeting See also: acknowledge a salute
เรียน (v.) salutation of a letter as a conventional greeting
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Entering the station is our Phooey, ready to greet his guest.สถานีรถไฟ สวะๆนี้ พร้อมที่จะต้อนรับแขก
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย.
I have not been invited to greet him.{\cHFFFFFF}ผมยังไม่ได้รับเชิญให้ไปทักทายเขา
Be there to greet him.Be there to greet him.
I must say, when I first saw you as a bumbling lawyer here in Bombay I never thought I'd greet you as a national hero.ต้องบอกว่าครั้งแรกที่เห็นคุณ เป็นทนายขี้บ่นในบอมเบย์ ผมไม่เคยคิดว่า คุณจะได้เป็นวีรบุรุษเลย
You can destroy my specimens, but what about the millions more that are waiting to greet you outside?คุณทำลายตัวทดลองผมได้ แล้วพวกผีดิบล้านๆตัว ข้างนอกล่ะ?
If we don't go to the airport to greet him, he will be upset.ถ้าเราไม่รีบไปรับท่านเคาน์ที่สนามบิน เขาต้องไม่พอใจอย่างมากแน่
The rising star of the cabinet, Minister Ngawang Jigme... made an offering of his own to greet the Chinese generals... and lead them through Lhasa.ดาวรุ่งดวงใหม่ในคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีนาวาง จิกมี เสนอตัวออกไปต้อนรับ สามนายพลจากจีน และพาเข้ามายังลาซา
Then how will you greet him?ถ้าเช่นนั้นท่านจะแสดงความเคารพเช่นใด?
King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.King invented sighting at Prachin Buri so he can escort royal family to greet imaginary beast, as in tradition.
Well, now that it's here, better go greet it!ไหนๆก็มาถึงแล้ว ไปทักทายซะดีกว่า!
I was busy studying for the exam last time I didn't get a chance to greet you. Yes.อะไรนะ คุณพูดว่าอะไร ?

greet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, ㄧ, 揖] greet (by raising the joined hands)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, 恭喜] congratulations; greetings
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
致敬[zhì jìng, ㄓˋ ㄐㄧㄥˋ, 致敬] greet
贺卡[hè kǎ, ㄏㄜˋ ㄎㄚˇ, 贺卡 / 賀卡] greeting card; congratulation card
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
贺年卡[hè nián kǎ, ㄏㄜˋ ㄋㄧㄢˊ ㄎㄚˇ, 贺年卡 / 賀年卡] New Year greeting card
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, 奉申贺敬 / 奉申賀敬] polite congratulations (i.e. on a greeting card)
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 套话 / 套話] polite talk; conventional greetings
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, 客套] polite greeting; courtesy (in words)
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
招待员[zhāo dài yuán, ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄩㄢˊ, 招待员 / 招待員] usher; greeter
迎接[yíng jiē, ˊ ㄐㄧㄝ, 迎接] to meet; to welcome; to greet
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, 问候 / 問候] to give one's respects; to send a greeting

greet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
盛り砂;盛砂[もりずな, morizuna] (n) ceremonial piles of sand (placed on both sides of an entrance to greet an important personage)
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
グリーティングカード[, guri-teinguka-do] (n) greeting card
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting)
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting)
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
シーハイル[, shi-hairu] (exp) skiers' greeting meaning "Good skiing!" (ger
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P)
今日は[こんにちは(P);こんちは, konnichiha (P); konchiha] (int) (uk) (こんちは is col.) hello; good day (daytime greeting); (P)
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
声かけ運動;声掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings)
挨拶状[あいさつじょう, aisatsujou] (n) greeting card
暑中お見舞い;暑中お見舞[しょちゅうおみまい, shochuuomimai] (n) (See 暑中見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season
暑中お見舞い申し上げます[しょちゅうおみまいもうしあげます, shochuuomimaimoushiagemasu] (exp) (hum) (See 暑中お見舞い) midsummer greetings; to inquiry after someone's health in the hot season
暑中見舞(P);暑中見舞い(P)[しょちゅうみまい, shochuumimai] (n) (See 暑中お見舞い) summer greeting card; inquiry after someone's health in the hot season; (P)
残暑見舞い;残暑見舞[ざんしょみまい, zanshomimai] (n) (See 残暑) late-summer greeting card (sent from about Aug. 8 onward)
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings
迎い[むかい, mukai] (n) (See 迎え) meeting; greeting; welcome
迎え[むかえ, mukae] (n) meeting; greeting; welcome; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
応答メッセージ[おうとうメッセージ, outou messe-ji] greeting
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting

greet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าแขน[v. exp.] (ā khaēn) EN: greet with open arms FR:
อภิวันท์[v.] (aphiwan) EN: salute ; greet ; pay respect (to) FR:
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
มารับ[v. exp.] (mā rap) EN: greet FR: venir chercher qqn. ; venir prendre qqn.
โอภา[v.] (ōphā) EN: greet ; address ; warmly welcome FR: saluer ; parler gentiment avec qqn.
โอภาปราศรัย[v.] (ōphāprāsai) EN: greet ; hail FR: engager
ประนมกร[v. exp.] (pranøm køn) EN: greet ; salute ; pay obeisance (to) FR:
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize FR: accueillir ; recevoir
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:
ทำความเคารพ[v. exp.] (tham khwām ) EN: salute ; greet FR: saluer
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaē) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ไหว้[v.] (wāi) EN: salute ; greet ; pay respect ; kowtow FR: saluer ; rendre hommage
วันทนา[v.] (wanthanā) EN: salute ; greet FR: saluer
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.) EN: New Year greetings card FR:
บัตรอวยพร[n. exp.] (bat ūayphøn) EN: greetings card FR: carte de voeux [f]
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to) FR: saluer de la main
การทักทาย[n.] (kān thakthā) EN: greeting ; salutation ; hail FR: salutations [fpl]
การทักทายแบบไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: informal greetings FR: salutations informelles [fpl]
การทักทายแบบเป็นทางการ[n. exp.] (kān thakthā) EN: formal greetings FR: salutations formelles [fpl]
การทักทายธรรมดา[n. exp.] (kān thakthā) EN: common greetings FR: salutations ordinaires [fpl]
การทักทายทั่วไป[n. exp.] (kān thakthā) EN: general greetings FR: salutations générales [fpl]
การอวยพร[n.] (kān ūayphøn) EN: greetings FR:
การ์ด[n.] (kāt) EN: card ; greeting card FR: carte [m]
คำทักทาย[n. exp.] (kham thakth) EN: greeting ; address FR: salutations [fpl] ; formule de salutation [f]
คำอวยพร[n. exp.] (kham ūay ph) EN: blessing ; greeting FR: voeux [mpl]
ไปลา มาไหว้ = ไปลามาไหว้ = ไปลา-มาไหว้[xp] (pai lā mā w) EN: wai when greeting and leaving FR:
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation FR: salutations [fpl]
ปัจจุคมน์[n.] (patjukhom) EN: greeting FR:
พรปีใหม่[n. prop.] (Phøn Pī Mai) EN: New Year Greetings FR:
ประนมมือ[v.] (pranommeū) EN: pay obeisance ; bring the hands together [in greeting or obeisance] FR: joindre les mains pour saluer
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สัมโมทนียกถา[n.] (sammōthanīy) EN: greeting ; words of greeting ; words of welcome FR:
ส.ค.ส. (ส่งความสุข)[abv.] (sø.khø.sø. ) EN: New Year greeting card FR:
ส่งความสุข (ส.ค.ส.)[v. exp.] (song khwāms) EN: New Year greeting card FR:
สุขสันต์วันคริสต์มาส[n. exp.] (suk san wan) EN: merry Christmas ; Christmas greetings FR: joyeux Nöel [m]
ธรรมเนียมการทักทาย[n. exp.] (thamnīem kā) EN: ways of greeting FR: façons de se saluer [fpl]
อวยพร[v. exp.] (ūay phøn) EN: wish well ; felicitate ; bless ; give a blessing ; give greetings FR: bénir ; consacrer

greet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihnachtsgrüße {pl}Christmas greetings; season's greetings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า greet
Back to top