ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*embellish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น embellish, -embellish-

*embellish* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embellish (vt.) ประดับ See also: ตกแต่ง Syn. adorn, decorate, ornament
embellish with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับประดาด้วย Syn. decorate with
embellish with (phrv.) เพิ่มข้อมูล (ที่ไม่เป็นจริง) See also: เพิ่มรายละเอียด (ที่ไม่เป็นจริง)
embellishing (adj.) ที่ใช้ประดับ See also: สำหรับประดับ, เพื่อตกแต่ง, ซึ่งใช้ในการตกแต่ง Syn. decorative
embellishment (n.) การตกแต่ง See also: การประดับประดา Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment (n.) เครื่องตกแต่ง See also: เครื่องประดับ Syn. ornament
English-Thai: HOPE Dictionary
embellish {embellishedvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishes}vt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
embellishingvt. ประดับ,เสริมแต่ง,เพิ่มข้อปลีกย่อย., See also: embellisher n. ดูembellish embellishment n. ดูembellish
English-Thai: Nontri Dictionary
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกแต่ง (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การประดับ
การประดับ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง
อลังการ (n.) embellishment See also: adornment, decoration, ornamentation Syn. การตกแต่ง, การประดับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง
Memories can be embellished or denied.ความทรงจำถ้าเราไม่อยากจำก็ลืมมันซะ
Well, I may have embellished about that.บางที ผมอาจจะใส่ไข่ให้มันน่าสนใจนิดหน่อย
So I embellished a little bit.ฉันก็แค่แต่งเรื่องนิดหน่อย
The embellished robes of a praetor not yet to wrinkle, and yet he speaks of war and laurels.อาภรณ์ประดับของ praetor ยังไม่ได้ไปริ้วรอย และเขายังพูดถึงสงครามและเกียรติยศ
I may have embellished for effect.ฉันอาจจะใส่สีตีไข่มากไปหน่อย
Unlike the nicely embellished fictions on your blog, John, real life is rarely so neat.ชีวิตมันไม่เหมือนนิยายที่นายแต่งลงบล็อคนะ จอห์น ชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นหรอก
Embellished deplorably in the 19th century.น่าเสียดายที่ตกแต่งไว้ในศตวรรษที่สิบเก้า
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments.
But it was 10 years ago... and the facts of battle are often embellished.แต่มันก็เป็น 10 ปีที่ผ่านมา ... ... และข้อเท็จจริงในการละเมิดประดับบ่อย

*embellish* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate

*embellish* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P)
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone

*embellish* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
ขจิต[adj.] (khajit) EN: decorated ; embellished FR:
เครื่องประดับ[n.] (khreūangpra) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory FR: décoration [f] ; ornement [m]
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāra) EN: enhance one's status ; embellish one's status FR:
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
สลักเสลา[v.] (salaksalao) EN: embellish ; beautify FR: embellir
เสริมสวย[v.] (soēmsūay) EN: beautify ; embellish ; prettify FR: embellir ; enjoliver
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: add finishing touches to ; embellish ; retouch FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *embellish*
Back to top