ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embellish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embellish*, -embellish-

embellish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embellish (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง Syn. adorn, decorate, ornament
embellish with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับประดาด้วย Syn. decorate with
embellish with (phrv.) เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง) See also: เพิ่มรายละเอียด (ที่ไม่เป็นจริง)
embellishing (adj.) ที่ใช้ประดับ See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง Syn. decorative
embellishment (n.) การตกแต่ง See also: การประดับประดา Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment (n.) เครื่องตกแต่ง See also: เครื่องประดับ Syn. ornament
English-Thai: HOPE Dictionary
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
English-Thai: Nontri Dictionary
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกแต่ง (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การประดับ
การประดับ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง
อลังการ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง, การประดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
Memories can be embellished or denied.ความทรงจำถ้าเราไม่อยากจำก็ลืมมันซะ
Well, I may have embellished about that.บางที ผมอาจจะใส่ไข่ให้มันน่าสนใจนิดหน่อย
So I embellished a little bit.ฉันก็แค่แต่งเรื่องนิดหน่อย
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments.
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า
I may have embellished for effect.ฉันอาจจะใส่สีตีไข่มากไปหน่อย
But it was 10 years ago... and the facts of battle are often embellished.แต่มันก็เป็น 10 ปีที่ผ่านมา ... ... และข้อเท็จจริงในการละเมิดประดับบ่อย
Unlike the nicely embellished fictions on your blog, John, real life is rarely so neat.ชีวิตมันไม่เหมือนนิยายที่นายแต่งลงบล็อคนะ จอห์น ชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นหรอก

embellish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate

embellish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P)
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone

embellish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāra) EN: enhance one's status ; embellish one's status FR:
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch FR:
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
ขจิต[adj.] (khajit) EN: decorated ; embellished FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embellish
Back to top