ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

renowned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *renowned*, -renowned-

renowned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
renowned (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง Syn. famous, notable
English-Thai: HOPE Dictionary
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลื่องชื่อ (v.) be renowned See also: become famous, become well-known Syn. โด่งดัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For my talents are renowned far and wideปัญญาล้ำเลิศ ชื่อเสียงขจรไกล
Former winners include Nobel laureates, Field's medal winners... renowned astrophysicists and lowly M.I.T. professors.คนก่อนที่ทำได้ ยังได้รางวัลโนเบิล แชมป์คณิตศาสตร์โลก กลายเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อดัง เป็นศาสตราจารย์กระจอกที่ M.I.T.
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์
Middle-earth being, after all, full of strange creatures beyond count Hobbits must seem of little importance being neither renowned as great warriors nor counted among the very wise.ก็ไม่ค่อยสนใจ มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธเป็นที่อยู่อาศัยของ เผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วน แล้วฮ๊อบบิทก็ดูจะเป็นเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญน้อยที่สุด
Is that Colin Ware, renowned British artist?อ้า.. นี่ใช่ คอลิน แวร์ จิตรกรชื่อดังจากอังกฤษรึเปล่า
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
I'm not sure if you've heard Yoo Kang mentioning it, but I'm a renowned person in the perfume industry.ฉันไม่แน่ใจว่าเธอเคยได้ยินยูคังเอ่ยถึงหรือเปล่า เรื่องชื่อเสียงของฉันในวงการน้ำหอม
And as you know, my dream is to become a world renowned ballet dancer.ก็อย่างที่เธอรู้ ความฝันของชั้นน่ะคือการได้เป็นนักเต้นบัลเล่ต์ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
In 2001 began active duty with the renowned SO 19 armed response unit.ปี 2001เริ่มด้วยงานโต้ตอบศัตรูติดอาวุธ
Most renowned among the Black Scorpions was Ashur.เรื่องราวของแมงป่องดำที่ถูกกล่าวขาน มากที่สุดก็คือเรื่องของ อัชเชอร์
He's a renowned psychiatrist and published authorเขามีชื่อเสียงและก็มีผลงานตีพิมพ์ด้วย
I'm a renowned plastic surgeon. Grey's a resident.ผมมีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมพลาสติกนะ เกรย์ เป็นแค่แพทย์ประจำบ้าน

renowned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重名[zhòng míng, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 重名] renowned; a great name
重望[zhòng wàng, ㄓㄨㄥˋ ㄨㄤˋ, 重望] renowned; prestigious; great hopes; expectations
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, 闻名 / 聞名] well-known; famous; renowned; eminent

renowned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)

renowned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ฮือฮา[v.] (heūhā) EN: be popular ; be famed ; be renowned ; be famous FR:
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: popular ; famed ; renowned ; famous FR: populaire ; connu
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheunnākheu) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious ; oustanding FR: connu ; populaire
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติประวัติ[n.] (kīettiprawa) EN: glorious biography ; prestige ; renowned deed FR:
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า renowned
Back to top