ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abolish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abolish*, -abolish-

abolish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abolish (vt.) เลิกล้ม See also: ล้มเลิก, ยกเลิก, ระงับ Syn. abrogate, annul, rescind, establish
abolishment (n.) การล้มเลิก
English-Thai: HOPE Dictionary
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
English-Thai: Nontri Dictionary
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุบ (v.) abolish See also: do away with, annul, cancel, rescind, dissolve Syn. เลิก
ล้มเลิก (v.) abolish See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม
เลิกล้ม (v.) abolish See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul Syn. เลิก, ยกเลิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
"it is the right of the people to abolish it. "ประชาชนมีสิทธิ์ล้มล้างรัฐบาลนั้นได้
And I could abolish the monarchy forever.ใช่เรามีสมมุติฐานว่า
He can abolish the Qing court quickly!ในการจัดตั้งสาธารณรัฐ
Abolish special education!ยกเลิกระบบการศึกษาพิเศษ
Jin-beon and Yim-Doon will be abolished because of the war.จินบุนและอิมดุนจะถูกล้มล้างเพราะสงคราม
You know, when President Lincoln abolished slavery, it was not a popular opinion.ตอนที่ประธานาธิบดีลินคอล์น ประกาศเลิกทาส หลายคนไม่เห็นด้วย
I seem to recall this is why we abolished student government in the first place.โอเค รู้อะไรมั้ย? นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่มี
Until feudalism is completely abolished, our revolution will not be complete.การปฏิวัติของเราก็ยังคงไม่สมบูรณ์ ผมจะรอวันนั้น
People were hurt. They were killed. So they abolished witchcraft.พวกเขาถูกฆ่า ดังนั้น พวกเขาก็เลยเลิกใช้เวทย์
Your do-nothing presidency has me seriously considering abolishing the post altogether.การเป็นประธานที่ไม่ทำอะไรเลยของเธอ ทำให้ฉันต้องพิจารณาเรื่องปลดเธอออกจากตำแหน่งนี้
Slavery has been abolished 150 years.ระบบทาสได้ยกเลิกไปเมื่อ 150 ปีมาแล้ว

abolish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, 废除 / 廢除] abolish; abrogate; repeal

abolish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家地方警察[こっかちほうけいさつ, kokkachihoukeisatsu] (n) national rural police (established in 1947, abolished in 1954)
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose
打破[だは, daha] (n,vs) break-down; defeat; abolish; (P)
有限会社[ゆうげんがいしゃ, yuugengaisha] (n) (See 合同会社) limited company; company structure for small businesses, abolished in 2006 (YK)
枢密院[すうみついん, suumitsuin] (n) (Japanese) Privy Council (abolished in 1947)
止す[よす, yosu] (v5s,vt) (See 止める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P)
止める(P);已める;廃める[やめる, yameru] (v1,vt) (1) (止める, 已める only) to stop; to cease; to end; to quit; (2) to cancel; to abandon; to give up; to abolish; (P)
社格[しゃかく, shakaku] (n) (1) (obs) shrine ranking (abolished in 1946); (2) company ranking
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT
関税貿易一般協定[かんぜいぼうえきいっぱんきょうてい, kanzeibouekiippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT

abolish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
เลิกล้ม[v.] (loēklom) EN: give up ; abandon ; abolish ; abrogate FR: renoncer à ; liquider ; abandonner ; abolir
ล้มเลิก[v.] (lomloēk) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul ; call off ; pull out FR: renoncer à ; abandonner ; laisser tomber ; cesser
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner ; lever
ยกเลิกกฎหมาย[v. exp.] (yokloēk kot) EN: abolish a law FR: abolir une loi
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind FR: abolir ; dissoudre
ยุบตำแหน่ง[v. exp.] (yup tamnaen) EN: abolish a post/position/rank FR:
เทศาภิบาล[n.] (thēsaphibān) EN: lieutenant governor (now abolished) FR:

abolish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abolish
Back to top