ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eliminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eliminate*, -eliminate-

eliminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eliminate (vt.) ขจัด See also: กำจัด, ถอนราก Syn. get rid of, take out
eliminate (vt.) ทำให้แพ้ See also: ทำให้แพ้จึงถูกคัดออก
eliminate from (phrv.) กำจัดไปจาก See also: ขจัดไปจาก
eliminated (adj.) ซึ่งห่างไกล See also: ซึ่งแยกออกมา Syn. extracted, withdrawn Ops. left, ignored
English-Thai: HOPE Dictionary
eliminate(อิลิม'มะเนท) vt. ขจัด,กำจัด,คัดออก,ขับไล่,ทำลาย,ลบทิ้ง,ขับออก, See also: eliminability n. ดูeliminate eliminable adj. ดูeliminate eliminator n. ดูeliminate
English-Thai: Nontri Dictionary
eliminate(vt) ขจัด, ขับไล่,ตัดทิ้ง,ลบทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดออก (v.) eliminate Syn. เอาออก Ops. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม
ล้างบาง (v.) eliminate See also: wipe out, clean up, purge
เอาออก (v.) eliminate Ops. เพิ่มเข้ามา, เพิ่มมา, เพิ่ม, เพิ่มเติม
โค่นล้ม (v.) eliminate See also: remove, oust, get rid of Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง
โค่นอำนาจ (v.) eliminate See also: remove, oust, get rid of Syn. ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง
ขจัดปัญหา (v.) eliminate (a problem) See also: get rid of (a problem) Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข
ตกรอบ (v.) be eliminated See also: be defeated and ousted form the competition Syn. ไม่เข้ารอบ
ไม่เข้ารอบ (v.) be eliminated See also: be defeated and ousted form the competition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย
Every new weapon, including chemical warfare, has been used to eliminate these people.ด้วยอาวุธทุกรูปแบบ รวมทั้งใช้อาวุธเคมี เพื่อกำจัดพวกเขา
I want to kill him, I want to hurt him, and I want to eliminate him now!ฉันอยากจะฆ่ามัน ฉันอยากทำให้มันเจ็บปวด และอยากจะกำจัดมันซะตอนนี้
So a T-X was sent back through time to eliminate your lieutenants.T-X ถูกส่งย้อนเวลา เพื่อกำจัดท่านผู้กอง
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้
It's time to pull out our swords and eliminate the bad wolf!มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงแล้ว เราต้องขับไล่หมาป่าที่เลวร้ายออกไปซะ
Well, at least I can eliminate the guys.เอาล่ะ อย่างน้อยผมก็ตัดผู้ชายออกไปแล้วส่วนหนึ่ง
So you eliminate them?ดังนั้น คุณจำต้องกำจัดพวกเขา?
We want you to eliminate him.เราต้องการให้เธอกำจัดเขา
We want you to eliminate him.เราต้องการให้เธอกำจัดพวกมัน
Today we are going to eliminate 6 of you.เราจะทำการคัดออก 6คนจากทั้งหมด
This was an excellent opportunity to eliminate Dae-So.นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะกำจัดองค์ชายแดโซ

eliminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
消元[xiāo yuán, ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 消元] elimination (math); to eliminate one variable from equations
[zhì, ㄓˋ, 栉 / 櫛] comb out; weed out, eliminate
[páo, ㄆㄠˊ, 刨] eliminate; to dig; to question
消去[xiāo qù, ㄒㄧㄠ ㄑㄩˋ, 消去] eliminate
清除[qīng chú, ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, 清除] eliminate; get rid of

eliminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates)
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
取り去る;取去る;取りさる[とりさる, torisaru] (v5r,vt) to remove; to eliminate
同和教育[どうわきょういく, douwakyouiku] (n) (See 同胞融和) social integration education; education to eliminate discrimination (e.g. against burakumin)
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities)
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders
存廃[ぞんぱい, zonpai] (n) (whether to) continue or eliminate; existence; (P)
撥ねる(P);刎ねる[はねる, haneru] (v1,vt) (1) to hit (e.g. to have a car hit someone); to run into; (2) to reject; to deny; to refuse; (3) to eliminate; to exclude; to leave out; (4) to flip; to splash; to splatter; (5) (esp. 刎ねる) to decapitate; to behead; (6) to jump up; (7) (See 寝癖) to point or curl up (e.g. ends of hair); (P)
省く[はぶく, habuku] (v5k,vt) to omit; to eliminate; to curtail; to economize; to economise; (P)
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940)
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress

eliminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
กำจัดความเสี่ยง[v. exp.] (kamjat khwā) EN: eliminate risk FR: éliminer les risques
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดให้หมดไป[v. exp.] (khajat hai ) EN: get rid of ; eliminate FR:
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panh) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem FR: éliminer un problème
โค่นอำนาจ [v. exp.] (khōn amnāt) EN: eliminate ; topple ; overthrow FR: renverser
โค่นล้ม[v. exp.] (khōn lom) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de ; éradiquer
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge FR:
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off FR: éliminer
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
ส้าย[v.] (sāi) EN: eliminate ; fight FR:
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ทำให้แพ้[v. exp.] (thamhai pha) EN: eliminate FR: éliminer ; provoquer la défaite
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
หยุดปัญหา[v. exp.] (yut panhā) EN: end a problem ; eliminate a problem FR:
สิ้นซาก[adj.] (sin sāk) EN: vanished ; eliminated FR:
ถูกคัดออก[v. exp.] (thūk khat ø) EN: be eliminated FR: être éliminé
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eliminate
Back to top